Galatians 2

Xqui bij i juban apostelab chi ʼutz u chac i ma Páblo

1Cʼa xicʼaw ni cajlajuj junab, teʼuri xin ʼe chic pa Jerusalen, junam ruʼ i ma Bernabe; xak xin cʼam bi i ma Títo kuʼ. 2Xoj ʼe chila man i Dios xu ʼalijinsaj pin nojbal chi ʼo u chac quin ʼec. Chila pa Jerusalen, xka mol kib xui cuʼ i qui nimakil i kachalal; chique ique xin ʼalijinsaj wach i tzij chi quin tijin chu cʼutic chique i ne te aj Israel winak, wach i ʼelbal-que chi sak. Xin bij ile chique man n-cwaj taj chi toʼ ca sach u wach niʼpa in ʼanom, xak niʼpa i quin tijin chu ʼonquil chiquixol i ne te aj Israel. 3ʼUtz xqui ta wach i xin bij, rumal-i n-xqui ʼan ta pen che i ma Títo
2.3I ma Títo aj Griégo winak. Ire n-xui ta rachiʼil i ma Páblo che u viaj-le, xak rachiʼil chu ʼonquil u chac i Dios.
chi wachiʼil, we coc i retal circuncision che u chʼacul. N-xa ʼan ta pen che, tupu ire n-ti retal-le che man n-aj Israel winak taj.
4Katzij je ʼo jujun chila chi cacaj ca ʼan i retal circuncision che i ma Títo. Ique n-mer ta je kachalal, xa je ocnak chakaxol aliʼal, ʼilbal re wach tak i caka ʼan yoj chi ka yom chic kib puʼab i Jesucrísto. Ique n-cu maj ta qui wach chi oj ʼelnak puʼab i ujer ʼatbal tzij. Cacaj ique coj qui min tan chic puʼab i ujer cʼutunic. 5Xui-ri, mi xa ta jubiʼ xka ya chique we quiqui ya quib pakawi. N-xka ya ta chique, man n-cakaj ti yoj we ca yojtaj i usucʼ i ʼutz laj tzij chi quix tijin yix chu cojic.

6Are xin utzin chu bixquil chique i ka nimakil, n-ta jun chic nojbal xqui bij chwe. Tupu nimak qui ʼij, xui-ri, n-ta we yin che ile; are i quin chʼob yin are wach i craj i Dios. Man i Dios, xak jun kilic cu ʼan chake. 7Ique ʼut, n-ta xqui bij, we ʼo u chac quin jalwachij wach i quin tijin chu cʼutic. N-ta xqui bij chwe, man xquilo chi i Dios u yom pinʼab quin cʼut i ʼelbal chi sak chique i ne te aj Israel winak. Queje u ʼanom i Dios chwe yin pacha u ʼanom che i ma Pédro; xui-ri i ma Pédro taktal bi chique i je aj Israel winak. 8I Dios xu ʼan chwe yin chi in apóstol, xak jun ruʼ pacha xu ʼan che i ma Pédro chi apóstol; xu ya u patan ire, chiquixol i aj Israel winak, xak queje xu ʼan chwe yin, xu ya in patan chiquixol i ne te aj Israel.

9Rumal-i, i ma Jacóbo, i ma Pédro, i ma Wan, chi lic are mer qui nimakil chila, xquilo chi lic are i Dios u yom i patan-le pinʼab. Rumal-i, xqui ya qui ʼab chake ruʼ i ma Bernabe, ʼalijinsabal-re chi oj ʼutz chakawach cuʼ ique. Xqui chʼob ique chi ʼutz coj ʼe yoj cuʼ i ne te aj Israel winak, tzʼakat que ʼe ique cuʼ i je aj Israel. 10Xui-ri, xqui bij chake chi que ka chajij i je nibaʼib. Ile ʼutz xin ta yin, man lic are in yom in cʼux chu ʼonquil ile.

I ma Páblo xu yaj i ma Pédro man n-ʼus ti xu ʼano

11Xoʼon panok, are xcʼun i ma Pédro pa tinimit Antioquía, xin yaj jubiʼ man ire n-usucʼ ti ca tijin chu ʼonquil. 12I xu ʼano are iri: i ma Pédro, are xcʼun tan, ʼutz i xu ʼano man xwa cuʼ conojel i kachalal, tupu je ʼo jujun chique ne te aj Israel winak. Queje ile ca tijin chu ʼonquil, xui-ri, are xe cʼun i jujun je taktal li rumal i ma Jacóbo, i ma Pédro xoc chu jeqʼuic rib chi waʼim cuʼ i ne te aj Israel. Xu xij rib cumal i xe cʼunic man ʼo jujun que binic chi ʼo u chac i retal circuncision chique i ne te aj Israel. 13Coqʼuilal i juban kachalal chi je aj Israel winak, xak xqui ya qui wach ruʼ i ma Pédro, xqui jecʼ quib che i waʼim cuʼ i kachalal chi ne te aj Israel, tupu quetaʼam chi n-sucʼul taj we quiqui jecʼ quib. Xui-ri, queje ile xqui ʼano, y xeʼelok chi xak i ma Bernabe xu ya u wach cuʼ chu ʼonquil ile. 14Xwil yin chi n-usucʼ ti que tijin chu ʼonquil, lic n-crucʼaj ta rib ruʼ i ʼutz laj tzij re i Dios. Xin bij ʼuri che i ma Pédro chiquiwach conojel i jutzobaj: “Yet, chi at aj Israel winak, ʼax cat tijin wi chu ʼanic pacha quiqui ʼan i ne te aj Israel, ¿wuchac ʼut cawaj ca ʼan pen chique ique chi quiqui ʼan pacha qui cʼutunic i aj Israel winak?” xin cha che.

Xak jun i quelbal chi sak i aj Israel cuʼ i ne te aj Israel

15Katzij yoj ruʼ i ma Pédro oj aj Israel winak chi kalaxic, n-oj ta queje pacha i ne te aj Israel chi n-ti Dios cuʼ. 16Tupu n-oj ta queje pacha ique, ile n-ta coʼono; ketaʼam chi yoj xak ʼo ni u chac caka cuba ka cʼux che i Jesucrísto. Xui queje ile coj eʼel ʼutz chuwach i Dios. We toʼ caka coj i ʼatbal tzij tzʼibtal can rumal i mam Moises, n-ta coʼon-re chake. Rumal-i, xak yoj ka cubam ka cʼux che i Jesucrísto, man coj eʼel na ʼutz chuwach i Dios. Are i u cubibal ka cʼux che i Crísto are i ca ʼanaw ʼutz chake; i u cojic i ujer ʼatbal tzij, mi jun winak queʼel ʼutz chuwach i Dios rumal. 17Yoj ʼut caka ʼan pen caka cuba ka cʼux che i Crísto, coʼonbej chake oj ʼutz chuwach i Dios. Are caka ʼan ile, ʼalaj ʼuri chi oj xak jun cuʼ i ne te aj Israel winak, xak oj ajmaquib pacha ique. ¿Xataba are i Crísto ca ʼanaw chake chi oj ajmaquib? N-are taj. 18Kilom chic chi i ujer ʼatbal tzij n-coj resaj ta chi sak, rumal-i yin xwoʼtaj canok. Xui-ri, we quin jek tan chic u cojic u ʼij pacha ʼelsabal-we chi sak, lic ʼo ni in mac ʼuri queʼelok
2.18I mer tzij xu bij are iri: We ʼo i quin wulijsaj, y quin yac tan chic, queʼel ʼuri ʼo in mac.
.
19Yin xwoʼtaj can i ujer ʼatbal tzij; woʼor pacha in camnak chic chuwach. Mísmo are i ʼatbal tzij-le xa ʼanaw chwe; woʼor xeʼelok in cʼaslic ʼanbal-re wach craj i Dios. 20Are xcam i Crísto chuwach i cruz, xeʼel chwe pacha junam xin cam ruʼ ire; rumal-i, n-yin ta chic in cʼaslic, are chic i Crísto cʼas pin cʼux. I cʼaslemal chi ʼo che in chʼacul woʼor, are i u Cʼojol i Dios ca yaw chwe, rumal u cubibal in cʼux che ire. Ire, lic cʼax xin u naʼo, xak xu ya rib chi camic wumal yin. 21I Dios, rumal i rutzil u cʼux chake, xu tak li u Cʼojol tobal-ke; rumal-i n-quin xutuj ti rutzil u cʼux i Dios chi u sujum chake. Jun winak n-quel ta ʼutz chuwach i Dios we xa rumal u cojic i ujer ʼatbal tzij. We ta queje ile, queʼel ʼuri n-tu chac i camic xicʼaw wi i Crísto.

Copyright information for `ACRACC