Romans 7

N-ta chic quix ʼatiw che we qui ya iwib puʼab i Jesucrísto

1Yix, ix wachalal, lic iwetaʼam wach cu ʼan i ʼatbal tzij chi ʼo pakawi. Iwetaʼam yix, i ʼatbal tzij ʼo puwi jun winak are cʼaslic. 2Cu bij i ʼatbal tzij chi jun ixok ʼo puʼab i rachijil are je cʼaslic, xui-ri, we xcam i rachijil, i ixok n-ta chic ʼatbal tzij puwi re i cʼulanquil. 3Tzʼakat cʼas i rachijil, we i ixok ca qʼuiji ruʼ jun chic achi, ʼo ʼuri u mac chuwach i ʼatbal tzij re i cʼulanquil. Xui-ri, we xcam i rachijil, i ixok n-ta chic re i ʼatbal tzij-le che; n-tu mac ʼuri we xcʼuli chic ruʼ jun chic achi. 4Queje yix ile, ix wachalal, ix re chic i Crísto. Ix camnak chic chuwach i ujer ʼatbal tzij. N-ta chic quix ʼatiw che we qui ya iwib che jun chic, man i ujer ʼatbal tzij n-ta chic re chiwe. Woʼor ix re chic i Crísto chi xwalijsax che i camic. Queje ile xoʼon i Dios chake, man caka ʼan ni ʼutz ruʼ ka cʼaslemal, ocsabal re u ʼij i Dios. 5Tzʼakat are oj ʼo te che i ujer nojbal, i ujer ʼatbal tzij xa xoʼon chake chi mas xka rayij u wach i n-ʼus taj. Ile xoʼon ʼuri chake chi oj camnak teʼek chuwach i Dios. 6Woʼor oj elnak chic puʼab i ʼatbal tzij man pacha oj camnak chic chuwach. I ʼatbal tzij chi tzʼibtal rumal i mam Moises n-ta chic pakawi. Are i u Tewal i Dios ʼo puwi i ka cʼaslemal cʼacʼ.

7Mok ʼo jun cu bij: “I ʼatbal tzij n-ʼus taj, man caka ʼan ka mac rumal,” cu bij. ¡N-queje ta ile! Katzij, yin ujer, niʼpa i quin ʼano, n-wetaʼam ti yin we mac atzalal quin ʼano; xui-ri are xwetamaj wach i cu bij i ʼatbal tzij, teʼuri xwetamaj chi n-ʼus ta quin ʼano. Por ejémplo, yin ujer n-wetaʼam taj we n-ʼus taj quin rayij wach ʼo ruʼ in loʼcʼanij. N-wetaʼam taj, cʼa xin ta na wach cu bij i ʼatbal tzij tzʼibtalic; cu bij chi n-ʼus taj ca rayij u wach niʼpa tak i n-awe taj. 8Teʼuri xeʼel chwe yin, chi i mac atzalal xu ya u chac i ʼatbal tzij tzʼibtalic. Xoʼon chwe chi ronojel i n-ʼus taj, ʼis xin rayij u ʼonquil. Queje ile xoʼon chwe, man ma tiji ʼatbal tzij tzʼibtalic, n-queje tene caketamaj-i u wach i mac atzalal. 9Oʼonom li ujer, are n-wetaʼam ti usucʼ i ʼatbal tzij, toʼ in cʼaslic. Péro xoʼon panok, xwetamaj wach cu bij i ʼatbal tzij, teʼuri i mac atzalal pin cʼux xcʼun sak chuwach. Teʼuri xin naʼo chi in camnak. 10I ʼatbal tzij-le, Dios xu ya chake, yabal re ka cʼaslemal. Péro xeʼel chuwi in ʼab yin, re i camic. 11Are xwetamaj wach cu bij i ʼatbal tzij-le, i mac atzalal pin cʼux xu coj u choʼab chwe, xin u tʼoro, y xin u camsaj rumal i ʼatbal tzij.

12I ʼatbal tzij-le, n-mal taj, lic re i Dios. U tzij u pixab i Dios, lic ʼutz, lic chom, lic sucʼulic. 13¿Xataba are i ʼutz laj ʼatbal tzij-le chi xpetsaw i camic pinwi? Lic n-are taj. Are in mac yin are xa ʼanaw ile chwe; queje ile xu ʼalijinsaj chi i mac atzalal lic re itzel. Xin u camsaj ruʼ jun ʼutz; xin u camsaj ruʼ i ʼatbal tzij. Rumal-i, ʼalaj chi lic mal i mac atzalal.

Are i n-cwaj taj, are i quin ʼano

14Ketaʼam chi i ʼatbal tzij-le petnak ruʼ i Dios, cʼutbal-re i ʼutz pa ka cʼaslemal. Péro yin, xa in winak, mas ʼo u rayijbal in chʼacul; lic in ʼo puʼab i mac atzalal. 15Yin, lic n-quin ta tu be wach i quin tijin chu ʼonquil. Are i ʼutz craj in cʼux, yin n-quin ʼan taj. Are i tzel cwilo, are quin ʼano. 16Bay, wach quin tijin chu ʼanic, we cu na in cʼux chi n-ʼus ti quin ʼano, cu bij ʼuri in cʼux chi ʼutz wach i cu bij i ʼatbal tzij. 17Rumal-i, n-kas ti yin quin ʼanaw i n-ʼus taj, xa are i mac atzalal ʼo pin cʼux are i ca ʼanaw chwe. 18Yin wetaʼam chi yin, chi walaxic lok, n-ta ʼutz chwe. Cwaj yin quin ʼan i ʼutz, péro n-quin tiqui ta che. 19Cwaj quin ʼan i ʼutz, y n-quin ʼan taj; are i n-ʼus taj chi n-cwaj taj, are i quin ʼano. 20Bay, are quin ʼan i mac-le chi n-cwaj taj, n-kas ti yin ʼuri quin ʼanawic. Xa are i mac atzalal ʼo pin nojbal are i ca ʼanawic.

21Are i ca tijin chu ʼanic chwe are iri: are cwaj quin ʼan i ʼutz, quin na u be chi xui i mal ʼo pin nojbal. 22Pin cʼux yin, lic cwaj u ʼatbal tzij i Dios; 23xui-ri, quin na u be chi ʼo pin chʼacul chi ca ʼatiwic wach i craj in cʼux, ile are i u choʼab i mac atzalal; y in ximtal rumal.

24Toʼ in wach yin. I u rayijbal in chʼacul toʼ cu petsaj ni camic pinwi. ¿Pachin quin tow ruʼ? 25Xui i Dios quin u to ruʼ, rumal i Kajwal Jesucrísto, ¡cʼamori che i Dios! Woʼor quin ta u be chi in cʼux cu coj u ʼij i ʼatbal tzij re i Dios, péro in chʼacul cu ya rib puʼab i mac atzalal.

Copyright information for `ACRACC