John 9

I Jesus xu tzunsaj jun mawach chi ralaxic

Xoʼon panok, i Jesus ca tijin chi be, xril jun mawach; lic mawach chi ralaxic. I u tijoxelab xqui tzʼonoj che:

—Tijonel ¿wuchac xalax i achi-le mawach chi ralaxic? ¿Pachin xmacun chique ile? ¿Mokxa qui mac u chuch u kajaw, o xa u mac ire pu wach wi? —xe cha.

I Jesus xu bij chique:

—N-are ti u mac ire, xak n-are ti qui mac u chuch u kawaw ʼanawnak che. Xa che ire-le i Dios craj cu cʼut i nim laj u choʼab chique i winak.
Presis quin ʼan i chac chi Dios in u takom li chu ʼonquil. (We xu rik i ʼij quin camic, ya n-quin chacun ta chic.) Tzʼakat cʼa paʼij, presis coj chacunic; we ya xoc ʼekum, ya n-coj chacun ta chic. Tzʼakat in ʼo chi chuwach i jyub taʼaj, in queje pacha i sak re i paʼij —xu bij chique.

Are xrelej u bixquil ile, xu chubaj pichʼ u cʼaxaj pulew, xu yijba pichʼ xoʼol ruʼ, y xu coj che u baʼwach i mawach. Teʼuri xu bij che:

—Jat, ja chʼaja a palaj pa ya Siloe —xcha. (I tzij Siloe queʼelok: “Takom”.)

I mawach xa ʼec, xe u chʼaja u baʼwach, y are xtzalij lok, ya ca tzun chic.
Are ʼuri, niʼpa i je u besin, niʼpa i quilom i mawach oʼonom lok, ique xqui bij:

—Cakil yoj, are i achi-le are i mawach chi ca cubi chu tzʼonoxic u mer —que cha.

ʼO jujun xe binic:

—Lic are ire —xe cha.

Xak ʼo i xqui bij:

—N-are taj, xui-ri, laj ca majawic —xe cha.

Teʼuri i achi xu bij:

—Katzij, yin i qui bij —xu bij.

10 Y xqui tzʼonoj che:

—¿Wach u ʼonquil xa ʼano chi xat tzunic? —xe cha che.

11 Ire xu bij chique:

—Are achi chi “ma Jesus” quiqui bij che, ire xu yijba pichʼ xoʼol y xu coj che in baʼwach. Teʼuri xu bij chwe: “Jat, ja chʼaja a baʼwach pa ya Siloe,” xu bij chwe. Xin ʼe ʼut y xin chʼajo; teʼuri xin tzunic —xu bij i achi chique.

12 —¿Pa ʼo wi i achi-le? —xe cha che.

—N-wetaʼam taj pa ʼo wi —xu bij chique.

I aj Fariséo xqui tzʼonoj che i mawach wach u tzunic

13 Teʼuri ique xqui cʼam bi i achi chi mawach teʼek, y xa ʼe qui ya chiquiwach i je aj Fariséo. 14 I Jesus, are xu yijba i xoʼol, xak xrutzirsaj i mawach, che i uxlambal ʼij xoʼon wi. 15 I aj Fariséo, are xupon i achi chiquiwach, xqui tzʼonoj che wach u ʼonquil xu ʼano are xtzunic. I achi xu bij chique:

—Xu coj xoʼol che in baʼwach, teʼuri xin chʼajo, y woʼor quin tzunic —xu bij.

16 ʼO jujun chique i aj Fariséo xqui bij:

—I achi chi queje ca ʼanaw ile n-re ti Dios, man ca chacun chupam i uxlambal ʼij —xe cha.

Xak ʼo juban chic chique xqui bij:

—¿Xataba ire ajmac laj winak, we ca tiqui chu ʼonquil tak i milágro pacha ile? —xe cha.

Rumal-i xpe coywal chiquiwach.
17 Xqui tzʼonoj chic che i achi:

—Yet, ¿wach ca chʼob che i achi-le chi xrutzirsaj a baʼwach? ¿Pachin i achi-le ca bij yet? —xqui bij che.

—I achi-le, are jun ajbil u tzij i Dios —xu bij i achi chique.

18 I aj Israel winak n-cacaj ta quiqui cojo chi i achi mawach teʼek, y woʼor ca tzun chic. Rumal-i xqui siqʼuij u kajaw u chuch. 19 (Are xe upon u kajaw u chuch chiquiwach) xqui tzʼonoj chique:

—¿Are iwacʼal iri chi qui bij yix lic mawach chi ralaxic? We katzij ile, ¿wach u ʼonquil chi woʼor ca tzunic? —xe cha.

