Galatians 4

1Quin sakirsaj na jubiʼ chiwe: jun acʼal, we ca yaʼ can u bitak-re rumal u kajaw, xui-ri cʼa croyʼej na we xnimaric. Tupu ire rajaw ronojel i u bitak-re chi yatal che, n-ta puʼab man maja ca nimaric; ire xak jun ʼuri pacha toʼ jun mocom ruʼ ja. 2I acʼal-le, ʼo i que chajiw na, xak queje i u bitak-re. Ire ca qʼuiji na piquiʼab i je yatal puwi, cʼa cu rik ni ʼij chʼictal rumal u kajaw. 3Xak yoj, ujer cʼa are oj chʼutik, oj queje pacha ile. Ujer oj ʼo te puʼab jun cʼutunic chi n-tzʼakat taj. 4Xui-ri, are xu rik i ʼij chi u chʼicom i Dios, ire xu tak li u Cʼojol chuwach i jyub taʼaj. Xalax che jun ixok pacha ka ʼanom yoj; xalaxic lic aj Israel winak, rumal-i xu coj i ujer ʼatbal tzij que i aj Israel. 5Ire xcʼunic xu tojbej re i quelbal chi sak niʼpa je ʼo puʼab i ujer ʼatbal tzij. Queje ile xu ʼano man coj u cʼulaj i Dios ruʼ y coj u ʼon racʼal ire.

6Teʼuri i Dios xu tak li u Tewal u Cʼojol pa ka cʼux, aj ucʼanel-ke, cʼutbal-re chi oj racʼal chic i Dios. Rumal i u Tewal-le, caka bij che i Ta chicaj: “¡Ta, lic at in Kajaw!
4.6I mer tzij xu bij are iri: I Dios xu tak li u Tewal u Cʼojol pi cʼux, cʼutbal-re chi ix racʼal chic; i u Tewal-le cu bij: “¡Ta, at in Kajaw!”
7Queje ile ʼut, ʼalaj chi at racʼal chic i Dios, n-at toʼ ta mocom chic. We at racʼal chic, ire cu ya na ʼuri chawe niʼpa i u yijbam chique i racʼal; ca yaʼ na chawe rumal i Crísto.

I ma Páblo ca cʼachir chique i jutak tzobaj re i Dios

8Oʼonom lok, are maja iwetaʼam u wach i Dios, ix ʼo te piquiʼab i diosil yix chi n-katzij taj. 9Péro woʼor iwetaʼam chic i Dios; xui-ri, are i Dios chi retaʼam chic i wach yix. We queje ile, ¿wuchac quiwaj qui ya chic iwib puʼab juban chic cʼutunic chi n-tu ʼij, chi n-tzʼakat taj? ¿Wuchac quiwaj quix oc chic puʼab ile? 10Yix lic qui coj retalil che tak i nimaʼij, xak che tak i icʼ chi ʼo u ʼij, xak che tak i junab chi ʼo u ʼij. (Qui bij yix chi ʼutz quix ril i Dios rumal tak ile.) 11Yin quin cʼachir chiwe rumal ile. Lic in tijom in ʼij chu cʼutic i sak laj tzij chiwe; ¿xataba niʼpa in cʼutum chiwe n-ta queʼel wi?

12Ix wachalal, lic quin tzʼonoj chiwe, chi ʼana che iwib pacha yin, mi ya iwib puʼab i ujer ʼatbal tzij. Yin ʼut in ʼanom che wib pacha yix chi n-ix ta aj Israel winak. (Chi ʼana pacha xi ʼan ujer, chi n-ta iwe che i ujer ʼatbal tzij.) Yix, n-ta jun cʼax i ʼanom chwe. 13Cha cʼun chi cʼux, are nabe xin bij i tzij chiwe re i iwelbal chi sak, xin canaj iwuʼ rumal jun yobil chi xin u chapo. 14Rumal i yobil-le, cʼax ni u cʼutic xin ʼan chiwe. Xui-ri, n-tzel ta xin iwilo rumal ile, xa xin i cʼulaj iwuʼ. Xin i cʼulaj iwuʼ pacha u cʼulaxic jun ángel re i Dios xi ʼano, pacha lic are i Jesucrísto xi cʼulaj. 15Woʼor, ¿pa xi canaj wi i quicotemal-le chi xi naʼo are in ʼo wi iwuʼ? I cʼaxnabal i cʼux yix chwe yin lic ʼalaj teʼek. Che tak i ʼij-le, we ta ʼo módo, xiwesaj tene-ri i baʼwach yix yabal na-re chwe
4.15ʼO i quiqui chʼobo chi i ma Páblo ʼo jun yobil che u baʼwach, lic cʼax.
, rumal i cʼaxnabal i cʼux.
16Woʼor ¿xataba in aj chʼoʼoj iwuʼ, xa rumal xin bij i sak laj tzij sucʼbal iwe? N-in ta aj chʼoʼoj.

17I winak chi je cʼun-nak iwuʼ, cʼax quix qui naʼo que ʼanawic; péro n-ruʼ ti rutzil qui nojbal quiqui ʼano. Cacaj ique quix quesaj chakaxol yoj, ʼanbal-re chiwe chi cʼax que i na ique. 18ʼUtz we ʼo i cacaj quix qui to, n-ta coʼono we in ʼo yin iwuʼ, we xi n-in taj, xui-ri, chiqui ʼana na ruʼ rutzil qui nojbal. 19Ix wacʼal, lic quin cʼachir chiwe; in ʼo tan chic pa cʼax iwumal. I cʼax-le queje pacha i cʼax cu tij jun ixok are calax jun racʼal. Queje ile quin naʼo cʼa quix u ʼan na pacha i Crísto. 20Cwaj yin we tene in ʼo iwuʼ woʼor man cwaj quin chʼaʼat iwuʼ; colo junwi ne jubiʼ-i quin chʼaw chuwach iri. Woʼor, lic quin cʼachir pan chiwe.

I queb u trat i Dios ca junamsax cuʼ i ati Sára i ati Agar

21Yix chi quiwaj qui ya iwib che i ʼatbal tzij tzʼibtal can rumal i mam Moises, ¿xataba ni tom ti yix wach u tzʼibam can ire? 22Ire u tzʼibam can iri chirij i mam Abraham ujer: i mam Abraham, xe qʼuiji queb racʼal, je alabom. Jun xalax ruʼ ixok chi xa ajchac ruʼ ja
4.22I ixok-le, ati Agar u bi, ire-le, xa u nibaʼ i rixokil i mam Abraham; i mer rixokil, ati Sára u bi.
: i jun chic xalax ruʼ i mer rixokil chi rajaw ja, ire n-ajchac taj.
23I racʼal ruʼ i mer rixokil, xalax rumal u choʼab i Dios pacha u bim can i Dios che i mam Abraham; xui-ri i racʼal chi xalax ruʼ i ixok chi ajchac cuʼ, ile toʼ qui rayijbal ique. 24I xin bij-le chi xa ʼanic, ʼo i cu cʼut chake. I queb ixokib-le quin junamsaj ruʼ i queb trat ʼantal ujer rumal i Dios. I ixok Agar, chi toʼ ajchac ruʼ ja, quin junamsaj ruʼ i ujer trat chi xu ʼan i Dios ruʼ i mam Moises chila tzam jyub Sinai. I trat-le are i ujer ʼatbal tzij tzʼibtal can rumal i mam Moises. Niʼpa i je ʼo puʼab i trat-le pacha je ʼo puʼab jun cajaw. 25I ixok Agar-le xin junamsaj ruʼ i trat ʼantal tzam jyub Sinai chila pa Arábia, y niʼpa i je ʼo che i trat-le, woʼor je re i Jerusalen
4.25Queje xu bij i ma Páblo ile man i Jerusalen are i loʼlaj qui tinimit i aj Israel winak. I Sinai chi xu bij ire-le, are i loʼlaj qui jyub i aj Arábia winak, pa xyaʼ wi i lajuj tzij pixab re i Dios che i mam Moises ujer.
. Ique je pacha i racʼal i ixok Agar chi xa ajchac ruʼ ja, man xak ique je queje pacha mocom chi je ʼo puʼab i cajaw. Lic ʼo chiquikul quiqui ʼan ronojel wach i cu bij i ʼatbal tzij.
26Xui-ri, yoj pacha oj racʼal chic i ixok chi rajaw ja; oj re chic i cʼacʼ laj Jerusalen chicaj. Niʼpa oj re i tinimit-le oj elnak chic puʼab i ujer ʼatbal tzij. 27Are ile are usucʼ i tzij chi tzʼibtal can chupam u wuj i Dios ujer. Queje iri cu bij:

Yet at ixok chi n-cat alan taj, chat quicotok; yet chi n-ta awacʼal, mat bisonic.
Yet chi na nom ti u cʼaxcʼol u ralaxic jun acʼal, chat siqʼuin na rumal a quicotemal.
Man quin ya na mas awacʼal chuwach i ixok chi toʼ ajchac ruʼ i rajaw.
(Queje ile tzʼibtal canok
4.27I mer tzij xu bij are iri: I ixok chi oʼtam canok que qʼuiji na mas racʼal chuwach i ixok chi ʼo rachijil. (Isaías 54:1.) Queje xu bij i ma Páblo ile man je qʼui que totaj na rumal u cubibal qui cʼux che i Crísto.
.)

28Wachalal, yoj woʼor oj queje pacha i a-Isaac; oj alaxnak rumal u choʼab i Dios pacha u bim can che i mam Abraham. 29Xak ca ʼan chake xak jun pacha i xa ʼani che i a-Isaac; i acʼal chi toʼ xalax ruʼ i ixok ajchac, xu ʼan chʼoʼoj che i a-Isaac chi xalax rumal u choʼab i Dios. Xak queje i woʼor; yoj chi oj racʼal i Dios, tzel coj quil i toʼ winak. 30Xui-ri, ʼutz coj eʼelok, man chupam u wuj i Dios queje iri cu bij: “Chawesaj bi ixok chi toʼ ajchac ruʼ ja, xak i racʼal. Man i racʼal i ixok-le, n-ti ubitak re ca yaʼ che rumal u kajaw. Xui che i jun chi racʼal i ixok chi mer rixokil, ca yaʼ can ubitak re rumal u kajaw.” (Queje ile tzʼibtal canok
4.30Génesis 21:10
.)
31Xak queje yoj wachalal, yoj oj queje pacha i racʼal i mer rixokil i mam Abraham; n-oj ta queje pacha i racʼal i ixok chi toʼ ajchac ruʼ ja.

Copyright information for `ACRACC