Genesis 12

Yawe Inuʼ Abram i Atsuŋʼa Araŋan

1Yawe ini da Abram ibiani, “Wataŋin gam intapam, da ribam, da ramaŋgam utupan rai, da wauriʼ wafa intap dzi nida santiŋʼa agu gin.

2“Dzi buŋʼ afinti agu da nanaŋ u yaŋiŋgam nawaʼ nasu utup tsiraʼ maŋan.
Dzi buŋʼ anaŋ u biŋaŋgam nasu tsiraʼ,
da agu buŋʼ asu sanab i mara-ampi.
3Dzi buŋʼ afinti garam uda agu yaban,
da bida maŋa pupuarapan da agu
da dzi buŋʼ arim barabin maisan i muŋaʼ gan rutin.
Da miŋʼa agu da dzi buŋʼ afinti garam intap utup utup santan.”

4Abram udzufan waʼa 75 sib da itaŋin gamp Haran rai isaŋʼ Yawe nangan nida rutin ugu. Da iyu finiŋgan Sarai da raiŋgan Haran naruŋgan Lot da nam bunumpan da garam guman santan uda miŋʼa Haran ugu, da irut impruʼ ruan ifa intap Kanan.

Gubuʼ ribaraŋan waʼa intap Kanan sib,
6da Abram iyuŋ itsuar intap igi ifan isaŋʼ waʼa gai tsiraʼ miŋʼa mumai mararam biŋaŋgan More
12:6More:Nigi mumai rib Kanan idzaʼa fagan da nam intap.
miŋʼa gamp Sekem. Da miŋʼa gubuʼ arigi da garam Kanan mpada intap igi ruŋʼ impai,
7da bitsintaʼ Yawe iwaʼ da Abram da ini da araŋan ibiani, “Dzi buŋʼ arim intap aruani da u yaŋiŋgam.” Ibinigi da Abram yantuŋʼ tauf isu mumai mararam tsarada nam da Yawe gin, i miŋʼa nigi da Yawe iwaʼ da araŋan.

8Raiyi da Abram itip intsuŋʼ ifa mamai fain miŋʼa gubuʼ yaban miŋʼa Betel da yari uŋar apu rinigaŋan i nigi imiŋʼ wasaʼ i gamp Betel da Ai. Gamp Betel imiŋʼ gubuʼ ruʼan da Ai imiŋʼ gubuʼ yaban. Da miŋʼa nigi da araŋan itip yantuŋʼ tauf isu mumai mararam tsarada nam in da iyugin da nifun itsaf Yawe. 9Impa nigi raiyi da itip yuriʼ impa wasaʼ wasaʼ ifan isaŋʼ waʼa intap Negeb, miŋʼa bida fiʼ.

Abram Intsuŋʼ Ifa Idzip

10Raiyi da gubuʼ fus tsiraʼ nam gadan mariŋʼa sib iwaʼ imiŋʼ Kanan. Ibinigi da Abram yuriʼ da itip intsuŋʼ ifa intap Idzip i mpadan nigi pas aŋu. 11Naŋa i ataŋʼa intap Idzip da araŋan ini da finiŋgan Sarai ibiani, “Wariŋantin! U sagat mara rifirif biŋan iyus. 12Da bida gubuʼ agi ataŋʼa gamp Idzip da garam Idzip tsaŋanda agu da buŋʼ ayafi un i agu, da buŋʼ ani nabiani, ‘Araŋan finiŋgan igi,’ da buŋʼ ais dzi maragab funub da nagantsi agu. 13Ibinigi da wani nabiani, ‘Dzi nafuŋgaŋʼ igi,’ da ribaraŋan wasaŋʼ isa dzi funub u; i agu aŋu da buŋʼ agantsi dzi da dzi buŋʼ ampa bini.”

14Gubuʼ Abram waʼa gamp Idzip da garam Idzip itsaŋa Sarai sagat mara rifirif bini biŋan. 15Da garam gifa gum tsiraʼ miŋʼa kiŋ maraŋgan itsaŋa Sarai da itsauʼ i araŋan da kiŋ, ibinigi da kiŋ ini da ribaraŋan ifa yu Sarai iba taŋin i kiŋ uŋaran i suda i finiŋgan maŋan. 16Kiŋ imagaŋʼ Abram bini iyab i Sarai da irim nam ntsuman bida ani: dumpa da nuniŋ da makau da doŋki da kamir impruʼ da garam gum da sagat gum.

17Da bitsintaʼ Yawe itaŋin nam rinin giŋʼan mara maran maisan iwaʼ da kiŋ da gan utupan da rib santan mpada i gan uŋaran, i wain iyu Abram finiŋgan sinuŋʼ. 18Ibinigi da kiŋ yaga Abram iba munti i maraŋgan da ini, “Ibianuŋʼ da u iyuʼ dzi? U saŋʼ nida nan wasi da dzi i u finiŋgam Sarai, ma? 19Wain idzuwai da u ni araŋan u nafuŋgam da dzi yu araŋan isu dzi finiŋgaŋʼ? U finiŋgam aruani! Wau ya warut wafan!” 20Kiŋ yaga gan garaman i wata Abram rai mpruʼan da finiŋgan da naŋgan santan aŋu da taŋinda Idzip da tipa fada gan arun.

Copyright information for `ADZ