Mark 10

Wach xu bij i Jesus chirij u jachic quib i je cʼulanic

1Xoʼon panok, i Jesus xel pa tinimit Capernaum, xa ʼe cʼa pa jyub Judéa; xu ʼaxuj i ya Jordan, y xupon che i jyub pa oriénte re i ya. Chila xe moltaj chic uqʼuial winak ruʼ, y ire xoc chic chu cʼutic chique pacha ʼax coʼon wi. 2Are ʼuri, je ʼo jujun aj Fariséo xe upon ruʼ, xa quiqui tzucuj tzaksabal re. Xqui tzʼonoj che we i ʼatbal tzij cu ya che jun, we craj cu jach i rixokil. Queje ile quiqui cʼambej u pam, xqui bij ique. 3Are ʼuri i Jesus xu bij chique:

—¿Wach xu bij i mam Moises ujer chi qui ʼano?

4Ique xqui bij:

—I mam Moises u yom can chake chi jun achi xa cu tzʼibaj jun wuj y cu ya che i ixok, jachbal-re —xqui bij che.

5Teʼuri i Jesus xu bij:

—I mam Moises xu ya ile chiwe xa rumal n-quiwaj ta qui ʼan pacha craj i Dios.
6Xui-ri chu xebal ʼij sak, i Dios, are xu yijba ronojel u wach i jyub taʼaj, xak xe u ʼan i winak, “jun achi, jun ixok xe u yijba”. (Queje ile cu bij u wuj i Dios
10.6Gen 1:27.
.)
7“Rumal ʼuri, jun achi ʼo u chac quel cuʼ u kajaw u chuch, man cacucʼaj quib ruʼ i rixokil. 8Ique che queb, xa jun chʼaculaj queʼelok.” (Queje ile cu bij u wuj i Dios
10.710.7,8 Gen 2:24
.) Queʼel ʼuri are i je queb, queʼelok xa je jun.
9Rumal-i, i winak n-ta piquiʼab quiqui yoj ile chi u yijbam i Dios, chi xa jun u ʼanom chique —xu bij i Jesus chique.

10Are xe oc pa ja, i u tijoxelab xqui tzʼonoj jubiʼ chic che, puwi i tzij-le. 11Rumal-i, i Jesus xu bij chique:

—Pachin jun cu jach i rixokil, we xqʼuiji ruʼ jun chic, queʼel ʼuri chi ʼo u mac i achi chuwach i Dios, xak chuwach i nabe rixokil.
12Xak queje jun ixok, we cu jach i rachijil y ca qʼuiji chic ruʼ jun achi, ʼo ni u mac ʼuri chuwach i Dios, xak chuwach i nabe rachijil —xu bij i Jesus chique.

I Jesus que raj i acʼalab; xu ya u ʼab piquiwi

13Xoʼon panok, je ʼo jujun winak xe qui cʼam li cacʼal ruʼ i Jesus, cu yabej na re u ʼab piquiwi. Xui-ri, i u tijoxelab xqui jek qui ʼatixic i je ucʼawnak i acʼalab. 14I Jesus, are xrilo, xpe roywal y xu bij chique:

—Chi ya chique i acʼalab que cʼun wuʼ; me i ʼatij, man ʼo que ique che i ʼatbal tzij re i Dios, xak chique i je pacha acʼalab.
15Katzij i quin bij chiwe: pachin jun, we n-cu ya ta che i Dios cu ʼat ni tzij puwi, pacha coʼon jun acʼal, lic n-coc ta ʼuri pa cu ʼat wi tzij i Dios —xu bij i Jesus.

16Teʼuri xe u tzʼulej i acʼalab; xu ya u ʼab piquiwi conojel, y xu tzʼonoj ʼutz piquiwi.

Jun achi beyom xu tzʼonoj wach u rikic u cʼaslemal chi n-tu qʼuisic

17I Jesus xu maj chubi u be; are ʼuri xcʼun jun achi paʼanem y xuqui chuwach. Xu bij che:

—ʼUtz laj Mayes, ¿wach quin ʼan yin, quin rikbej na re in cʼaslemal chi n-tu qʼuisic? —xu bij.

18—¿Wuchac ca bij “ʼutz” chwe yin? —xu bij i Jesus—. N-ta jun chi ʼutz, xui Dios —xu bij. 19Yet awetaʼam wach cu bij i lajuj u tzij u pixab i Dios: cu bij “Ma min awib ruʼ jun ixok chi n-awixokil taj; mat camsanic; ma ʼan elaʼ; ma bij mentir chirij jun winak; mat tʼoronic; cha cojo qui ʼij a kajaw a chuch.” Ile awetaʼam chic —xu bij i Jesus che i achi.

