Genesis 10

Noa Tafan Rusan Biŋaŋgan

1Nani Noa narun rusan Sem, Ham da Yafet narun rusan rima miŋʼa bampan i mpui tsiraʼ.

Yafet Tafan Rusan

2Yafet narun rusan biŋaŋgan ibiani, Gomer, Magok, Madai, Jawan, Tubal, Mesek da Tiras. 3Gomer irim narun rusan ibiani: Askenats, Rifat da Togarma. 4Jawan irim narun rusan: Elisa, Tarsis da Kit da Rodan. 5Miŋʼa garam utup ani yaŋin rusan da tafan rusan idzaraŋ impa intap ruga rugan ibafan imiŋʼ uruts riŋan da intap isiʼ isiʼ miŋʼa uruts wasaʼ da impa utup utup da ini nan nifun ruga rugan.

Ham Tafan Rusan

6Ham irim narun rusan ibiani: Kus, Mitsraim, Put da Kanan. 7Kus irim narun rusan ibiani: Seba, Hawila, Sapta, Rama da Sapteka. Rama irim narun rusan iruʼrun: Siba da Dedan. 8Kus ibinigi irim naruŋgan maŋan biŋaŋgan Nimrod. Nimrod isu garam nampaŋ da nifutsarif i ŋants gifan isu miamun imiŋʼ intap. 9Araŋan isu garam baŋi tatiʼ yuŋa apu imiŋʼ Yawe maraŋgan. Ibinigi da garam nida tsarifa maŋan i biŋan tsiraʼ, da inaŋ da ini binaʼ, “Garam igi isu baŋi tatiʼ yuŋa apu imiŋʼ Yawe maraŋgan isaŋʼ Nimrod.” 10Nimrod gampan miamun mpada tayaŋʼ gin ibiani: Babilon (nida Babel gin) da Erek da Akat, gamp santan igi imiŋʼ intap Sinar (nida Babilonia gin). 11I miŋʼa nigi da araŋan ifa Asiria da iraf gamp Niniwe, Rihobot-Ir da Kala, da Resen. I gamp Resen igi imiŋʼ wasaʼ i gamp Niniwe da gamp tsiraʼ Kala. 13Mitsraim isu garam Lud da Anam da Lehap da Naftu da Patrus da Kaslu da Kaftor tafaŋgan. Da garam Filistia iwaʼ i tafan Kaslu. 15Kanan naruŋgan miamun Saidon, da rain rusan fain biŋaŋgan ibiani: Hit 16da Jebus da Amor da Girgas 17da Hiwi da Arka da Sini 18da Arwat da Tsemar da Hamat.

Raiyi da utup Kanan igi idzaraŋ da impa ruga rugan ifan.
19Rib Kanan intapan ampapan mpada gin imiŋʼ gamp tsiraʼ Saidon da iragi uruts riŋan ifa iwaʼ Gatsa da Gerar da ifa ibi gubuʼ yaban da iwaʼ Sodom da Gomora da Adma da Tseboim da ifa iwaʼ Lasa. 20Ribigi Ham tafan rusan yatsuŋʼ utupan da nifu-nangan impruʼ ruan impai intap ruga rugan isu utup utup.

Sem Tafan Rusan

21Sem ibinigi irim narun rusan fain da isu garam utup Eber tafaŋgan, da araŋan raiŋgan tsiraʼ Yafet. 22Sem narun rusan biŋaŋgan ibiani: Elam, Asur, Arfaksat, Lud da Aram. 23Da Sem naruŋgan Aram narun rusan ibiani: Uts, Hul, Geter da Mas. 24Sem naruŋgan Arfaksat isu Sela ramaŋgan, da Sela isu Eber ramaŋgan. 25Eber irim narun rusan marub iruʼrun, maŋan biŋaŋgan Pelek, i miŋʼa araŋan gubuʼ gan mpada intap, da garam intap ibraŋ ruan idzaraŋ impa utup utup. Da araŋan raiŋgan biŋaŋgan Joktan. 26Joktan isu Almodat, Selef, Hatsarmawet, Tsera, da Hadoram, Utsal, Dikla, da Obal, Abimael, Seba, da Ofir, Hawila da Jobap ramaŋgan. 30Garam utup igi intapan mpada gin imiŋʼ Mesa da ifan iwaʼ Sefar miŋʼa mamai gubuʼ yaban. 31Nigi Sem tafan rusan yatsuŋʼ utupan da nifu-nangan impruʼ ruan impai intap ruga rugan isu utup utup. 32Rib utup mpada ruga rugan igi Noa tafan rusan. I miŋʼa ribigi, da garam intap santan aŋu iwaʼ da idzaraŋ impa isaŋʼ intap sib aŋu, da gubuʼ mpui tsiraʼ riʼa sib.

Copyright information for `ADZ