2 Corinthians 9

Craj i Dios chi ronojel ka cʼux que ka to i nibaʼib

1I u molic i mer, tobal pan que i kachalal, n-ta kas u chac quin tzʼibaj bi chiwe, cʼunsabal-re pi cʼux. 2N-ta kas u chac man wetaʼam lic quiwaj qui toʼic i kachalal pa Jerusalen. ʼAx quin bij wi chique i kachalal pa jyub Macedónia chi yix, chi ix aj Acáya, junabir canok ix yij chic chu ʼonquil ile. Iwumal yix, laj conojel i kachalal pa Macedónia xak cacaj que qui to pan i kachalal pa Jerusalen. 3Woʼor quin tak bi ma Títo iwuʼ, junam cuʼ i queb kachalal, cʼunsabal-re chi cʼux chi qui mol ni mer. N-cwaj ti yin we n-sak laj tzij taj queʼelok pacha in bim, chi yix ix sicʼaj chi qui toʼic i nibaʼib; cwaj yin chi yij chic i mer pacha in bim. 4Are quin upon yin chi solixic, we je ʼo jujun kachalal aj Macedónia que ʼe na wuʼ, are coj uponic, we yix ni molom ti mer, lic qʼuixbal queʼel na chwe yin, man lic in cubam in cʼux chiwe chi qui ʼan na. Y n-xui ta chwe yin, xak qʼuixbal queʼel chiwe yix. 5Rumal-i, in chʼobom yin, ca nabeaj bi ma Títo cuʼ i juban kachalal, que qui bij na chiwe chi qui bisoj u molic i mer, pacha i bim te yix chi qui ʼano. We yij chic i mer are coj uponic, ca ʼalijin ʼuri chi ronojel i cʼux xi ʼano, n-are ta pacha xin ʼan pen yin chiwe.

6Iwetaʼam iri: jun, we xa jubiʼ cu tico, xak xa jubiʼ ni cu chʼac che. Jun, we nim i cu tico, xak nim ni cu chʼac che. 7Rumal-i, chi jujunal wi, chi chʼobo niʼpa i mer qui yaʼo; teʼuri chi ya ruʼ ronojel i cʼux; mi ʼan ile chi xa queb i cʼux chu yaʼic; mi ʼano pacha tak ʼo jun coʼon pen chiwe. Pachin i cu ya ruʼ ronojel u cʼux, cʼax ca naʼ ʼuri rumal i Dios. 8Wachalal, wach i rajwaxic chiwe, i Dios ca tiqui chu yaʼic chiwe, y n-xui ta la ile, xak cu ya mas puwi ile. Queje ile, yix xak quix tiqui chu ʼanic u qʼuial ʼutz chique i kachalal, man lic cu rik na rib wach i ʼo iwuʼ. 9Cha cʼun chi cʼux i tzij-i chi tzʼibtal can chupam u wuj i Dios:

I jun-le n-xu xuyaj taj, lic xu ya chique i nibaʼib;
niʼpa i ʼutz u ʼanom, n-ca sachsax tu wach ronojel ʼij sak.
(Queje ile tzʼibtal canok
9.9Sálmo 112:9
.)
10I que ticanic, are i Dios ca yaw i ija chique, teʼuri, xak cu ya chique wach i quiqui tijo. Xak are i Dios ca yaw chiwe yix wach i rajwaxic chiwe; ire xak cu qʼuiarsaj u wach niʼpa tak i qui tico, niʼpa tak i qui molo. (Queje ile, nim ni tonic quix tiqui chu ʼanic ruʼ, teʼuri niʼpa i ʼutz i ʼanom ruʼ, queʼel pacha jun nim laj cosech elnak che i ija chi u yom i Dios chiwe.) 11I Dios, nim cu ya chiwe; ʼis xa biruxic cu ya chiwe, man xak yix, nim ni tonic qui ʼano, ronojel i cʼux. Are queje ile caka ʼano, niʼpa i que ka to lic quiqui cʼamwaj quiqui tioxij che i Dios. 12I mer, chi caka jach nubic, cu rik ni u chac chique i kachalal, wach i rajwaxic chique, xak cu rik u chac che i Dios man je qʼui quiqui tioxij che rumal. 13Ique quiqui coj ni u ʼij i Dios, man i qui toʼic i ʼanom yix, cu ʼalijinsaj chique chi yix lic quix cojon che i ʼutz laj tzij re i Crísto, xak qui ʼano pacha i cu bij, man ix sicʼaj chi qui toʼic ique, xak chique conojel i kachalal. 14Teʼuri, lic quiqui tzʼonoj na che i Dios piwi, cutbal re i cʼaxnabal qui cʼux chiwe, xak quiqui tioxij che i Dios rumal i rutzil i cʼux u yom chiwe. 15Cʼamori che i Dios rumal i loʼlaj u sipon chake; lic n-caka rik taj wach u lapic u chomal caka ʼano.

Copyright information for `ACRACC