Matthew 20

I tijojbal tzij re i ajchaquib

1(Are ʼuri i Jesus xu bij jun chic tijojbal tzij chique, xu bij:)

—I ʼatbal tzij aj chicaj coʼon pacha jun rajaw ticon chi que u tzucuj rajchaquib quiqui mol ni u wach i úva. Ire weʼ xa ʼec, que u tzucuj u mocom.
2Xu rik u mocom y xu bij chique chi are jun sak pwak i cajil re jun ʼij. Teʼuri xe u tak bi pa chac pa rulew. 3Xoʼon panok, colo a las nuéve re i raʼanbal ʼij, xa ʼe pa qʼuebal. Xe u rika juban achiab n-ta quiqui ʼano. 4Xu bij chique: “We quiwaj i chac, jix pa wulew, je i molo in cosech; y yin quin toj na pacha ca majaw chiwe,” xu bij chique. Ique xe ʼec. 5Xak queje xoʼon paʼij, xak queje xoʼon a las tres re u kajbal ʼij. 6Xak queje tan chic xoʼono are xkaj i ʼij, colo a las cínco: xa ʼe pa qʼuebal, xe u rika juban achiab n-ta quiqui ʼano. Y xu bij chique: “¿Wach qui ʼolba yix chi, jun ʼij? ¿N-ta ba i chac-i?” coʼono. 7Y xqui bij ique che: “Mi jun u sujum chac chake,” xe cha che. “Jix pa wulew,” xu bij i achi, “je i molo in cosech; yin quin toj na pacha ca majaw chiwe,” xu bij chique. 8Are ya xoc aʼab, i rajaw i chac xu bij che i ucʼawnak i mocom: “Che a siqʼuij i ajchaquib y che a tojo. Nabe che a tojo bi niʼpa i xe cʼun qʼuisbal-re. Are i je ocnak nabe, qʼuisbal-re che a tojo bic,” xu bij che. 9Xeʼelok chi are i xe oc a las cínco re i kajbal ʼij, xyaʼ bi jun sak pwak chique. 10Are i je ocnak nabe, quiqui bij ique mas nim ni quiqui chʼac ique chiquiwach i je ocnak qʼuisbal-re, quiqui bij ique. Xui-ri, xak xa jun sak pwak xyaʼ chique chiqui jujunal. 11Are xqui chapo, xe oc chu bixquil che i rajaw i chac chi n-ʼus ta xoʼon che i cajil. 12Xqui bij: “Are i je cʼun-nak qʼuisbal-re, xak jun i qui tojic xa ʼan kuʼ yoj. Ique, xa jun ʼor xe chacunic, y yoj jun ʼij entera xka chʼij i chac, xka chʼij i ʼij,” xqui bij che i rajaw. 13Ire xu bij che i jun, “Chatapeʼ, yin n-xix in tʼor taj. ¿Xataba n-xka bij ta wa, chi quix chacun jun ʼij chuwach jun sak pwak? Xka bij pues. 14Cha chapa i awajil y jat. Are i cwaj yin, quin ya na che i jun pacha i xin ya chawe yet; n-ta coʼono we xa pa qʼuisbal-re xoquic. 15¿Xataba n-ta we yin che in mer, wach cwaj quin ʼan che? ʼOlic pues. ¿O xa ca titat a pam che, chi ʼutz xin ʼan yin chique i juban?” Queje ile xu bij i rajaw. 16Are queʼel ʼuri, niʼpa i je pa qʼuisbal-re, queʼelok je nabe; y xak i je nabe, que ʼelok que canaj cʼa pa qʼuisbal-re. Queje queʼel ni ile, man tupu je qʼui i je sicʼtal na, ne te qʼui je chatalic —xu bij i Jesus chique.

I Jesus xu bij tan chic chi ca camsax na

17Xoʼon panok, i Jesus ca tijin chi be cuʼ u tijoxelab, ʼenam-que pa Jerusalen. Are ʼuri xe u siqʼuij i cablajuj ruʼ, y xe u ʼijla quituquel:

18—Yix iwetaʼam ya xka maj bi ka be pa Jerusalen. Are coj upon chila, yin chi in Achi aj Chicaj, quin jachtaj na piquiʼab i cajʼatzil i sacerdóte, piquiʼab i tijonel re i ʼatbal tzij. Ique quiqui ʼat na tzij pinwi y quiqui bij na chi ʼo u chac quin camsaxic. 19Teʼuri quin qui jach na piquiʼab i ne te aj Israel winak: ique ʼut quin qui yoʼya, quin qui chʼay na, quin qui camsaj chuwach cruz. Xui-ri, churox ʼij, quin walijsax tan chic —xu bij i Jesus chique.

