1 Peter 4

Niʼpa i u yom i Dios pakaʼab, chaka ʼana u chac ruʼ

1Cha cʼun chi cʼux, i Crísto xu chʼij niʼpa i cʼax xu tijo, tobal ke yoj. Xak queje yix, chi cowij i cʼux chupam i cʼax chi qui tijo. Niʼpa i qui cojom i Crísto, we quiqui chʼij i cʼax waral chuwach i jyub taʼaj, ʼalaj ʼuri chi xqui canaj can i mac atzalal. 2Queje ile chi ʼana yix, tzʼakat ix ʼo chi chuwach i jyub taʼaj. Chi ʼana ʼut wach craj i Dios; mi ʼan iwe yix pacha quiqui ʼan i winak chi toʼ qui rayijbal ique quiqui ʼano. 3Oʼonom lok, xi ʼan yix pacha i quiqui ʼan ique chi n-quetaʼam ti Dios; ya coʼon ile, mi ʼan chic. Yix ujer xix bin chupam i n-ʼus taj; toʼ ʼutz chiwe wach quiwaj xi ʼano; lic ix ʼabarel laj tak winak; xak manal xi jaluj; toʼ xi mol iwib chi ʼabaric. Xak xi coj qui ʼij niʼpa tak i xa ril je ʼantalic y xi ʼan i dios chique; lic qʼuixbal xi ʼano. 4Niʼpa i n-quetaʼam ti Dios, woʼor toʼ quiqui bisoj chic man yix n-quiwachiʼilaj ta chic iwib cuʼ ique. N-quiwucʼaj ta chic iwib cuʼ chu ʼonquil i n-ʼus taj. Rumal-i, cʼax que chʼaw chiwe. 5Xui-ri, ique chi quix qui chʼachʼa, lic quiqui bij ni qui mac chuwach i Dios. Ire yij chic chu ʼatic tzij piquiwi i je cʼaslic, xak i je camnak. 6Ya mer cakil ni u ʼatic tzij-le; rumal-i, i ʼutz laj tzij re i ʼelbal chi sak, ya bital chic chique i winak are cʼa maja que camic. Rumal ʼuri, n-ta coʼono we i qui chʼacul xu tij i cʼax pacha quiqui ʼan i winak conojel, xui-ri, i canima cu rik jun u cʼaslemal pacha i re i Dios.

7Nakaj chic ʼo wi i qʼuisbal ʼij re u wach i jyub taʼaj. Rumal-i, chi chʼobo na wach qui ʼano, xak chi ya i cʼux chu tzʼonoxic che i Dios. 8Lic ʼo u chac cʼax chi na iwib chiwach, ronojel i cʼux. Mi mayij ile, man we cʼax qui na iwib chiwach, ca sach ʼuri u wach u qʼuial mac chiwach. 9Chi ya i posar chiwach ruʼ ronojel i cʼux; mi ʼan ile chi queb i cʼux chu cʼulaxic. 10Konojel yoj, ʼo tak i sipon yatal chic chake chaka jujunal rumal i Dios. Ile yatal pakaʼab, tobal que i winak, ʼo u chac ʼuri caka chacuj wach i yatal pa ka ʼab, tobal que. We queje caka ʼan ile, oj ʼutz laj tak aj chaquib ʼuri ruʼ i sipon chi u yom chake. 11Jun, we are u patan cu bij u tzij i Dios, chu bij ʼuri pacha are i Dios ca binic. We are u patan que u to i winak, chu ʼana ruʼ ronojel u choʼab chi u yom i Dios che. Niʼpa i qui ʼano, chi ʼana ruʼ rutzil i cʼux, teʼuri quiqui bij ni winak chi Dios nim u ʼij, man are i Jesucrísto ʼanawnak chiwe chi ʼo rutzil i cʼux. Ire, nim ni u ʼij i u choʼab queʼe ʼij sak che. Amen (katzij).

Chix quicotok we qui tij uyej rumal i Crísto

12Yix wachalal, ya ca pe juban cʼax piwi chi nim u choʼab. Mix oc ʼil che, man che ile ca ʼiltajic we cul i cʼux che i Crísto. 13Xui-ri, chix quicotok man yatal chiwe chi junam ruʼ i Crísto qui tij uyej pacha u tijom ire. We qui tij uyej rumal i Crísto, xak quix quicot na are ca ʼalijinsax i nim laj u ʼij u chomal ire. 14We cʼax que chʼaw i winak chiwe xa rumal ix re i Crísto, ʼutz iwe yix rumal ile. Quiwetamaj ʼuri chi ix ucʼam rumal u Tewal i Dios chi nim u ʼij u chomal. Katzij, ique quiqui yoʼya u Tewal i Dios, péro yix qui coj u ʼij. 15Chi ʼana che iwib ʼutz ix ʼolok, man we ʼo jun chiwe cu tij i cʼax, n-are ta ʼuri rumal jun mac u ʼanom, pacha jun camsanic, o jun elaʼ, o jun cʼax u ʼanom che jun chic, o we rumal cu min tak rib che i n-ta re che. 16Xui-ri, we yix qui tij cʼax xa rumal ix re i Crísto, mix qʼuix ʼuri che ile. Xa chi cʼamwaj chi tioxij che i Dios rumal.

17Ya cu rik i ʼij ca pe i cʼax pakawi yoj chi oj re i Dios. Nabe ca jekan chake yoj, péro coʼon panok, mas quiqui tij i cʼax ique chi n-qui cojom ti ʼutz laj tzij re i Dios. 18Ketaʼam ile, man i wuj re i Dios queje iri cu bij:

Niʼpa i je ʼutz, xak pachalo que ʼel na chi sak,
¿Ipa nawi ʼuri que ʼe qui qʼuisa wi niʼpa i je mal, niʼpa i je ajmaquib?
(Queje ile tzʼibtal canok
4.18Provérbios 11:31
.)

19Rumal-i yix, we quix tijin chu ʼonquil i ʼutz, y we cu ya i Dios chiwe chi qui tij i cʼax rumal, chi chʼija, xak mi mayij u ʼonquil i ʼutz; xa chi ya mas iwib puʼab i Dios chi ix ʼanawnak, man ire n-quix roʼtaj taj.

Copyright information for `ACRACC