1 Corinthians 3

I apostelab xa je ajchaquib re i Dios

1Wachalal, are in ʼo iwuʼ ujer, ʼo u chac xin chʼaʼat iwuʼ pacha xin chʼaʼat cuʼ i toʼ winak. N-xix in tijoj taj pacha quin ʼan chique i winak chi je ucʼam chic rumal u Tewal i Dios. ʼO ni u chac xin lapan iwuʼ pacha xa ix chʼutik, pacha cʼa te xi jek binic chuwach i Crísto. 2Coqʼuil u cʼutic xin ʼan chiwe. Xin ʼan chiwe pacha jun acʼal cʼa cu tij tzʼum ruʼ u chuch pu qʼuexel u wa; man yix ujer pacha n-quix tiqui ta chu tijawic i wa. Xui-ri, cwil yin, xak cʼa maja quix tiqui chu tijawic. 3Queje ile quin bij, man yix cʼa qui ʼano pacha quiqui ʼan i toʼ winak: ca titat i pam che iwachiʼil, toʼ qui ʼan chʼoʼoj chixol, xak qui rayij qui jachersaj bi iwib chiwach. We queje ile quix tijin chu ʼanic, ʼalaj ʼuri chi n-kas ta qui chʼob i Dios; quix tijin chu ʼanic pacha quiqui ʼan i toʼ winak. 4We ʼo jun chiwe cu bij: “Yin in re i ma Páblo,” xak we ʼo jun chic cu bij: “Yin in re i ma Apólos,” coʼono, n-ʼus ta ile. We queje ile qui bij, ʼalaj ʼuri chi quix tijin chu ʼanic pacha quiqui ʼan i toʼ winak.

5¿Wach in ʼij yin, in a-Páblo? Xak i ma Apólos, ¿wach u ʼij ire? Yoj n-ta ka ʼij; xa oj rajchac i Dios. Rumal i ka chac-le, yix xi cuba i cʼux che i Kajwal; yoj chaka jujunal xa xka ʼan i u chac i Kajwal chi u yom chake. 6Are caka ʼan u chac i Dios, queje pacha quiqui ʼan aj ticol awex. Yin, are xin paxsaj u tzij i Dios chiwe, are ʼuri xe in tica. Teʼuri, i ma Apólos, are xu bij chic chiwe, junam ruʼ pacha xu ʼan i chac che i abix
3.6I mer tzij xu bij waral-i are iri: pacha xu coj ya che i abix.
chi in ticom can yin; xui-ri, are i Dios xqʼuiysawic.
7Pachin i xticawic, xak pachin i xa ʼanaw i chac che, ique-le n-ta qui ʼij; xui i Dios ʼo u ʼij, man are ire chi ca qʼuiysawic. 8Pachin i xticawic, xak pachin i xa ʼanaw i chac che, xak jun qui ʼij, xui-ri, i Dios que u toj che i qui chac chi qui jujunal, pacha i ca majaw chique. 9Are i Dios are i rajaw i chac; i yix, pacha ix rabix; i yoj xa oj kachiʼil kib che u chac chixol yix.

Xak ix queje pacha jun ja chi Dios xu tak u yijbaxic.
10Are ire u yom in patan pacha aj ʼanol ja. Are xin paxsaj u tzij i Dios chiwe, are pacha xin coj i cubibal ja; y woʼor, ʼo chic juban chic quiqui coj xan puwi. Xui-ri, pachin quiqui coj i xan puwi, chiqui ʼana cwent, ʼutz u cojic chiqui ʼana. 11Chiqui ʼana cwent, man i u cubibal ja-le chi cojtal chic, are i Jesucrísto; n-ta chic jun chic. 12ʼO i ʼutz que yacaw ja, chi lic óro quiqui coj che, xak pláta quiqui coj che, xak chomik laj tak abaj lic pakal rajil quiqui coj che. ʼO i xak que cojow toʼ kej, toʼ patzʼan, toʼ ʼes. 13Xui-ri, ca ʼalijin ʼut wach i qui cojom che are ca cʼun i qʼuisbal ʼij, man i ʼij-le, ruʼ jun ʼaʼ nim ca petic. I qui chac-le, ca ʼiltaj na pa ʼaʼ we cu chʼijo, o we n-cu chʼij taj. 14Niʼpa i chac qui yijbam, we xu chʼij i ʼaʼ-le, we nxcʼat taj, ique quiqui chʼac ʼuri i cajil, tojbal re i qui chac. 15Péro we jun, i u chac u yijbam, we xa xcʼatic, nim i cu sach ʼuri; xui-ri, ire ca totajic, pacha jun chi xak pachalo ca totaj chuxeʼ i rachoch we xcʼatic.

16¿Xataba n-iwetaʼam taj chi yix ix rachoch i Dios, xak i u Tewal i Dios jekel iwuʼ yix? 17Jun, we cu sach u wach i rachoch i Dios, xak ca sachsax ʼuri u wach ire rumal i Dios. Man i rachoch i Dios, lic ʼo u ʼij; y yix ix rachoch i Dios-le.

18Mi jun chiwe mu tʼor rib. Mok ʼo jun cu bij chi ire mas nim u noʼoj, man ʼis retaʼam; xui-ri, chu ʼana che rib chi n-tu noʼoj chiquiwach i toʼ winak, man cu rik ʼuri u nojbal sakil. 19I nojbal chi ʼo u ʼij chique i toʼ winak, ile xa chʼuj laj nojbal cril i Dios; chupam u wuj i Dios queje iri cu bij:

Pachin mas ʼo i qui noʼoj tzaksabal que i cachiʼil,
i Dios coʼon chique chi xak que tzak na rumal i qui nojbal-le.
(Queje ile tzʼibtalic
3.19Job 5:13
.)

20Xak cu bij:

I Kajwal retaʼam wach i quiqui chʼob i winak chi mas ʼo qui noʼoj;
retaʼam chi n-tu chac i qui noʼoj ique.
(Queje ile tzʼibtal canok
3.20Sálmo 94:11
.)

21Rumal-i, n-ʼus taj we jun cu bij: “ʼUtz in ʼanom man yin in aj ruʼ i achi-le.” Mi bij ile man konojel yoj chi oj apostelab coj chacunic ʼanbal re i ʼutz chiwe yix iwonojel. I ma Apólos, xak i ma Pédro, xak i yin chi in a-Páblo, konojel oj aj chac chiwe yix. Xak ronojel niʼpa i ʼolic ʼis iwe yix; iwe yix i jyub taʼaj, iwe yix i cʼaslemal, iwe yix i camic, iwe yix i ʼij re woʼor, xak iwe yix i ronojel ʼij chi ca petic. Ronojel ʼis iwe yix, 23man yix ix re i Crísto; i Crísto xak re i Dios.

Copyright information for `ACRACC