Philippians 1

1Na Foru, Dimodini naini uwae Yesu Kerisonu waiya ukeka miyai. Uwama yewa owaowa yanake odaisu. Yesu Kerisonu wake naukaisa orouini sosi uwara yawokeka dai orouini dikoni orouini ya Firifai goiro Godinu wake naukaisa orouini ya yaisinabairo yewa owaowa yanake odaisaisua eawe.

2Iyanu Babae Godini iyanu Dai Waria Mi Yesu Kerisoini Emuama ya unu kofisike emenu irau ukeka sineka yabairo mafisiro me irauaiai ibifone ibake weakune.

Foruma Godibairo we ma irauaiai ui wake

3Nama yabake imukadae Godibairo we ma irauaiai ukakune. 4Ya Firifai goi orou yama Godinu wake nauisa. I nauisa furoma ewa ewa uke aarebe awoena nanu odoro naini Godinu wake demuiro weibaisi ibake nae imukama rooro ukakuneke Godibairo guriguri ukaada we ma irauaiai ukakune. 6Na iwoka, Godima yanu imuka ubarenaro kawama waiya ukeibi i ari eno enaenari ukeebe Yesu Kerisonu owere fafeku odoro idua uke me sifeku. 7Godima yaini naini iya unu koreibi ibake yaini naini Godinu wake demuiro yawokada weaisi. Nae ana ebaro ibine danu ubiye nama adinaro Godinu wake we eneiareibisararo yama nauisake yanu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odeibisa ibake nae yabake imukari ukaada imukenewaa ukakunia ibake weakune. 8Godi Dawa ibai iwoka, Yesu Kerisoma iyabake imukari ukakuni i ari eno naini yabake imukari ukenewaa ukakunia.

9Ya Firifai goi orou yama Godinu imukeka imukenewaa ufoke uke iwoka uforo yanu moi oroubake imukari ukeka daiwere ufone ibake Godibairo guriguri ukakune. 10Yama eno ufoisaie i irauaiai imukekaini nono i merama ukeka imukaini imuke giena ukaada ideie meramaro nono yewadeie irauaiaiya eno wefoke we ma irauaiai mane uforo yanu imuka amearubu ibifiro Yesu Kerisonu owere fafeku odoro emema yabake wayai da wefisane ibake weakune. 11Nanu ararae yabairo Yesu Kerisonu irau ukeka ibifiro enaenari mane uforo emema efisake Godi we ma irauaiai ufisane ibake Godibairo guriguri ukakune.

Foruma ana ebaro ibi ima Godinu wake daiwere ui

12Nanu naiyemuku, yewa wake nauawe. Na ana ebaro odekaini aneme aneme nabairo ukekaini ibaima na unu korakunararo Yesu Kerisonu irau wake wenewaa ukakune. 13Nae eno ukakune ibake i gaemani orounu dai uwara yawokaisa meremere orouini eme yaisina emuama nabake dawae Yesu Kerisonu wake naukeka mi ibake ana ebaro ibinua eno iwoka sinaisa. 14Nae ana ebaro ibinero Godinu wake naukaisa moi orouma nanu ukeka sineka eraada ana ebaro aneka ibaibake ia sine dakaisake Yesu Keriso imukenewaa ukaada Godinu wake wenewaa ukaisa.

15Moi orou emuae emenu arara waiya ufisane ibake naini dino ukaada ibake Yesu Kerisonu wake weaisaroma nono moi orouma Yesu Keriso imukada Danu wake weaisa. 16I dubuenaro Godinu wake weaisa oroue emua iwoka, nae Yesu Kerisonu wake yawokada we ibake ana ebaro odiakaro ibine. Ibaie emua iwoka sinaisake nabake imukari ukaada ibake Yesu Kerisonu wake weaisa. Nono i bokairo wene i Godinu wake weaisa orou emuae emenu onarou mane imukada na inimuwere mafokoro nama ana ebaro ibaada imuka merama umane ibake Yesu Kerisonu wake weaisa. 18Enoroma na aneaneme wemau? I orou yaisina emenu imukeka irauaiaiba me ie idua. Emua yaisinae Yesu Kerisonu wake weaisa ibake imukama rooro ukakune.

Na wirokekaro ibimauie Yesu Kerisoini demuiro ibifukua wei wake

19Na iwoka, yama Godibairo guriguri ukeiforo Godinu Imumu Irauma na unu koreifaraku ibake yewabai yaisina irauaiai ufiro ana ebaroma odaifokaisaro me nauwaro famau. 20Nae Godi imukenewaa ukakuneba ibake na arara me aneme merama ukeroma maru ukeka. Nanu awoena ibine enaenari ibimauba ba feamau aribaie emema ibai eraada Yesu Kerisonu ibi we ma daiwere ufisane ibake weakune. 21Nae eno we imukakune, nanu awoena ibineie Yesu Kerisoini demuiro ibinisu. Nono nanu dubuenaro feamauie nono nanu awoena ibine ibai ma beremauke irauaiai ibimau. 22Na yewa dooro ibimauie Godinu wake emebairo weimauro naukada Godinu wake naukeka orou sifeisa. Ibake aneaneme we imumau? I me ibeimauba ba feamau ari na iwoka me. 23I imukeka raarayaima nanu imukeka ma owefisine ukaisi. Enoba nanu ararae Yesubairo aneka. Ie irauaiai. 24Nono na yewa orofaro ibimauie ya unu komiauro yanu Godi imukeka imuka irauaiai imufoisa. 25Enoba na iwoka, nama yewado ibimauke ya unu komiauro yanu Godi imukeka imuka ara sifekuro yama ibai iwoka sinaada rooro ufoisa. 26Nae yewado ibaada yabairo yadai famauie Yesu Kerisoma na irauaiai yawokeifaraku ibaibake yama Godibairo we ma irauaiai ufoisa.

I Firifai goi orou Foruini enafisake urafisane wei wake

27Yae Yesu Kerisonu wake naukeka oroua irau ukeka sineka mane ukenewaa uawe. Yabairo famauba me ariba yanu irau ukeka sineka wake mane naumau. Ibake nanu ararae ya orouma Godinu wake naukada daaba demuiro enare ara ufoke daaba demuiro imufoke Godinu wake weforo moi orouma yaini wasai ufeisaie ia da sifone weakune. Yama ia da sifoisaie i yaini wasai ukaisa orouma ibai eraada i feare dakaku inaaro anifeisaro Godima ya ma wirofiakubai emua iwoka sifeisa. 29Godinu imukekae eno imukaku, Godima Danu arararo eno uiba ibake yama Yesu Keriso imukaisake Danu waiya ukaisaro nono Yesu Kerisonu ibibake awe waa yabairo fafekua Godima eno imukaku. 30Yaini naini iyama seidanini uranaisi. Yae nanu adinaro uraneibisara wake nauisake adinaro nanu uraneka ibai yama ereibisake nono awoena uwama seidanini uranaisu wake naukaisa enaenari yaini naini iyama kowede seidanini uranaisi.

Copyright information for `ABY