1 Corinthians 16

I mer chi quiqui molo, tobal pan que i cachalal

1Woʼor quin bij chiwe che i mer chi ca molic, tobal pan que i kachalal chila pa Jerusalen: chi ʼana yix pacha in bim chique i kachalal pa tak tzobajil pa jyub Galácia. 2Pa tak domíngo, yix chi jujunal, niʼpa i chʼacom pa seman, chi jacha niʼpa i quiwaj qui yaʼo, y chi cʼolo. We queje qui ʼan ile, are quin uponic, ʼis yij chic ʼuri iwumal, n-cʼa te ta quix oc chu ʼanic are quin uponic. 3Che i cha yix pachin que ʼe chu yaʼic i mer chique i kachalal cʼa pa Jerusalen. Are quin upon iwuʼ, que in tak bic, xak quin tzʼibaj bi jun wuj chi quiqui cʼam bi cuʼ. 4We ca majawic chi yin quin ʼec, xak que ʼe ique wuʼ.

Xu ya pan rason chique chi cupon cuʼ

5Que in solij ni jutak tzobajil kachalal pa jyub Macedónia, teʼuri quin upon iwuʼ yix, are in icʼawnak chic chila. 6We xin uponic, cwaj quin najtin jubiʼ iwuʼ, colo cʼa quicʼaw ni ʼalaj. Teʼuri, mokxa qui ya jubiʼ u cowil in cʼux are quin maj tan chic in be. 7N-quin icʼaw ta iwuʼ woʼor, man n-cwaj ti yin we toʼ quix ʼe wila; cwaj quin qʼuiji qʼuial ʼij iwuʼ, we cu ya i Kajwal chwe. 8Xui-ri, quin qʼuiji na waral pa Efeso, cʼa quicʼaw ni nimaʼij Pentecostes
16.8Chawila i usucʼ i tzij “Pentecostes” chuxeʼ i wuj re i página 468.
,
9man ca tijin relic ʼutz in chac waral, tupu je qʼui cacaj quiqui ʼatij u tzij i Dios.

10Are cupon i a-Timotéo iwuʼ, ʼutz u cʼulaxic chi ʼana man n-ca qʼuix ta chixol; cha cʼun chi cʼux chi ire xak ca chacun che u chac i Kajwal pacha quin ʼan yin. 11Rumal-i, mi jun chiwe mu xutuj, man ʼutz ca quicot u cʼux are ca cʼun tan chic wuʼ. Are cu maj chali u be, chi to che wach i rajwaxic che; cwoyʼej ni u cʼunic junam cuʼ i juban kachalal.

12Xak i kachalal ma Apólos, lic in tzʼonom che chi que rachiʼilaj bi i juban kachalal are que ʼe iwuʼ, péro ire n-xraj ta tan ʼenam woʼor; coʼon panok, teʼuri cupon iwuʼ.

I ma Páblo xutzin chu tzʼibaxic u wuj chique

13Chix cʼascʼat na pi cʼux, lic chi jicba iwib chuwach i Dios, chi cowij i cʼux chupam u chac i Kajwal, co chix tacʼalok. 14Niʼpa i qui ʼano, chi ʼana rumal i cʼaxnabal i cʼux.

15Wachalal, iwetaʼam yix, chila pa jyub Acáya, are i nabe kachalal qui jachom quib che i Crísto, je are i ma Estéfanas ruʼ i rixokil ralcʼwal. Ique lic qui yom qui cʼux chi qui toʼic i je re i Crísto. 16Niʼpa i je pacha ique, lic quin tzʼonoj chiwe, chix cojon che wach tak i quiqui bij chiwe. Xak chix cojon chique conojel niʼpa i qui yom qui cʼux che u chac i Kajwal xak che i qui toʼic i kachalal. 17Lic quin quicotic, man xin qui solij i ma Estéfanas, xak i ma Fortunáto, xak i ma Acáico. Ique lic xin qui to, xqui ʼan pacha i qʼuexel yix. 18Lic xqui ya u cowil in cʼux, xak jun ruʼ pacha qui ʼanom chiwe yix. Lic ca majawic we conojel i kachalal quiqui tioxij na chique.

19I kachalal pa tak tzobajil pa jyub Asia, quiqui ya pan rutzil i wach yix. Xak i ma Aquíla ruʼ i rixokil chi ati Priscíla, xak conojel i kachalal chi quiqui mol quib pa cachoch ique, conojel quiqui ya pan rutzil i wach rumal i Kajwal. 20Xak conojel i kachalal waral quiqui ya pan rutzil i wach. Chuwach i Dios, chi tzʼubaj iwib chiwach
16.20Queje xqui ʼan ile i je re i Dios, cʼutbal-re chi ʼo qui ʼij chiquiwach, xak ʼo cʼaxnabal qui cʼux.
.

21Yin in a-Páblo, quin tak bi rutzil i wach; y ruʼ in ʼab yin mísmo xin tzʼibaj bi ile chiwe.

22We ʼo jun, n-cʼax ta cu na i Kajwal, ¡cha cʼokox na! ¡Kajwal, weʼ chat cʼunok!

23I utzil chomal re i Kajwal Jesucrísto ʼol na piwi. 24Chiwe yix iwonojel, quin tak bi i cʼaxnabal in cʼux rumal i Jesucrísto. Amen (katzij).

Copyright information for `ACRACC