Wach i xu tzʼonoj i qui chuch i ma Jacóbo, i ma Wan

20Teʼuri i qui chuch i ma Jacóbo i ma Wan, chi je u cʼojol i mam Zebedéo, xtejeb pan ruʼ i Jesus je rachiʼil i ralab. Xuqui chuwach i Jesus, tzʼonbal-re jun pawor che. 21I Jesus xu tzʼonoj che:

—¿Wach cawaj yet? —coʼono.

I ixok xu bij:

—Are at ʼo chic che a ʼatbal tzij, cwaj yin cha ya chique i queb wacʼal-i que cubi jujun pa tak a tzal, jun pa wikabim, y jun pa moxim —xu bij i ixok che.

22—Yix n-iwetaʼam taj wach i qui tzʼonoj —xu bij i Jesus chique—. Niʼpa i cʼax quin icʼaw na wi yin, ¿quix tiqui yix ʼuri chu chʼijic ile? Niʼpa i uyej chi quin icʼaw na wi yin, ¿quix tiqui yix che ile? —xu bij chique.

—Coj tiquiʼic —xe cha.

23Are ʼuri i Jesus xu bij:

—Katzij, yix ʼis quix icʼaw na chupam i cʼax-i, xak qui tij ni uyej pacha quin icʼaw wi yin. Xui-ri, n-ta pinʼab yin quin bij pachin ca cubi pin wikabim xak pin moxim. Xui in Kajaw ʼo puʼab; ire u yijbam chic i cʼolbal-le, ire retaʼam pachin que qʼuiji che —xu bij i Jesus chique.

24I lajuj chic u tijoxelab, are xqui ta wach i xqui bij i je queb-le chi je catz qui chaʼ quib, ique xpe coywal chique. 25Are ʼuri i Jesus xe u siqʼuij y xu bij chique:

—Yix iwetaʼam chi i nimak tak ʼatol tzij quiqui ʼan che quib pacha je cajaw i winak chi je ʼo piquiʼab; i winak chi nimak qui patan que rajawin piquiwi i cach winak.
26Xui-ri; n-ix ta queje yix ile. Are i qui ʼan ni yix, pachin craj queʼelok nim u ʼij, cha chacun ʼuri chiquij i rachiʼil. 27Are pachin craj cu ya rib chu nabeal, chu ʼana ʼuri che rib pacha mocom chiquij i rachiʼil. 28Chu ʼana ʼuri che rib pacha quin ʼan yin chi in Achi aj Chicaj; in cʼun-nak na, pacha mocom chiquij i winak; n-are ti ique je in mocom yin. In cʼun-nak man quin ya na wib chi camic, tojbal-re i quelbal pa cʼax chique uqʼuial winak —xu bij i Jesus chique.

I Jesus xe rutzirsaj je queb mawach

29Xoʼon chupanok, ique que tijin quelic pa tinimit Jerico, je qʼui i winak je teren chirij i Jesus. 30Chila je ʼo wi queb mawach je chʼuquernak pa be. Are xqui ta chi ya quicʼaw i Jesus, ique xe siqʼuin chu bixquil:

—¡Nim laj winak! ¡Yet chi at umuk uxiquin can i mam David, chawila toʼbal ka wach! —xqui bij.

31I winak chi je teren bi chirij i Jesus xe qui yajo y xe qui ʼatij. Xui-ri, ique xa xqui cowij mas u bixquil che i Jesus:

—¡Nim laj winak! ¡Yet chi at umuk uxiquin can i mam David, chawila toʼbal ka wach! —xe cha.

32Teʼuri i Jesus xtacʼ canic y xe u siqʼuij ruʼ. Xu bij chique:

—¿Wach quiwaj quin ʼan chiwe? —xu bij.

33Ique xqui bij che:

—Nim laj winak, cakaj coj tzunic —xe cha.

34Are ʼuri i Jesus cʼax xe u naʼo. Xu chap qui baʼwach y juntir xe tzunic. Teʼuri xak ique xe terej bi chirij i Jesus.

Copyright information for `ACRACC