Genesis 10

Noa Tafan Rusan Biŋaŋgan

Nani Noa narun rusan Sem, Ham da Yafet narun rusan rima miŋʼa bampan i mpui tsiraʼ.

Yafet Tafan Rusan

Yafet narun rusan biŋaŋgan ibiani, Gomer, Magok, Madai, Jawan, Tubal, Mesek da Tiras. Gomer irim narun rusan ibiani: Askenats, Rifat da Togarma. Jawan irim narun rusan: Elisa, Tarsis da Kit da Rodan. Miŋʼa garam utup ani yaŋin rusan da tafan rusan idzaraŋ impa intap ruga rugan ibafan imiŋʼ uruts riŋan da intap isiʼ isiʼ miŋʼa uruts wasaʼ da impa utup utup da ini nan nifun ruga rugan.

Ham Tafan Rusan

Ham irim narun rusan ibiani: Kus, Mitsraim, Put da Kanan. Kus irim narun rusan ibiani: Seba, Hawila, Sapta, Rama da Sapteka. Rama irim narun rusan iruʼrun: Siba da Dedan. Kus ibinigi irim naruŋgan maŋan biŋaŋgan Nimrod. Nimrod isu garam nampaŋ da nifutsarif i ŋants gifan isu miamun imiŋʼ intap. Araŋan isu garam baŋi tatiʼ yuŋa apu imiŋʼ Yawe maraŋgan. Ibinigi da garam nida tsarifa maŋan i biŋan tsiraʼ, da inaŋ da ini binaʼ, “Garam igi isu baŋi tatiʼ yuŋa apu imiŋʼ Yawe maraŋgan isaŋʼ Nimrod.” 10 Nimrod gampan miamun mpada tayaŋʼ gin ibiani: Babilon (nida Babel gin) da Erek da Akat, gamp santan igi imiŋʼ intap Sinar (nida Babilonia gin). 11 I miŋʼa nigi da araŋan ifa Asiria da iraf gamp Niniwe, Rihobot-Ir da Kala, da Resen. I gamp Resen igi imiŋʼ wasaʼ i gamp Niniwe da gamp tsiraʼ Kala. 13 Mitsraim isu garam Lud da Anam da Lehap da Naftu da Patrus da Kaslu da Kaftor tafaŋgan. Da garam Filistia iwaʼ i tafan Kaslu. 15 Kanan naruŋgan miamun Saidon, da rain rusan fain biŋaŋgan ibiani: Hit 16 da Jebus da Amor da Girgas 17 da Hiwi da Arka da Sini 18 da Arwat da Tsemar da Hamat.

Raiyi da utup Kanan igi idzaraŋ da impa ruga rugan ifan.
19 Rib Kanan intapan ampapan mpada gin imiŋʼ gamp tsiraʼ Saidon da iragi uruts riŋan ifa iwaʼ Gatsa da Gerar da ifa ibi gubuʼ yaban da iwaʼ Sodom da Gomora da Adma da Tseboim da ifa iwaʼ Lasa. 20 Ribigi Ham tafan rusan yatsuŋʼ utupan da nifu-nangan impruʼ ruan impai intap ruga rugan isu utup utup.

Sem Tafan Rusan

21 Sem ibinigi irim narun rusan fain da isu garam utup Eber tafaŋgan, da araŋan raiŋgan tsiraʼ Yafet. 22 Sem narun rusan biŋaŋgan ibiani: Elam, Asur, Arfaksat, Lud da Aram. 23 Da Sem naruŋgan Aram narun rusan ibiani: Uts, Hul, Geter da Mas. 24 Sem naruŋgan Arfaksat isu Sela ramaŋgan, da Sela isu Eber ramaŋgan. 25 Eber irim narun rusan marub iruʼrun, maŋan biŋaŋgan Pelek, i miŋʼa araŋan gubuʼ gan mpada intap, da garam intap ibraŋ ruan idzaraŋ impa utup utup. Da araŋan raiŋgan biŋaŋgan Joktan. 26 Joktan isu Almodat, Selef, Hatsarmawet, Tsera, da Hadoram, Utsal, Dikla, da Obal, Abimael, Seba, da Ofir, Hawila da Jobap ramaŋgan. 30 Garam utup igi intapan mpada gin imiŋʼ Mesa da ifan iwaʼ Sefar miŋʼa mamai gubuʼ yaban. 31 Nigi Sem tafan rusan yatsuŋʼ utupan da nifu-nangan impruʼ ruan impai intap ruga rugan isu utup utup. 32 Rib utup mpada ruga rugan igi Noa tafan rusan. I miŋʼa ribigi, da garam intap santan aŋu iwaʼ da idzaraŋ impa isaŋʼ intap sib aŋu, da gubuʼ mpui tsiraʼ riʼa sib.

Copyright information for `ADZ