20 I u kajaw u chuch xqui bij chique:

—Ketaʼam chi lic are i kacʼal ile; xak ketaʼam chi mawach chi ralaxic.
21 Xui-ri n-ketaʼam taj wach u ʼonquil xu ʼano chi ca tzun chic, xak n-ketaʼam taj pachin xcunaw u baʼwach. Chi tzʼonoj che ire; ire ya nim chic, ʼo chic u junab. Are ire mísmo cu bij chiwe wach u ʼonquil xu ʼano.

22 Queje ile xqui bij u kajaw u chuch chique man xqui xij quib chique i nimak tak aj Israel winak. I je nimak-le qui bim chic chi n-ʼus taj we jun u cojom chi Jesus are i Tolque chatal rumal i Dios. We queje ile u ʼonom jun, n-ca yaʼ ta chic che coc bi cuʼ pa qui molbal quib. 23 Rumal-i, xqui bij u kajaw u chuch: “Chi tzʼonoj che ire, man ire ya tzʼakatnak chic u junab,” xe cha.

24 Teʼuri i aj Fariséo xqui tak chic u siqʼuixic i achi chi mawach teʼek. Xqui bij che:

—Cha bij i sak laj tzij chuwach i Dios; man yoj ketaʼam chi i achi-le lic ajmac laj winak —xqui bij che.

25 —Yin n-wetaʼam taj we ajmac, xui wetaʼam chi yin in mawach teʼek, y woʼor quin tzun chic —xu bij.

26 Xak xqui tzʼonoj chic che:

—¿Wach xoʼon chawe? ¿Wach u ʼonquil xu ʼano are xat u tzunsaj? —xe cha.

27 Y xu bij chic chique:

—Ya xin bij, y n-quiwaj ta qui cojo. ¿Wuchac quiwaj quin bij chic ucamul? ¿Mok quiwaj yix qui ya i wach ruʼ? —xu bij chique.

28 Rumal-i, xqui yoʼya i achi; xqui bij che:

—Yet at jun chique u tijoxelab i ajmac-le, péro yoj oj u tijoxelab i mam Moises.
29 Ketaʼam chi Dios xchʼaʼat ruʼ i mam Moises ujer, péro i achi-le, mi pichʼ ketaʼam pa petnak wi —que cha.

30 I achi chi mawach teʼek xu laʼ chic u wach chique:

—¿Wach u ʼonquil ile chi yix n-iwetaʼam taj pa petnak wi? ʼAlaj pa petnak wi, man xin u tzunsaj.
31 Ketaʼam chi Dios n-que u ta ti ajmaquib wach i quiqui tzʼonoj che. Xui que u ta pachin i quiqui coj u ʼij, pachin i quiqui ʼan wach craj ire. 32 Cʼa chu xebal ʼij sak n-ka tom taj we ʼo jun cu tzunsaj jun mawach chi ralaxic. 33 I achi-le, we n-ruʼ ti Dios petnak wi, n-ta puʼab-i cu ʼan ile —xu bij i mawach teʼek.

34 Teʼuri i aj Fariséo xqui bij che:

—Yet, lic che awalaxic at sachnak chupam a mac. ¿Cawaj yet ca cʼut u tzij i Dios chake yoj? —xe cha che.

Teʼuri xquesaj li achi pa molbalʼib, y xqui bij che chi mupon chic chila.

ʼO i je mawach pa canima

35 I Jesus xu ta chi xquesaj li achi mawach teʼek. Are xu cʼulaj chic, xu bij che:

—Yet, ¿cul a cʼux che u Cʼojol i Dios? —xu bij.

36 I achi xu bij:

—Nim laj winak, cha bij chwe pachinok, man cwaj quin cuba in cʼux che ire.

37 I Jesus xu bij che:

—Ya awilom chic; are yin, chi cat lapan wuʼ —xu bij che.

38 —Kajwal, quin cuba in cʼux chawe —xu bij che, y xuqui chuwach i Jesus.

39 Teʼuri i Jesus xu bij che:

—Yin xin cʼun chuwach i jyub taʼaj, quin ʼalijinsaj pachin i je re i Dios y pachin i ne re taj. Niʼpa i je mawach pa canima, quin tzunsaj na chique; xak niʼpa i toʼ quiqui bij chi que tzun pa canima, que ʼelok je mawach.

40 I aj Fariséo winak chi je ʼo chila, are xqui ta ile, je ʼo jujun chique xqui tzʼonoj che i Jesus:

—¿Xataba yoj xak oj mawach? —xe cha che.

41 I Jesus xu bij chique:

—Ma tene iwetaʼam chi ix mawach piwanima, n-ti mac ʼuri chiwij. Xui-ri, qui bij chi quix tzunic; rumal-i ʼo i mac chiwij —xu bij chique.

Copyright information for `ACRACC