20—Mayes, ronojel ile ʼis quin tijin chu ʼanic; in jekom na lok cʼa are in chʼutin —xu bij i achi che.

21I Jesus xu maj u takexic i achi; lic cʼax xu naʼo.

—Cʼo ni rajwaxic chawe —xu bij—: niʼpa i ʼo awuʼ, ja cʼayij, ca tobej que i nibaʼib. Ca rik na ʼuri a beyomal chicaj. Teʼuri chat petok y chat terej chwij, tupu cat cam na rumal —xu bij i Jesus che.

22Are xu ta i achi ile, lic xoc ʼil, y ca bisonic xa ʼec, man ire lic beyom.

23Teʼuri i Jesus cʼula xe u tzu u tijoxelab, y xu bij chique:

—I beyomab, cʼax coquic puʼab i Dios
10.23I mer tzij xu bij are iri: cʼax coquic pu ʼatbal tzij i Dios.
—xu bij.

24I u tijoxelab, are xqui ta ile, lic xqui bisoj. Are ʼuri i Jesus xu bij chic chique:

—Ix wacʼal, niʼpa i qui cubam qui cʼux che i qui beyomal, cʼax coquic ʼuri pu ʼatbal tzij i Dios.
25Cʼax u ʼanic chi jun beyom cu jach rib puʼab i Dios; cʼax ile chuwach i ricʼawic jun camey che i tel re acuxa —xu bij.

26I u tijoxelab, are xqui ta ile, lic xqui bisoj. Teʼuri xe oc chu chʼobic chiquiwach:

—¿Pachin quelsax na ʼuri chupam u mac?

27I Jesus xu maj qui takexic y xu bij chique:

—I winak n-que tiqui ta chu ʼanic ile, xui-ri, i Dios ca tiqui che; ire, ronojel ʼis ca tiqui che —xu bij.

28Are ʼuri i ma Pédro xu bij che:

—Kajwal, yoj, ronojel niʼpa i ʼo kuʼ xka canaj canok y oj terejnak chawij —xu bij.

29I Jesus xu bij chique:

—Katzij i quin bij chiwe, pachin croʼtaj can u bitak-re wumal yin, nim na cu chʼac puwi ile. We ʼo jun cu canaj can i rachoch, xak i rulew, xak i ratz u chaʼ, xak u chuch u kajaw, xak i rixokil ralcʼwal, xa wumal yin, xak rumal u paxsaxic u tzij i Dios,
30ʼo ni cu chʼac ʼuri woʼor chuwach i jyub taʼaj, xak ʼo ni cu chʼaco coʼon panok. Ca yaʼ na ʼuri jun ciénto che, puwi ile chi xa jun ʼo ruʼ; we are i rachoch xu canaj canok, we are i ratz u chaʼ, we are u chuch, we are i racʼal, we are i rulew xu canaj canok, ca yaʼ na chic jun ciénto puwi; xui-ri, xak cu tij uyej cumal i winak. Péro n-ta coʼono, man coʼon panok, ʼo ni u cʼaslemal chi n-ca qʼuis ta chic. 31Xui-ri, niʼpa i je ʼo pa nabeal, je qʼui na que canaj can pa qʼuisbal-re; xak je qʼui chi woʼor je ʼo pa qʼuisbal-re, are ique que nabeaj na —xu bij i Jesus chique.

I Jesus, are uroxmul xu bij chic u camic

32Je ʼo pa be, ʼelic bi que pa Jerusalen, i Jesus nabe chiquiwach u tijoxelab. Ique lic xqui bisoj che, wach ca tijin chu ʼonquil, chi ca ʼe pa Jerusalen; lic qui xim quib xe terej bic. I Jesus xe u siqʼuij juyac chic i cablajuj u tijoxelab ruʼ. Xoc ʼuri chu bixquil chique wach i cʼax quicʼaw wi.

33—Yix iwetaʼam ya xka maj bi ka be pa Jerusalen. Are coj upon chila, yin chi in Achi aj Chicaj, quin jachtaj na piquiʼab i cajʼatzil i sacerdóte, tak piquiʼab i tijonel re i ʼatbal tzij re i mam Moises. Quiqui ʼat na tzij pinwi, y quiqui bij na chi ʼo u chac quin camsaxic, xak quin qui jach na piquiʼab i ne te aj Israel. 34Quin yoʼyax na, quin qui chʼay na, xak quiqui chubaj qui cʼaxaj chwe, xak quin camsax na. Xui-ri, churox ʼij quin walij che i camic —xu bij i Jesus chique.

