Genesis 1

Anutu Naŋgan Taŋindan Miamun

1Miamun biŋan ugu, gubuʼ Anutu taŋinda gunuŋun da intap, 2da intap imiŋʼ utaʼ aŋu. Da nam mimindan triŋtriŋan ibuafir mpui tsiraʼ sib, da Anutu Mara Payaman imiŋʼ waguŋʼ gin ifa iba.

3Da Anutu ini, “Nam dzidziwandan nawaʼ,” da nam dzidziwandan iwaʼ. 4Da itsaŋan nam dzidziwandan igi iwaʼ bini i maraŋgan, da itsaf nam dzidziwandan i nam mimindan. 5Anutu ifariŋʼ nam dzidziwandan “gubuʼ” da ifariŋʼ nam mimindan “idziaŋ.” Nam idziaŋ iwaʼ da gubnuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋ miamun.

6Da Anutu ini, “Nam papanifan tsiraʼ biŋan dzara bida umpiʼ nawaʼ namunti wasaʼ i mpui da natsaf mpui i mpui.” 7Ibinigi da Anutu itaŋin nam dzaran bida umpiʼ imunti isu ntiaŋʼ itsaf mpui miŋʼa waguŋʼ i mpui miŋʼa waraŋʼ. Da nam igi iwaʼ ibinigi. 8Da ifariŋʼ nam dzaran igi “maraŋuntuŋ.” Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 2.

9Da Anutu ini, “Mpui miŋʼa maraŋuntuŋ waraŋʼ nasiri ruan nampruʼ namunti rugan da intap tsaraʼ nawaʼ.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 10Da ifariŋʼ intap tsaraʼan “intap” da ifariŋʼ mpui tsiraʼ “uruts.” Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan.

11Da Anutu ini, “Nam mara maran ntapan santan nantap intap, gai kapa nidzun da nam yaba bida sai da kapa nidzun mara maran bida dzaŋkum. Da yamuŋgan nantap nautus i ruan nabinigi.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 12Nam kapa nidzun mara maran sib aŋu iyab intap: gai kapa nidzun da nam yaba bida sai da kapa nidzun mara maran bida dzaŋkum. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan. 13Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 3.

14Da Anutu ini, “Nam puatsadan nawaʼ namiŋʼ maraŋuntuŋ wasaʼ i tsafa gubuʼ i idziaŋ da santiŋʼa gubuʼ da udzuf da gan gubuʼ gan mararam mara maran miŋʼa wasaʼ gin, 15da napuatsa nari namiŋʼ maraŋuntuŋ i arida intap sib.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 16Ibinigi da Anutu itaŋin nam puatsadan tsiraʼ iruʼrun, gubuʼ i mpada tayaŋʼ gubuʼ pisan da ukam i mpada tayaŋʼ idziaŋʼ. Da itaŋin ŋantam narun impruʼ ibinigi aŋu. 17Anutu itaŋin nam puatsadan sib aŋu igi imiŋʼ maraŋuntuŋ i arida intap sib, 18da mpada tayaŋʼ gubuʼ da idziaŋ, da tsafa dzidziwandan i nam mimin. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan. 19Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 4.

20Da Anutu ini, “Mpui nasisuŋʼ i apu marantaʼan mara maran, da maraŋuntuŋ nasisuŋʼ i apu mara maran dzufan.” 21Ibinigi da Anutu itaŋin apu marantaʼan miŋʼa uruts, tsiraʼ tsiraʼ impruʼ da mara maran sib aŋu, da itaŋin apu mara maran dzufan. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan. 22Da Anutu ifinti da ini, “Wasisuŋʼ namiŋʼ uruts da apu dzuf nasisuŋʼ namiŋʼ intap.” 23Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 5.

24Da Anutu ini, “Apu mara maran nawaʼ intap, marapagraʼ da buman, tsiraʼ da isiʼ, yuŋan da afafan.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 25Anutu itaŋin apu mara maran buman da pagraʼ, tsiraʼ da isiʼ, santan imiŋʼ intap. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan.

26Da Anutu ini, “Agi natip garam gar nasaŋʼ maraganuŋgaŋʼ da nataŋin i suda rinun i mpada tayaŋʼ yafas mpada uruts, da apu dzuf dzufa waguŋʼ, da apu yuŋa intap mpruʼan da intap santan.”

27Ibinigi da Anutu itip garam gar isaŋʼ maraganuŋgan.
1:27Anutu itip garam gar isaŋʼ maraganuŋgan:Anutu watip garam gar wafasaŋʼ ruŋgan santan u.
Itip garam da sagat ibi ruŋgan.

28Anutu ifinti ribaraŋan da ini ibiani, “Agam warim narum ruas nayus i mpada saŋʼa intap da intap da suda rinun da mpada tayaŋʼ i yafas mpada uruts da apu dzufa waguŋʼ da apu yuŋa intap mpruʼan da nam santan.”

29Da Anutu ini, “Watsaŋan! Dzi taŋin nam santan ntapan kapa nidzun mara maran da gai kapa nidzun mara maran isu agam naŋgam gadan. 30Da dzi taŋin puatsi da gai yafan isu apu marantaʼan santan miŋʼa intap da dzufan naŋgan gadan.” Da iwaʼ ibinigi.

31Anutu itsaŋan nam araŋan taŋindan igi santan aŋu iwaʼ ŋarubini biŋan imiŋʼ i maraŋgan. Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 6.

Copyright information for ADZ