2 Corinthians 7

1Wachalal, are ile u sujum i Dios chake. Rumal-i, chaka ʼana che kib oj chʼam pa ka cʼux, oj chʼam che ka chʼacul; chaka jecʼa kib che i n-chʼam taj. Chaka xija kib chuwach i Dios che niʼpa i caka ʼano; chaka ʼana che i ka cʼaslemal lic chʼam chuwach ire.

Ca quicot i ma Páblo cuʼ i aj Corínto, man xqui jalwachij qui noʼoj

2Cʼax choj i na na. Mi jun winak ka ʼanom i mal che, mi jun tzaknak chupam u mac kumal, mi jun ka tʼorom. 3Are xin bij ile chiwe, n-are ti cojbal i mac xin ʼano, man lic cʼax quix in naʼo, pacha ʼax in bim wi chiwe ujer. Yin, we in cʼaslic, we xi in camnak chic, in cʼux lic ʼo iwuʼ. 4Lic cul in cʼux chiwe, rumal-i quin sakij u wach in nojbal chiwe; are quin lapan cuʼ i winak, lic quin coj i ʼij yix. Iwumal yix, ʼo u cowil in cʼux chupam i cʼax; lic quin quicot iwumal.

5Are xoj upon pa jyub Macedónia, n-ta uxlanem xka tijo; toʼ cʼax xka rik cʼulala, toʼ chʼoʼoj xpe chikij, toʼ xibinʼib xpe pa ka cʼux. 6Xui-ri i Dios, chi cu cubsaj qui cʼux niʼpa i que bisonic, xak xu cubsaj ka cʼux yoj are xcʼun i ma Títo kuʼ. 7N-xui ta rumal u cʼunic xoj quicotic, xak rumal wach i xu bij chake, chi yix lic ʼutz i quix tijin chu ʼanic, lic quiwaj ni rilic in wach, lic xix bison rumal i bis chi xi petsaj chwij, lic quix cʼachir chwe. Are xin ta ile, mas xpe in quicotemal.

8Are xin tak bi i nabe wuj chiwe, xix bison rumal; xak yin xin bison rumal, man n-cwaj ta yin we quix bisonic. Xui-ri, woʼor yin n-quin bison ta chic man ʼutz xelic. Katzij xix bison rumal in wuj, xui-ri, xa ʼatal ʼij. 9Woʼor ʼut, lic quin quicotic; tupu xix bison jubiʼ rumal in wuj, i bis-le, ʼutz xoʼon chiwe, man rumal i bis-le, xi mayij u ʼonquil i n-ʼus taj. Are xi chʼij i bis, wach i xi ʼan rumal, ʼutz xeʼel chiwe chuwach i Dios. Xeʼel ʼuri n-ta jun cʼax xin ʼan pan chiwe. 10Jun, we ʼo chupam i bis, we xu chʼijo pacha craj i Dios, ʼutz queʼel che, man cu mayij i macunic, y quel ʼuri chi sak. Mi jun ca bison rumal ile. Xui-ri, we jun toʼ ca bison rumal i cʼax chi petnak puwi rumal u mac u ʼanom, we n-cu jalwachij ti u nojbal, n-ta queʼel wi ʼuri che; toʼ cu petsaj ʼuri i camic puwi. 11Yix, are xi chʼij i bis, xi ʼan ʼuri lic pacha craj i Dios, y woʼor ¡lic ʼutz xeʼel chiwe! Xoʼon chiwe, chi xi coj retalil che i n-ʼus taj chixol, y xi bij la chiwach chi n-quiwaj taj. Xpe iwoywal che i n-ʼus taj-le, xak xix oc na ʼil che. Teʼuri xiwaj quiwil ni in wach, xak xi bij la chi ca majawic cu toj u mac i aj ʼanol mal-le. Queje ile i ʼalijinsam chi yix n-ta chic i mac che tak ile.

12Rumal-i, niʼpa i xin tzʼibaj bi chiwe xa are ʼanbal re i ʼutz chiwe yix. N-rumal ti ajmac xin tzʼibaj ile, xak n-rumal ti i jun chi xa ʼan i mal che, xa iwumal yix xin tzʼibaj. Xa are xwaj quin sakirsaj chiwe wach qui na pi cʼux, are iri: yix chuwach i Dios n-quiwaj taj we coj bison iwumal. 13ʼUtz xeʼelok, rumal-i, cubinak chic in cʼux iwumal.

N-xui ta rumal ile xpactaj in bis, xak quin quicot rumal i nim laj u quicotemal i ma Títo iwumal yix, man ʼutz u cʼulaxic xi ʼano.
14Yin in bim che i ma Títo chi yix ix ʼutz, y n-quin qʼuix ta che in bim-le, man ire rilom chic chi katzij i xin bij. Yin, xui i sak laj tzij in bim chiwe yix, xak lic sak laj tzij i xin bij che i ma Títo are xin bij che chi yix ix ʼutz. 15Ire woʼor ca tijin mas u qʼuiaric i cʼaxnabal u cʼux chiwe yix, man ca cʼun chu cʼux chi iwonojel xi ʼan cas che, wach xu bij chiwe. Xak chom u cʼulaxic xi ʼan iwuʼ; ʼo u ʼij chiwach; xak xi xij jubiʼ iwib chuwach, are ʼo chila iwuʼ. 16Mas quin quicotic man cul in cʼux che, chi ʼutz i qui ʼano.

Copyright information for `ACRACC