Wach i xqui tzʼonoj i ma Jacóbo, i ma Wan

35Teʼuri i ma Jacóbo, i ma Wan chi je u cʼojol i mam Zebedéo, xe tejeb ruʼ i Jesus.

—Mayes —xqui bij che—, caka tzʼonoj jun pawor chawe —que cha.

36—¿Wach quiwaj quin ʼan chiwe? —xu bij i Jesus.

37Ique xqui bij che:

—Are at ʼo chic che a ʼatbal tzij, chi nim u ʼij u chomal, cakaj yoj ca ya chake coj qʼuiji ni jujun pa tak a tzal: jun pa wikabim, jun pa moxim —xqui bij che.

38—Yix n-iwetaʼam taj wach qui tzʼonoj —xu bij i Jesus chique—. ¿Quix tiqui yix chu chʼijic i cʼax, pacha i cʼax quin icʼaw wi yin che? ¿Quix tiqui yix chu chʼijic uyej pacha uyej quin icʼaw wi yin? —xu bij chique.

39—Coj tiquiʼic —xe cha ique.

I Jesus xu bij:

—Katzij, yix quix icʼaw na chupam i cʼax-le; xak qui tij ni uyej-le, pacha quin icʼaw na wi yin.
40Xui-ri, n-pinʼab ti yin ʼo wi u bixquil pachin que cubi pin wikabim, xak pin moxim. Ca yaʼ ni-le chique pachin u chʼobom i Dios cu ya chique —xu bij i Jesus.

41I je lajuj chic u tijoxelab, are xqui ta qui tzij i ma Jacóbo i ma Wan, xpe coywal chiquij. 42Are ʼuri i Jesus xe u siqʼuij ruʼ y xu bij chique:

—Iwetaʼam yix, niʼpa i je ʼatol tzij piquiwi i tinimit, quiqui ʼan che quib pacha je rajaw piquiwi; xak i winak chi nimak qui patan que rajawin piquiwi i cach winak.
43Xui-ri, yix n-ix ta queje ile. Are i qui ʼan ni yix, pachin craj queʼelok nim u ʼij, cha chacun ʼuri chiquij i rachiʼil. 44Pachin craj cu ya rib chu nabeal, chu ʼana ʼuri che rib pacha mocom chiquij conojel. 45Queje chi ʼana ile, man i Achi aj Chicaj
10.45Are i Jesus mísmo.
mi te ne ire xcʼun chu tzucuxic pachin ca chacun chirij; xcʼun ire pacha mocom chiquij conojel; xcʼun chu yaʼic rib che i camic, tojbal re i quelbal pa cʼax i je qʼui —xu bij i Jesus chique.

I Jesus xu tzunsaj jun mawach, ma Bartiméo u bi

46Cʼa que tijin qui ʼenam pa Jerusalen, xe icʼaw pa Jerico. Are ca tijin quelic i Jesus cuʼ u tijoxelab, je qʼui i winak je teren chiquij. ʼO jun mawach, ma Bartiméo u bi, chi u cʼojol i ma Timéo; ire cul pa be, ca tijin chu tzʼonoxic u mer chique i winak. 47Are xu ta chi are i Jesus aj Nazaret chi ca tijin ricʼawic, ire xsiqʼuin chu bixquil:

—¡Kajwal Jesus! ¡Yet chi at umuk uxiquin can i mam David, chawila toʼbal in wach! —xu bij.

48Je qʼui i winak xe yajawic man cacaj cu mayij siqʼuinic, xui-ri, ire xa xu cowij u bixquil che i Jesus:

—¡Yet chi at umuk uxiquin can i mam David, chawila toʼbal in wach! —xu bij.

49I Jesus, are xu ta, xtacʼ canic y xu bij:

—Chi siqʼuij.

Teʼuri xqui siqʼuij i mawach y xqui bij che:

—Cha cowij a cʼux. Chat walijok man ire cat u siqʼuij —xe cha che.

50Juntir xu cʼak bi i cʼul u licʼom chirij, y xsacʼlin chicaj. Teʼuri xtejeb pan ruʼ i Jesus. 51I Jesus xu tzʼonoj che:

—¿Wach cawaj quin ʼan chawe?

I mawach xu bij che:

—Mayes, cwaj yin quin a tzunsaj —coʼono.

52I Jesus xu bij che:

—ʼUtz cat ʼec; ya xat utziric, man xa cuba a cʼux chwe —xu bij.

I mawach juntir xtzunic, y xterej bi chirij i Jesus pa be.

Copyright information for `ACRACC