2 Corinthians 10

Are i Dios yawnak u patan i ma Páblo

1Yin, chi in a-Páblo, ʼo jun pawor quin tzʼonoj chiwe chuwach i Crísto. Yix iwetaʼam chi ire lic nim u cʼux, lic ʼo i cʼaxnabal u cʼux. ʼO jujun chiwe quiqui bij chi yin lic n-ta quin bij chiwe are in ʼo iwuʼ, xui-ri, are naj in ʼo wi, lic in cʼan chiwe, quiqui bij. 2Bay, quin tzʼonoj pawor chiwe, mi ʼan chwe chi quin ʼan cʼan che wib chiwe. ʼO jujun chiwe quiqui bij chi wach quin tijin chu ʼanic, xui chwe yin i ʼutz, pacha tak quiqui ʼan i winak toʼ je re u wach i jyub taʼaj. Miqui bij ile, mokxa coʼon na cʼan chwe are quin upon iwuʼ. We cacaj ʼut, quiquil na chi ʼo ni u cowil in cʼux chi qui yajic, péro lic quin tzʼonoj chiwe, mi petsaj ile pakawi. 3Katzij oj ʼo chuwach i jyub taʼaj, xui-ri, i chʼoʼoj chi caka ʼan yoj n-are ta pacha i quiqui ʼan i toʼ je re u wach i jyub taʼaj. (I chʼoʼoj caka ʼan yoj, chirij i mac atzalal caka ʼan wi.) 4Are caka ʼan i chʼoʼoj-le, n-ruʼ ti ka nojbal yoj, n-ruʼ ti ka choʼab yoj, caka ʼan wi; are ruʼ u choʼab i Dios, rumal-i, coj tiqui na che qui choʼab
10.4I mer tzij xu bij are iri: Coj tiqui chu sachsaxic u wach i tak i pa quiqui to wi quib (i je aj chʼoʼoj chirij i Dios).
niʼpa i je aj chʼoʼoj chirij i Dios.
5Coj tiqui bi chu ʼatixic tak i tzij chi xa ruʼ winak petnak wi; xak cakesaj ronojel tak i n-ca yaw ta chique i winak chi caquetamaj u be i Dios. Xak niʼpa tak i nojbal chi xa ruʼ winak petnak wi, ʼis caka ʼatsaj puʼab i Crísto, man cu ʼan na che pacha craj ire. 6Teʼuri, are cakilo chi yix qui ʼan chic pacha i cu bij i Dios, are ʼuri oj yij chic que ka ya pa tojbal mac niʼpa i n-cacaj ta que cojonic.

7Jun rajchac i Dios, chi takej che, wach i ʼo pa ranima; n-are ta toʼ qui takej wach i ca tzunic. We ʼo jun chila chi cu bij: “Yin lic in re i Crísto,” bay, xak chu chʼobo ʼuri chi yin xak in re i Crísto. Pacha oʼonom ire, chi re chic i Crísto, xak queje in ʼanom yin, lic in re i Crísto. 8Mok qʼuialmul in bim chiwe chi yin in ʼo piwi yix; xui-ri, n-quin qʼuix ta chu ʼonquil ile, man are i Kajwal yawnak pinʼab, tobal iwe yix che i cʼaslemal chuwach ire; n-in ta ʼo piwi we xa tzaksabal iwe quin ʼano. 9N-cwaj ti yin mok qui chʼob yix, chi tak i wuj quin tzʼibaj bi chiwe toʼ xib-bal iwe quin ʼano. 10ʼO jujun quiqui bij: “Niʼpa tak i u wuj i ma Páblo, lic co i ca chʼaw chake, lic ʼo u choʼab, ca ta yet; péro are ʼo ire chakawach y ca chʼaʼat kuʼ, n-tu choʼab, xak i u tzij n-ta coʼon re.” Queje ile quiqui bij. 11Niʼpa i quiqui bij ile, chiqui ta u be ʼuri: are quin upon iwuʼ, quiquil na ʼuri chi ʼo in choʼab; quiquil nu wach in choʼab pacha in bim chupam in wuj chi in tzʼibam are naj in ʼo wi.

12Niʼpa i tijonel je ʼo iwuʼ, lic quiqui coj qui ʼij quib. N-quin bij ti yin we ʼo mas in ʼij chiquiwach ique; n-quin junamsaj ti in ʼij yin cuʼ ique. Xui-ri, i u pajic qui ʼij chi quiqui ʼan ique, toʼ quiqui takej quib chiquiwach, xui quiqui ʼan-i. Niʼpa i quiqui ʼan queje ile, n-ta qui nojbal. 13Yin n-quin coj ti in ʼij wib che i chac chi n-we ti yin; xui-ri, are i Dios u yom chwe pa quin chacun wi; are ire yawnak chwe chi quin chacun chixol yix chila pa Corínto. 14Rumal-i, ʼo we che, chi quin lap na wib wach in ʼanom chiwe yix; ma ta in upon-nak iwuʼ, n-ta we ʼuri che. Xui-ri, yin in upon-nak nabe chu yaʼic i ʼutz laj tzij re i Crísto chiwe yix. 15Yin n-cwaj ta quin coj in ʼij che u chac jun chic pa chacun-nak wi ire, xui-ri, ʼo we chiwe yix. Are i cwaj yin, are u cowiric u cubibal i cʼux yix che i Crísto, teʼuri quin tiqui na chu ʼanic mas in chac chixol; xui-ri, xui quin ʼano pacha u yom i Dios chwe.

16We xutzin in chac chixol yix, teʼuri quin ʼe chic chu bixquil i ʼutz laj tzij re i Crísto mas cʼa naj chuwach ix ʼo wi yix. Xui-ri, n-que in mina ta wib che u chac jun chic, we xa cojbal in ʼij quin ʼan ruʼ u chac ire.

17We ʼo jun craj coʼon nim che rib (rumal jun chac u ʼanom), are chu bij ʼuri wach i nim laj chac u ʼanom i Kajwal
10.17Jeremías 9:23,24
.
18We xa cu coj u ʼij utuquel, n-ta queʼel wi; xui-ri, we i Kajwal ca cojow u ʼij, ʼalaj ʼuri chi ʼutz i u ʼanom.

Copyright information for `ACRACC