Genesis 11

Yawe Irintsum Garam Gar Nifu-Nangan Imiŋʼ Babel

1Miamun ugu da garam intap santan ini nifu-nan bitsintaʼ aŋu. 2Garam igi santan intsuŋ impai iyuŋ imiŋʼ gubuʼ yaban da iwaʼ intap bump tsiraʼ biŋan miŋʼa intap Sinar (nida Babilonia gin) da sib aŋu impruʼ ruan impa nigi. 3Da ribaraŋan ini da ruan, “Ariʼ! Wauriʼ da agi nau intap gur da natip brik gin da natai i dzaf i babampafan.” Ribaraŋan inaŋ ibinigi da iwaʼ da brik i rafa uŋar gin, da iyu kolta i amitsa brik mpruʼan da ruan. 4Da itip ini da ruan ini binaʼ, “Ariʼ! Wasiri wampruʼ ruam waba, da agi naraf gampaŋʼ tsiraʼ maŋan da narim uŋar guntiʼ biŋan aŋu, gudzun waʼa gunuŋun, i naŋa ruŋgaŋʼ biŋaŋgaŋʼ muntida piapan da anuŋʼ dzaraŋan da mpada saŋʼa intap bafadan u.” 5Da bitsintaʼ Yawe iruʼ ba i tsaŋanda gamp tsiraʼ da uŋar guntiʼ garam gar ruŋʼ rima yaban igi. 6Da Yawe ini, “Aitsaŋan! Bida garam ani garam utup bitsintaʼ da nifu-nan bitsintaʼ da naŋa nam bida ani, da nam maŋan wasaŋʼ i barabindan da ribaraŋan u, imaʼ. Da pas aŋu da buŋʼ anaŋ nam mara maran i gan maraŋgan furan. 7Ariʼ. Agi ruʼan da rintsuma ribaraŋan nifu-nangan da ribaraŋan anuŋʼ sruʼa i runifu nangan u.” 8Ibinigi da Yawe irintsum ribaraŋan i nifu-nan bitsintaʼ nidan, da inaŋ ribaraŋan idzaraŋ ifan isaŋʼ intap da intap da wantsup gamp tsiraʼ riman ugu sib u. 9I wain igi da garam ifariŋʼ gamp igi biŋaŋgan Babel (ma Babilon), da waiŋgan ibi ‘rintsuman’, i Yawe irintsum garam gar igi nifu-nangan da ibraŋ ribaraŋan imiŋʼ nigi da idzaraŋ impa isaŋʼ intap santan.

Sem Utupan Nangan Ragidan

10Sem narun rusan biŋaŋgan da nangan ntuaŋan.

Udzuf iruʼ aru miŋʼa bampan i mpui tsiraʼ riʼan ugu, da Sem udzufan iwaʼ 100 da irim naruŋgan Arfaksat.
11Arfaksat waʼa sib, da Sem itip impa udzuf 500, da irim narun rusan marub da finam fain. 12Arfaksat udzufan iwaʼ 35 da irim naruŋgan Sela. 13Sela waʼa sib, da Arfaksat itip impa udzuf 403, da irim narun rusan marub da finam fain. 14Sela udzufan iwaʼ 30 da irim naruŋgan Eber. 15Eber waʼa sib, da Sela itip impa udzuf 403, da irim narun rusan marub da finam fain. 16Eber udzufan iwaʼ 34 da irim naruŋgan Pelek. 17Pelek waʼa sib, da Eber itip impa udzuf 430, da irim narun rusan marub da finam fain. 18Pelek udzufan iwaʼ 30 da irim naruŋgan Reu. 19Reu waʼa sib, da Pelek itip impa udzuf 209, da irim narun rusan marub da finam fain. 20Reu udzufan iwaʼ 32 da irim naruŋgan Seruk. 21Seruk waʼa sib, da Reu itip impa udzuf 207, da irim narun rusan marub da finam fain. 22Seruk udzufan iwaʼ 30 da irim naruŋgan Nahor. 23Nahor waʼa sib, da Seruk itip impa udzuf 200, da irim narun rusan marub da finam fain. 24Nahor udzufan iwaʼ 29 da irim naruŋgan Tera. 25Tera waʼa sib, da Nahor itip impa udzuf 119, da irim narun rusan marub da finam fain. 26Tera udzufan iwaʼ 70 da irim naruŋgan Abram da Nahor da Haran.

Tera Yaŋiŋgan Nangan Ragidan

27Nan ani intuaŋ Tera utupan nangan.

Tera isu Abram da Nahor da Haran ramaŋgan. Da Haran irim naruŋgan marub Lot da narun rusan finam iruʼ, Milka da Iska. Gubuʼ Tera ruŋʼ mpadan da naruŋgan Haran imamp imiŋʼ Ur, gan gampan wain miŋʼa Kaldia ugu. Nahor iyu Haran naruŋgan finam Milka isu i gan finiŋgan, da Abram iyu Sarai.
30Da Sarai igi sagat yami da warim narun u. 31Tera iyu naruŋgan Abram da rumpuŋgan Lot, Haran naruŋgan, da buŋgan Sarai, Abram finiŋgan, da itaŋin gamp Ur miŋʼa Kaldia rai da intsuŋʼ i fada Kanan. Da bitsintaʼ gubuʼ ribaraŋan yuŋa fawaʼa Haran da ribaraŋan impai nigi. 32Tera impa udzufan iwaʼ 205 da araŋan imamp imiŋʼ Haran.

Copyright information for `ADZ