Matthew 28

U walijic i Jesus che u camic

1Are xicʼaw i ʼij re i uxlambal ʼij, are ya ca pe i u sakiric re i domíngo, are ʼuri i ati Mariy Magdaléna, xak i ati Mariy jun, xe ʼe chu rilic i jul. 2Are maja que uponic, xpe jun ucabrakan, man ʼo jun ángel re i Kajwal xkaj li chicaj, xresaj i abaj chu chiʼ i jul, y xcubi puwi. 3I u tzunbal ire ca walchʼinic pacha u rep ʼaʼ; i u ʼuʼ lic sak, sak. 4I soldádo, are xquil u wach, lic que sicsat rumal qui xibriquil, pacha laj xe cam rumal.

5Are xe upon i ixokib, i ángel xu bij chique:

—Mi xij iwib. Yin wetaʼam chi xix cʼun chu tzucuxic i Jesus chi xcamsax chuwach cruz.
6Ire n-ta waral; walijnak chubic pacha i u bim. Chix petok, chol iwila u qʼuijibal pa yatal wi canok. 7Chi bisoj u yaʼic rason chique i u tijoxelab. Chi bij chique: “Ire walijnak chic chiquixol i camnak; ya ʼenak chic pa Galiléa, nabe na chiwach yix; chila quiwil ni u wach,” chix chok chique. Are iri col in bij chiwe —xu bij i ángel chique.

8Teʼuri i ixokib juntir xe ʼel ruʼ i jul. Lic xqui xij quib xe ʼec, xui-ri xak que quicotic. Paʼanem xe ʼe chu yaʼic rason chique u tijoxelab. 9Xak teʼet i Jesus xu cʼut rib chique, y xu ya rutzil qui wach. Ique xe tejeb ruʼ y xe xuqui chuwach, cojbal re u ʼij, y xqui chap i rakan.

10—Mi xij iwib —xu bij i Jesus chique—. Ji bij chique i wachalal che ʼoj ique pa Galiléa; chila quiquil ni in wach —xu bij chique.

Xyaʼ mer chique i soldádo, ʼanbal re chique chi quiqui ʼan i mentir

11I ixokib xqui maj bi qui be. Are que tijin chi be, xak ʼo jujun chique i soldádo xe ʼe pa tinimit chu bixquil chique i ajwab sacerdóte wach i xquilo. 12Teʼuri i ajwab sacerdóte xe ʼe chu bixquil chique i nimak tak mamʼib. Xqui junamsaj i qui noʼoj chiquiwach, wach i quiqui ʼano. Teʼuri xqui ya uqʼuial mer chique i soldádo, 13y xqui bij chique:

—Chi bij yix chi xix war chaʼab, y are ʼuri xe cʼun i u tijoxelab i Jesus y xquelʼaj bi u chʼacul ire. Queje ile chi bij na.
14We xu ta rason i gobernador, mi xij iwib; yoj caka kajsaj ni u cʼux ire; ire n-ta cu ʼan chiwe. (Queje xqui bij i ajwab sacerdóte ile chique i soldádo.)

15Are ʼuri i soldádo xqui chap i mer, y xqui bij na pacha bital chique. Y queje quiqui bij ni aj Israel winak ile, cʼa are ʼo wi woʼor.

Wach u cʼutic rib xoʼon i Jesus chique u tijoxelab

16I julajuj u tijoxelab xe ʼe pa Galiléa; xe ʼe che jun jyub pacha bital chique rumal i Jesus. 17Chila xqui rik wi i Jesus, y are xquilo, xe oc chu cojic u ʼij, tupu ʼo jujun chique n-kas ta quiqui cojo we are i Jesus. 18I Jesus xtejeb pan cuʼ y xu bij:

—Yatal chic pinʼab u ʼatic tzij puwi ronojel niʼpa i ʼolic. ʼO chic pinʼab ronojel i aj chicaj, xak ronojel i aj chuwach i jyub taʼaj.
19Jix yix cuʼ i winak ronojel u wach i jyub taʼaj. Chi bij in tzij chique man xak ique que u ʼon ni in tijoxelab yin. Chi kajsaj ni ya piquiwi, cʼutbal-re chi je re chic i Ta chicaj, xak je re i u Cʼojol, xak je re i u Tewal i Dios
28.19I mer tzij xu bij are iri: pubi i Ta, xak i u Cʼojol, xak i u Tewal i Dios.
.
20Chi cʼutu chique chi ʼo u chac que cojon na che ronojel niʼpa in cʼutum yin chiwe yix. Mi sach pi cʼux chi yin in ʼo na iwuʼ ronojel ʼij sak, cʼa pa qʼuisbal re u wach i jyub taʼaj.

Amen (katzij).

Copyright information for `ACRACC