Revelation of John 21

I awoena ureini awoena doonu wake

1Nae kubekuberoma awoena ureini doo ere. I adina ureini adina dooe me sikaro i dawaraini iini me sini. 2Nama nono erebaie i awoena iifawere goi i awoena irauaiai Derusaremu goi Godibairoma ure medike isare aareibiro ere. Moi karu arumama eme mufine irau wau barukeibaku i ari eno i awoena Derusaremu goima isare aareibiro nama ere. 3Nama nono nauebaie wake daiwere i kininu yaureka duboroma farike eno wei, awoenae Godinu ibeka emebairo ibinu. Enoba Dawama emebairo ibeifekuro nono emuae Danu orou sifeisa. Godini emuaini demuiro ibaada Dawama emenu ii du emenu naisaroma ma isure siafekuro iroe ibaada feareka da fafekuro iroe sorara da ufeisake nono iroe ii da wefeisake nono iroe oferi da waufeisa. I adina eraerabusa yaisina me sikaya eno weiro naue.

5I dai yawokeka duboro yaure ibi Mima eno wei, Nae awoena i eraerabusa yaisina awoena ai ubu ukakunea eno weiro naue. Eno weike nono wei, nanu wakeye baba yama naufoisaya yewa wake owaowa yanake odia wei. 6Dawama nono eno wei, ie idua me sininu. Nae i bokaini umu enoba Nae i bokaini dubuena. Aina mi dawa adua isa ufekuie Nama i wirokeka adua oruroma adua mune dawabairo me mamauro wirokeka adua ifekuke moko oi da mafarakua eno wei. 7Aina mima enare ara ufekuke i meramawere ukeka ma berefekuie Na danu Godi simauro dawae Nanu amara sifeku. Nae i ari eno umau. 8Nono i buna gobugobu orouini i naukenewaa uke dakaisa orouini imuka inowere imukaisa orouini eme ma fearakuneka orouini moi orounu aruma aweka enare odaisa orouini wada barau ukaisa orouini emenu onarou wanama ubu ukeka godibairo guriguri ukeka orouini i meomao weeka orouini emuae i feare dakaku sofa weaisa oma safirima yareibaku i ari eno uke aine wai ure yareibaku inaaro mune siafiakuro isafeisa. Ie i dubuena kai fearekae iduaya eno weiro naue.

I awoena Derusaremu goibake wei wake

9Nono i aneru sewenima (7) emuae i gorudima ubu uisa nabero mame ibisaro i nabero ubarenaroe i dubuena kai awe waa ukeka iro wake fare ibisa. Nono i emuabairoma moi aneru una demuima nabairo farike eno wei, aararo i awoena Mamoe abunu awoena aweka we ma iwoka umaro ea wei. 10Eno weiro Godinu Imumu Irauma na ma buna ukararo i aneruma na i dai yafawere oraararo waure amuke anikarake iro odikararo iroma i awoena Derusaremu goi i iifawere goima ure medike Godibairoma isare aareibiro we siboiro na ere. 11I Godinu arakekawerema i goi biake ibi. Nono i goinu biake ibekae i doo ubarenaro daune munaisa irauaiai amearubu diroroko ukeibaku omanu arakeka ari eno. I omanu ibiye dasifa weaisa. 12I goi udiro mamisa oroe ekuaroma euroma yafawere. I mamisa ororo aisame duero (12) ibisaro i aisame dueroe (12) aneru dueroma (12) yawokeibisa. I aisameroe Deikafunu amaraku duero (12) emenu ibi ibi i aisame deidemuro i amaraku emenu ibi deidemu owowa yanake ode fare anisaro ibisa. 13Nono i eweka amukeka enaroe aisame buuba ibisa. Nono i eweka isareka enaroe aisame buuba ibisa. Nono moi ena manamaroe moi aisame buuba ibisa. Nono moi ena manamaroe moi aisame buuba ibisa. 14I goinu oro danu fosie oma yaisina duero (12). I oma fosiro i awoena Mamoe abunu afasoro orou duero (12) emenu ibi ibi i fosi kai deidemuro i afasoro orounu ibi deidemu owaowa yanake ode fare anisabai ibisaro ere.

15I nabairo weibi anerunu wanaroe i goini i aisame yaisinaini nono i oroini kowo mufine gorudima ubu uisa kowo feka mame ibi. 16I goinu sougo yaisinae fo (4). I eraerabusa emenu mama mamaroma nono emenu kowo demui. Enoba i aneruma i goi danu kowo fekama kowo muni. I goinu yafaini danu bodoini ekuaroma euroma i yafainie imusu imusu me, demui. I yaisinae du dausini fai aderedi (2500) kiromidasi yafa kowo muni. 17I aneruma eno uke kowo munike i oro kowo muni iini nono i oro ekuaroma euroma kowo muniie sikisidi (60) midasi yafa eno kowo muni. Enoba i aneruma yewa dooro orounu owaowaroma kakureibi. 18I dasifa weaisa omama oro mamisake nono i amearubu aku ari gorudima i goi ubu ui. 19I oma fosi emenu oima make munekae daiwere oma imusu imusu ibinisa. I dawako oma fosie Dasifa weaisa oma. Danu umuro oisa oma fosie Ageda weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Emera weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Onika weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Kaneria weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Kodisi weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Bero weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Dofasi weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Kurisafasi weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Dukoisi weaisa oma. Nono inu umuro oisa omae Amedisidi weaisa oma. 21I aisame yaisina dueroe (12) ie Fera weaisa omama ubu uisa. Moi aisame yaisinae i demui Ferama ubu uisaro ibisa. Nono i aisame yaisinaro eno mane uke ode anisa. I goinu daabae amearubu akuma diroroko ukeibaku i ari eno irauaiai gorudima uisaro ere.

22Nama iro erebaie iro moi dai sosi uwara ibe daui. Iyanu Dai waria bunawere Godi Dawaini i awoena Mamoe abuini emenu onamiyaie dai sosi uwara ari eno. 23Enoba Godinu arakekama i goi biake ibiro i awoena Mamoe abu Dawaini emenu edoro mane ibai ibake i goiro ewekaini manabe iro edoro uke daui. 24I dooro ibifeisa orouma i biake ibi edororo eneifeisaro i dai Kini orou yaisina emenu eraerabusa yaisina i goiro waure ane odifeisa. 25I goinu aisame yaisinae ko da ufeisa. Nono iroe dumu meba ibake ma ro yare odifeisaro ibeifeisa. 26I orofa akaka orou yaisina emuae emenu arakekaini emenu eraerabusa yaisina iro waure ane odifeisa. 27Nono inowere eraerabusama i goiro da anifeisaro i meramawere ukeka orouini i meomao weeka orouini emuama iro da anifeisa. Aina aina emenu ibi ibi i awoena mamoe abunu wirokeka bukaro ibifeisaie i orou emenu mane iro anifeisa.

Copyright information for `ABY