Genesis 13

Abram da Lot Itaŋin Ruan Rai

1Ibinigi da Abram irut finiŋgan da naruŋgan Lot itumuaŋʼ naŋgan santan udan da mpada tayaŋʼ gin miŋʼa Idzip da itip ifa Negeb. 2Araŋan itaŋin gamp Negeb da intsuŋʼ igiŋʼ wasaʼ wasaʼ iba isaŋʼ batipa waʼa mumai miŋʼa wasaʼ i gamp Betel da Ai, mumai araŋan mpada gin da antuŋʼa tauf suda mumai mararam tsarada nam in ugu. Miŋʼan nigi da araŋan iyugin da nifun itsaf Yawe.

Abram isu garam nam bunump tsiraʼ i apu mpada tayaŋʼ gin, impruʼ da silva da gol.
5Da Lot, aru Abram ruta mpruʼa ruan badan ugu, ibinigi isaŋʼ ruan i apu mpada tayaŋʼ gin bida nuniŋ da dumpa da makau impruʼ da garam da sagat gum. 6Abram da Lot isaŋʼ ruan i apu ampibiŋan aŋu da intap sai wasaŋʼ i rima rib iruʼ igi apu gan sib i bida rumpruʼa ruan mpadan u. 7Ibinigi da ufuai imunti wasaʼ i Lot da Abram garam guman mpada tayaŋʼ i ribaraŋan apu gan. Da gubuʼ arigi da garam gamp Kanan da Peris ruŋʼ impai imiŋʼ intap igi.

8Ibinigi da Abram ini da Lot, “Agi biʼ bitsintaʼ! Da agi anuŋʼ suda ufuai da ruaŋʼ ma ufuai anuŋʼ uriʼa wasaʼ i agu da dzi ma agi garam gumaŋʼ u. 9Watsaŋan! Intap ani tsiraʼ biŋan imiŋʼ utaʼ aŋu, da agi buŋʼ ataŋin ruŋgaŋʼ rai. Ibinigi da wapiriaŋʼ nasaŋʼ maraŋgam aridan. Bida u nida fada bida baŋi yas, da dzi buŋʼ afa nabi baŋi bini, da bida u nida fada bida baŋi bini, da dzi buŋʼ afa nabi baŋi yas.”

10Ibinigi da Lot iraʼ i maran da irarab ifan da itsaŋan intap bump Jordan da nam sib aŋu miŋʼa fadan da waʼa gamp Tsoar. Intap igi da mpui irunt wasaʼ gin da nam santan maran iraŋaraŋ ibi Yawe guman Iden ugu da isaŋʼ intap Idzip miŋʼa uts da mpui Nail. (I gubuʼ arigi da Yawe wawarip itias gamp Sodom da Gomora rai u.) 11Ibinigi da Lot ruŋgan ipiriaŋʼ intap bump santan miŋʼa Jordan miŋʼa gubuʼ yaban da iyu naŋgan santan da irut utupan da gan garam guman da itaŋin Abram rai da ifan. 12Da Abram ruŋʼ impai imiŋʼ intap Kanan, da Lot ifa mpa wasaʼ wasaʼ i gamp fain miŋʼa bump Jordan, raiyi da ifamus arida uŋar apu rinigaŋan uts da gamp Sodom. 13Da garam Sodom irim barun nidzun aŋu da Yawe da inaŋ nam maisan tsiraʼ tsiraʼ ampibiŋan iyus.

14Gubuʼ Lot fada sib da Yawe ini da Abram ibiani, “Wataniŋʼ taniŋʼ da wararab nam santan miŋʼa gubuʼ yaban da gubuʼ ruʼan da dzraʼ da fiʼ. 15Intap santan aru u tsaŋandan ani, dzi buŋʼ arim da agu da u yaŋin rusam nantiŋ aŋu. 16Da dzi buŋʼ anaŋ u yaŋiŋgam nawaʼ nasisuŋʼ nasaŋʼ intap sasanuai, da bida maŋa saŋʼa i farisa sasanuai ida nafaris u yaŋin rusam nabinigi. 17Wafan da wayuŋ watsuwar intap ani santan, i dzi buŋʼ arim da agu.”

18Ibinigi da Abram itawaʼ uŋaran apu rinigaŋan da intsuŋʼ ifan da impa uts aŋu da Mamri gai tsiraʼ tsiraʼ gan miŋʼa gamp Hibron. Da araŋan yantuŋʼ tauf tsarada nam da Yawe gin.

Copyright information for `ADZ