Genesis 14

Abram Iyu Naruŋgan Lot Sinuŋʼ Garam Ipiap Baŋiŋgan

1Miŋʼa gubuʼ arigi da kiŋ nampaŋ 4, Amrafel miŋʼa Sinar, Ariok miŋʼa Elasar, Kedoraumer miŋʼa Elam, da Tidal miŋʼa Goim, yataŋʼ i ruan 2da impruʼ ruan ifan i isa nam mpruʼan da kiŋ gamp isiʼ isiʼ 5 bida ani: Bera miŋʼa Sodom, Birsa miŋʼa Gomora, Sinab miŋʼa Adma, Simeber miŋʼa Tseboim, da kiŋ miŋʼa gamp Bela (gamp Bela igi biŋaŋgan maŋan Tsoar). 3I wain ibiani: kiŋ gamp isiʼ isiʼ 5 igi impa waraŋʼ i Kiŋ Kedoraumer isaŋʼ udzuf 12, da bitsintaʼ bawaʼa udzuf 13 da intap ruan sinuŋʼ araŋan da ifa mpruʼ ruan imiŋʼ Bump Sidim (aru uruts Sur miŋʼa gin da aruani).

5Da waʼa udzuf 14, Kiŋ Kedoraumer irut kiŋ iruʼ da bits ugu impruʼ da gan garaman siŋa-ari impruʼ ruan ifan da yis garam Refa mpada Astirot Karnaim, garam Tsuts mpada Ham da garam Em mpada Bump Kiriataim, 6da garam Hur mpada mamai Seir, da idaru ribaraŋan ifan isaŋʼ waʼa El Paran miŋʼa uts da nam dadauntan. 7Kiŋ Kedoraumer ruta kiŋ fain ugu itip yitam i ruan da ifa gamp En Mispat (nida Kades gin) da yis garam mpada intap Amalek sib impruʼ da garam Amor mpada Hatsatson Tamar.

8Miŋʼa gubuʼ arigi da kiŋ miŋʼa gamp 5 ugu, Sodom, Gomora, Adma, Tseboim da Bela iyu garaman siŋa-ari santan impruʼ ruan ifan da irants ruan imunti muŋʼ i isa nam miŋʼa Bump Sidim. 9Ribaraŋan irut kiŋ nampaŋ 4 ugu, Kedoraumer, Tidal, Amrafel, da Ariok, yis ruan. 10Da miŋʼa Bump Sidim da ntsuf ampibiŋan uda kolta gin imiŋʼ gin. Da gubuʼ ribaraŋan isa ruan da kiŋ Sodom da Gomora irut garaman irunt sinuŋʼ nam isan da gan garaman fain iruaʼ iruʼ ntsuf da santan irunt sib iyab mamai. 11Da kiŋ 4 igi iyu garam Sodom da Gomora fain impruʼ da nam bunumpan da naŋgan gadan santan da ifan. 12Da gubuʼ arigi da Lot impa Sodom da ribaraŋan iyu araŋan impruʼ da nam bunumpan santan ibinigi.

13Da Abram impai uts da Mamri gai gan tsiraʼ tsiraʼ ugu. Mamri igi garam Amur, Eskol da Anir raiŋgan. Rib iruʼ da bits igi yudzu nan maŋan impruʼ da Abram i rima ruan sib. Da garam bits runta sinuŋʼ adziaŋ igi ibawaʼ da Abram, garam Hibru, da ini rutin i kiŋ 4 ugu idaru garam Sodom da Gomora rai sib da iyu Lot da ifan. 14Gubuʼ Abram uda nan i garam ipiap mpuŋa Lot da uda fada sib, da inuʼ gan garaman siŋa-ari 318 waʼa miŋʼa araŋan garam guman ruta mpadan ugu impruʼ. Da imuŋʼ i ribaraŋan ifan da idaru garam ipiap ifan isaŋʼ waʼa gamp Dan. 15Da idziaŋ arigi, Abram irants gan garaman siŋa-ari imunti utup utup da ibraŋ garam ipiap ruta nam runta fafun da idaru yis ribigi titaʼ aŋu ifa isaŋʼ waʼa Hoba, miŋʼa dzraʼ i gamp Damaskus. 16Abram itip iyu nam bunump garam ipiap udan ugu impruʼ da raiŋgan naruŋgan Lot da gan nam bunumpan impruʼ da sagat da garam fain itip iba.

Melkisedek Ifinti Abram

17Gubuʼ Abram isa Kiŋ Kedoraumer da kiŋ fain ugu da gan garaman siŋa-ari sib da tipa badan, da kiŋ Sodom iba i tsaŋanda araŋan miŋʼa Bump Sawe (nida Kiŋ Intap Bumpan).

18Miŋʼan nigi Melkisedek, kiŋ Salem, iyu bret da wain gurun iba i tsaŋanda Abram. Araŋan isu Anutu Garam Nampaŋ Wain Waguŋʼ garam pumuʼan gan. 19Melkisedek ifinti Abram da ini ibiani,

“Anutu Garam Nampaŋ Wain Waguŋʼ taŋinda gunuŋun da intap nafinti agu.
20Da agi natsarif Anutu Garam Nampaŋ Wain Waguŋʼ aru rima agu sib
i u yaba ragun i garam ipiap.”
Da Abram ibraŋ nam santan uda miŋʼa nam isan ugu da ifab isaŋʼ 10 da irim 10 igi gan bits ifan da Melkisedek.

21Ntsupa sib da kiŋ Sodom ini da Abram ibiani, “Nam santan u udan ugu da nasu u gam, da bitsintaʼ dzi ampaŋgaŋʼ aŋu da wataŋin naba da dzi.”

22Da bitsintaʼ Abram ini da kiŋ Sodom ibiani, “Dzi tsaf ruaŋʼ da dzi ni nan nidzun imiŋʼ Yawe, Anutu Garam Nampaŋ Wain Waguŋʼ taŋinda gunuŋun da intap maraŋgan, 23i dzi wasaŋʼ uda u naŋgam maŋan, bida fufuai udzuda fagagaŋkaŋ gin ma nam isiʼ maŋan u, imaʼ. Wain ibiani, u mani u naŋa dzi Abram suda garam nam bunump tsiraʼ i. 24Dzi wasaŋʼ uda nam maŋan u, da bitsintaʼ nam gadan aru dzi garamaŋʼ gadan ugu aŋu, nigi isu dzi gaŋʼ. Da wanaŋ da garam rima dzi sib, Anir, Eskol, da Mamri nayu nam bunump igi nasaŋʼ ruan.”

Copyright information for `ADZ