Genesis 1

Anutu Naŋgan Taŋindan Miamun

Miamun biŋan ugu, gubuʼ Anutu taŋinda gunuŋun da intap, da intap imiŋʼ utaʼ aŋu. Da nam mimindan triŋtriŋan ibuafir mpui tsiraʼ sib, da Anutu Mara Payaman imiŋʼ waguŋʼ gin ifa iba.

Da Anutu ini, “Nam dzidziwandan nawaʼ,” da nam dzidziwandan iwaʼ. Da itsaŋan nam dzidziwandan igi iwaʼ bini i maraŋgan, da itsaf nam dzidziwandan i nam mimindan. Anutu ifariŋʼ nam dzidziwandan “gubuʼ” da ifariŋʼ nam mimindan “idziaŋ.” Nam idziaŋ iwaʼ da gubnuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋ miamun.

Da Anutu ini, “Nam papanifan tsiraʼ biŋan dzara bida umpiʼ nawaʼ namunti wasaʼ i mpui da natsaf mpui i mpui.” Ibinigi da Anutu itaŋin nam dzaran bida umpiʼ imunti isu ntiaŋʼ itsaf mpui miŋʼa waguŋʼ i mpui miŋʼa waraŋʼ. Da nam igi iwaʼ ibinigi. Da ifariŋʼ nam dzaran igi “maraŋuntuŋ.” Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 2.

Da Anutu ini, “Mpui miŋʼa maraŋuntuŋ waraŋʼ nasiri ruan nampruʼ namunti rugan da intap tsaraʼ nawaʼ.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 10 Da ifariŋʼ intap tsaraʼan “intap” da ifariŋʼ mpui tsiraʼ “uruts.” Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan.

11 Da Anutu ini, “Nam mara maran ntapan santan nantap intap, gai kapa nidzun da nam yaba bida sai da kapa nidzun mara maran bida dzaŋkum. Da yamuŋgan nantap nautus i ruan nabinigi.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 12 Nam kapa nidzun mara maran sib aŋu iyab intap: gai kapa nidzun da nam yaba bida sai da kapa nidzun mara maran bida dzaŋkum. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan. 13 Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 3.

14 Da Anutu ini, “Nam puatsadan nawaʼ namiŋʼ maraŋuntuŋ wasaʼ i tsafa gubuʼ i idziaŋ da santiŋʼa gubuʼ da udzuf da gan gubuʼ gan mararam mara maran miŋʼa wasaʼ gin, 15 da napuatsa nari namiŋʼ maraŋuntuŋ i arida intap sib.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 16 Ibinigi da Anutu itaŋin nam puatsadan tsiraʼ iruʼrun, gubuʼ i mpada tayaŋʼ gubuʼ pisan da ukam i mpada tayaŋʼ idziaŋʼ. Da itaŋin ŋantam narun impruʼ ibinigi aŋu. 17 Anutu itaŋin nam puatsadan sib aŋu igi imiŋʼ maraŋuntuŋ i arida intap sib, 18 da mpada tayaŋʼ gubuʼ da idziaŋ, da tsafa dzidziwandan i nam mimin. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan. 19 Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 4.

20 Da Anutu ini, “Mpui nasisuŋʼ i apu marantaʼan mara maran, da maraŋuntuŋ nasisuŋʼ i apu mara maran dzufan.” 21 Ibinigi da Anutu itaŋin apu marantaʼan miŋʼa uruts, tsiraʼ tsiraʼ impruʼ da mara maran sib aŋu, da itaŋin apu mara maran dzufan. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan. 22 Da Anutu ifinti da ini, “Wasisuŋʼ namiŋʼ uruts da apu dzuf nasisuŋʼ namiŋʼ intap.” 23 Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 5.

24 Da Anutu ini, “Apu mara maran nawaʼ intap, marapagraʼ da buman, tsiraʼ da isiʼ, yuŋan da afafan.” Da nam igi iwaʼ ibinigi. 25 Anutu itaŋin apu mara maran buman da pagraʼ, tsiraʼ da isiʼ, santan imiŋʼ intap. Da araŋan itsaŋa nam igi iwaʼ bini i maraŋgan.

26 Da Anutu ini, “Agi natip garam gar nasaŋʼ maraganuŋgaŋʼ da nataŋin i suda rinun i mpada tayaŋʼ yafas mpada uruts, da apu dzuf dzufa waguŋʼ, da apu yuŋa intap mpruʼan da intap santan.”

27 Ibinigi da Anutu itip garam gar isaŋʼ maraganuŋgan.
1:27Anutu itip garam gar isaŋʼ maraganuŋgan:Anutu watip garam gar wafasaŋʼ ruŋgan santan u.
Itip garam da sagat ibi ruŋgan.

28 Anutu ifinti ribaraŋan da ini ibiani, “Agam warim narum ruas nayus i mpada saŋʼa intap da intap da suda rinun da mpada tayaŋʼ i yafas mpada uruts da apu dzufa waguŋʼ da apu yuŋa intap mpruʼan da nam santan.”

29 Da Anutu ini, “Watsaŋan! Dzi taŋin nam santan ntapan kapa nidzun mara maran da gai kapa nidzun mara maran isu agam naŋgam gadan. 30 Da dzi taŋin puatsi da gai yafan isu apu marantaʼan santan miŋʼa intap da dzufan naŋgan gadan.” Da iwaʼ ibinigi.

31 Anutu itsaŋan nam araŋan taŋindan igi santan aŋu iwaʼ ŋarubini biŋan imiŋʼ i maraŋgan. Nam idziaŋ iwaʼ da gubuʼ ipis—nigi isu gubuʼ da idziaŋʼ 6.

Copyright information for `ADZ