Matthew 6

Yesuma naka ufenebake weaku wake

1Yanu ararae emema yanu ukeka sineka efisake yanu ibi we ma daiwere ufisane ibake eno da uforo wei. Emema efisake yanu ibi we ma daiwere ufisane ufoisaie i dawa yanu moko muneka iduaya eno wei. Nono eno ufoisaie yanu urero ibinu Babaema yabake irau me makeka moko da mafiakua eno wei. 2Yanu ararae eraerabusa me oroubake anemerabu mafiakane ukaada emema naufisake efisane u daiwere da weaweke fenakuma mayakawe wei. I meomao weeka orouma Du orounu sosi uwaraini goi daaba daabaro eme moima efisane ibake eno ukaisaya wei. Eno weike nono wei, yabake ba irau wake wemaro nauawe wei, emema eno ukaisaro eme moima ibai eraisaie i dawa emenu moko muneka iduaya eno wei. 3Yanu ararae eraerabusa me oroubake anemerabu mafone wefoisaie fenakuma mayakawero eme moinakuma da efisa wei. 4I fema ufoisaro yanu Babaema i fenakuma mafoisa ibai efekuke ya we ma irauaiai ufekua eno wei.

Yesuma guriguri ukekabake weaku wake

5Yama guriguri ukaadae i meomao orounu guriguri ukaisa ari eno da uawe wei. I orou emenu ararae eme moima efisane ibake Du orounu sosiro o daabaro enare ibaada eme moima efisane guriguri ukeibaisaya Yesuma eno wei. Yabake ba irau wake wemaro nauawe wei. Godima emua da we ma irauaiai ufiakua eno wei. 6Nono yama guriguri ufone ukaadae yanu uwara ubarenaro aniaweke ko uaweke yanu urero ibinu Babaebairo fenakuma guriguri uawe. Eno ufoisaie yanu urero ibinu Babaema yanu fenakuma guriguri ukaisabai efekuke ya we ma irauaiai ufiakua Yesuma eno wei.

7Guriguri ufoisaie i Godi iwoka me imusu orounu me sara wake keuwere emenu ba me godibairo guriguri ukaisa enaenari da uawe wei. I orouma wake keuwere wefeisaie Godima naufekua eno we imukaisa. 8I orounu ukaisa i ari eno da uawe wei. Yanu urero ibinu Babaema yanu arara yaisina iwoka sinakuke yanu we nauke ereka Dawako iwoka ukakuba wake keuwere sara sara da weforo eno wei. 9Yama guriguri ufone ukaadae eno weawe,

  • iyanu urero ibinu Babae, Anu ibi daiwereba ibake iifa ukaisi.
10Anu yawokaku odo fafine weaisi. Anu arara ukeka yaisina ua, urero ukaku i ari eno dooro enaenari ua. 11Awoenae iyanu aine wai ure makeibaku uruna enaenari maa. 12Iyanu naiyemukunu ba me ukeka iyabairo ukaisa, ibaie imuke medaisi enaenari iyanu ba me ukeka imuke media. 13I merama uke ereka eraerabusa iyabairo da waure aarake i merama ukekabairoma iya imusu waure ania. 14Ya emenu ba me ukeka imuke medifoisaie yanu urero ibinu Babaema yanu ba me ukeka imuke medifiaku. 15Nono emenu ba me ukeka da imuke medifoisaie yanu urero ibinu Babaema yanu ba me ukeka da imuke medifiakua Yesuma eno wei.

Yesuma uruna kau ufenebake weaku wake

16Ya Godibairo guriguri ufone ukaada uruna kau ufoisaie yanu iboo naisa imusu imusu da uawe. Nono i meomao weaisa orouma Godibairo guriguri ufisane ukaada uruna kau ukaisake bouna karaisa. Inu ubiye imukarima imusu ari ukaisake emema emua efisane ukaisaroma nono ya i ari eno da uawe. I orouma eno ukaisaie ibaie emenu moko idua munaisa. 17Godibairo guriguri ufone ukaadae uruna kau ufoisaie yanu foumaini iboo naisaini uroawero emema ya uruna kau ufoisa ibai iwoka da sifeisaro nono yanu urero ibinu Babaema ya fenakuma ukaisa ibai erakuba ibake yabairo irau makeka moko mafiakua Yesuma eno wei.

