1 John 2

I Jesucrísto aj cojol ka tzij chuwach i Dios

1Yix chi ix wacʼal, quin tzʼibaj iri chiwe man ʼutz n-quix macun taj. Xui-ri, we ʼo jun cu ʼan jun u mac, ʼo jun ʼutz laj aj cojol ka tzij chuwach i Ta chicaj. Are ire are i Jesucrísto, chi n-ta jun u mac. 2Ire xoʼon ka qʼuexel, man xu ya rib xcamsaxic, tojbal ka mac yoj. N-xui ta rumal ka mac yoj, xak rumal i qui mac conojel i winak chuwach i jyub taʼaj.

3We caka ʼan cas che u tzij i Dios, ca ʼiltaj ʼuri chi ketaʼam u wach ire. 4We ʼo jun cu bij: “Yin wetaʼam u wach i Dios,” coʼono, péro we n-cu ʼan ta cas u tzij i Dios, xa ca tʼoronic; n-sakil ti cu ʼano. 5Xui-ri, we jun ca tijin chu ʼonquil wach cu bij i Dios, ca ʼalijin ʼuri chi tzʼakatnak i cʼaxnabal u cʼux che i Dios. We queje ile caka ʼano, ketaʼam ʼuri chi oj ʼo che i Dios. 6Pachin i cu bij chi ire ʼo che i Dios, chu ʼana ʼuri pacha xu ʼan i Jesucrísto.

I tzij chi nim u chac

7Ix wachalal, n-are ti cʼacʼ laj tzij in tzʼibam chiwe, xa are i tzij chi ʼax ʼo wi piwi. I tzij-i are i tom yix are xi ya iwib puʼab i Dios. 8Katzij, i tzij chi quin tzʼibaj chiwe, pacha cʼacʼ laj tzij qui na yix. Queje ile qui naʼo man ya ca pactaj i ʼekumal chiwach; i sak chi lic sakil, ca tijin u tzunic pi cʼux. I tzij-le, are i Jesucrísto xu ʼalijinsaj chi sak laj tzij, xak yix quix tijin chu ʼalijinsaxic chi sak laj tzij.

9We ʼo jun cu bij chi ʼo pa sak, xui-ri we tzel cril i rachalal, cʼa ʼo ʼuri pa ʼekumal. 10We ʼo jun, cʼax que u na i rachalal, ʼo ʼuri pa sak; we ʼo pa sak, n-ca tzak ta chupam i mac atzalal
2.10I tzij-i, xak queʼel usucʼ pacha iri: Ire n-ta xak cu ʼano chi ca tzak jun chic rumal.
.
11Xui-ri we tzel cril i rachalal, ʼo ʼuri pa ʼekumal; toʼ pa ʼekum ca binic. N-retaʼam taj pa ca ʼe wi, man i ʼekum-le u ʼanom mawach che.

12Ix wacʼal, quin tzʼibaj iri chiwe, man i Dios u cuyum chic i mac rumal re i Jesucrísto. 13Yix chi ix kajawxel, quin tzʼibaj iri chiwe, man iwetaʼam u wach i Jesucrísto, chi ʼax cʼas wi chu xebal ʼij sak. Ix alabom, xak quin tzʼibaj chiwe yix, man ix tiquinak chu kajsaxic u choʼab itzel.

Ral tak wacʼal, in tzʼibam chiwe yix man iwetaʼam u wach i Ta chicaj.
14Yix chi ix kajawxel, xak in tzʼibam chiwe, man iwetaʼam u wach i Jun chi ʼax ʼo wi chu xebal ʼij sak. Ix alabom, xak chiwe yix in tzʼibam man ʼo i choʼab, xak ʼo i u tzij i Dios pi cʼux, xak ix tiquinak chu kajsaxic u choʼab itzel.

15Wachalal, mi ya i cʼux che u wach i jyub taʼaj, xak cʼax mi na tak i xa re u wach i jyub taʼaj. Jun, we cʼax cu na u wach i jyub taʼaj, n-ta cʼaxnabal u cʼux ʼuri che i Ta chicaj. 16Man i n-ʼus taj chi ʼo chuwach i jyub taʼaj, n-ruʼ ti Ta petnak wi. ʼO i mal laj tak rayijbal re i ka chʼacul; ʼo i rayijbal re tak i kus cakilo; ʼolic caka ʼan nim che kib xa rumal ʼo ubitak ke. Niʼpa ile n-ca pe ta ruʼ i Ta chicaj; xa chuwach i jyub taʼaj ca pe wi. 17I u wach i jyub taʼaj xa ca qʼuisic. Xak ca qʼuis i niʼpa tak ʼo chuwach chi xa caka rayij waral. Péro i winak chi quiqui ʼan pacha craj i Dios, i qui cʼaslemal ique n-tu qʼuisic.

Mix tzak piquiʼab i aj tʼoronel

18Ral tak wacʼal, oj ʼo chic pa tak qʼuisbal ʼij. Bital chic chiwe chi ca cʼun jun aj tʼoronel chi aj chʼoʼoj chirij i Crísto. Woʼor, je qʼui chic i aj chʼoʼoj je walijnak chirij i Crísto, rumal-i, ketaʼam chi oj ʼo chic pa tak qʼuisbal ʼij. 19Ique je kachiʼil teʼek, xui-ri katzij, ne te ka cwenta. We tene je ka cwenta, xe qʼuiji tene-ri kuʼ yoj. Queje ile xa ʼanic, ʼalijinsabal-re chi mi ta jun chique ique je ke yoj.

20Xui-ri, yix n-ix ta queje ile; i Crísto u takom li u Tewal i Dios chiwe, rumal-i iwetaʼam i sak laj tzij. 21In tzʼibam tak iri chiwe man iwetaʼam i sak laj tzij. Ma tene iwetaʼam ile, n-queje tene quin tzʼibaj-i chiwe. Yix iwetaʼam chi n-ta jun mentir ca winakir che i sak laj tzij.

22¿Pachin i aj tʼoronel? Are i winak chi cu bij chi Jesus n-are ti Tolke
2.22I mer tzij xu bij are “Cristo”.
; ire aj chʼoʼoj ʼuri chirij i Crísto. Xa cu kajsaj u ʼij i Crísto chi u Cʼojol i Dios, xak cu kajsaj u ʼij i Ta chicaj.
23I jun chi n-cu coj ti u ʼij u Cʼojol i Dios, n-cu coj ta ʼuri u ʼij i Ta chicaj; pachin i cu coj u ʼij u Cʼojol-le, xak cu coj ʼuri u ʼij i Ta chicaj, re ʼuri i Ta chicaj.

24Rumal-i, chi cʼolo pi cʼux i tzij chi i tom lok are xi jek li u cojic. We ca qʼuiji pi cʼux niʼpa i tom lok are xjekan li u bixquil chiwe, quix qʼuiji ʼuri puʼab u Cʼojol, xak quix qʼuiji puʼab i Ta chicaj. 25Are ile are i cʼaslemal n-tu qʼuisic chi u bim i Jesucrísto chi cu ya chake.

26Je ʼo i winak cacaj quix qui tʼoro, rumal-i in tzʼibam iri chiwe. 27Xui-ri, yix ʼo i u Tewal i Dios iwuʼ, chi u yom i Jesucrísto chiwe. Rumal-i n-tu chac jun chic col u cʼutu chiwe, man are u Tewal i Dios ca cʼutuw chiwe ronojel wach i rajwaxic chiwe. Niʼpa i cu cʼut ire, lic sak laj tzij, n-tʼoronic taj. Rumal-i, chix ʼol che i Crísto pacha cu cʼut u Tewal i Dios chiwe.

28Ix wacʼal, chix ʼol puʼab i Crísto, man ʼo ni u cowil ka cʼux are ca winakir tan chic, xak n-coj qʼuix ta chuwach are ca cʼun tan chic ire. 29Yix iwetaʼam chi i Jesucrísto, sucʼul wach i cu ʼano; chiwetamaj ʼuri niʼpa i quiqui ʼan i sucʼulic, je racʼal i Dios.

Copyright information for `ACRACC