Urero ibinisa eraerabusa feferabake wei wake

19Eraerabusa keuwere yewa doo duboro duboro da odiawe. Yewa eraerabusa Yewa dooro raneini kikoima kuuraisaro waira ukeka orouma waira ukaisaya yanu eraerabusa urero odiawero raneini kikoima yanu eraerabusa iro da kuufisaro waira ukeka orouma waira da ufisa ibake yanu eraerabusa dooro mane da odiawe. 21Yanu eraerabusa aboro ibakuie yanu imuka yaisina iro ibaku ibake yanu eraerabusa urero odiawero yanu imukaini yaisina iro ibifi eno wei.

Iyanu ofenu edorobake wei wake

22Yanu naisae yanu ofe ubunu edoro. Eno ibake yanu naisama irau erabusa eraisake irauaiai imuka imukaisaie yanu ofe ubu ubarenaro edorowere ibinu. 23Nono yanu naisama merama erabusa eraisake merama imuka imukaisaie yanu ofe ubu ubarenaro dumuwere ibinu ibake erenewaa uforo eno wei. I merama erabusa eraisake merama imuka imukaisa i arie yanu edoro meramawere i dumu ari enoba ibake yanu imuka ubarenaro dumu daiwere ibinu. Yanu imukeka dumuwereie yanu ibekae meramawerea Yesuma eno wei.

Waiya ukeka mini danu yawokeka miyai emenu wake

24Moi waiya ukeka mima dai miyainu waiya da ufeku. Eno ufekuie dai mi una demui mane dino ufekuro danu imukae moi dai mibairo ibifeku. Enoba i dai mi una demuinu waiya mane ukenewaa ufekuke nono i moi minu waiya me sarawere ufekua wei. I arie enoba Godinu waiyaini oi waiyaini demuiro da ufoisaya eno wei.

25Enoba yabake weakune, yanu ibinisa ofebake da imuawe wei. Yanu wirokekae i urunabairoma da wirofoisaya wei. Nono yanu ofeye i barukekama da ma wirofiakua weike nono wei, ibake urunaini barukeka mane da imuawe wei. 26I ada imuke eawe. I adama ana kai yo wawe dakaisake ana kai fira uke mero nono emuabairo uruna madawa odeka uwara mero nono iyanu urero ibinu Babaema emuabake uruna makakune. Godima emuabake eno imukadama nono iyabairo imukari daiwere imukenewaa ukakuni. 27Aina mima imukebe imukebe danu ibeka odo ma yafa ufeku wei? Eno weike wei, eno da ufekua wei.

28Ya anemebake yanu barukeka wau mane imukenewaa ukaisa wei? I isoni imuke eawe! I isoni emua waiya uke mero emenu mane wau rune dakaisaya wei. 29Soromonima danu arake ibeka wau runiro danu waue irauaiai mero nono i isoni dawa wau rune meroma nono danu arakekae irauaiaiya wei. 30Nono Godima wei, i koe eweira ari runi fomuke ibakuro nono wairo ari inaama yaraisaya wei. Godima i koe yawokakuke nono iya i dai menaku naukeka orouini yawokada wauma barukenewaa ufekua wei. 31Ibake aneme urunaini aduaini ifeke anemerabu barufeisi i da imuforo eno wei. 32Enoba i orofa akakaro Godinu wake nauke dakaisa orou yaisinae i urunaini adua yodia ukenewaa ukaisaro nono yanu urero ibinu Babaema yanu ibeka Dawa iwoka ukaku. 33I da yodia ukenewaa ufoke nono Godinu irau yawokaku i orofa yodia ukenewaa uforo Godima yanu urunaini wauini i yaisina yabake mafiaku. 34Enoba wairobake da imuforo wei. I waironu ukeka sineka ido fafekuro imufoisa wei. Odo demuinu ukeka sineka i odo mane imukenewaa ufoisaya Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY