Genesis 15

Yawe Inaŋ Naŋgan Utusa i Ruan Gin da Abram

1Gubuʼ nam igi ntsupa sib raiyi da Yawe ini nan da Abram i nam puafuban ibiani,

“Abram, agu anuŋʼ ratan u.
Dzi su u ŋantsam
da u naŋgam bini santan waiŋgan.”
2Da bitsintaʼ Abram ini binaʼ, “O dzi Nifutsarifaŋʼ Yawe, u naŋgam bini u nida rima da dzi igi burima dzi sib bida anuŋʼ i dzi garam yami biŋan ani? Da dzi garam gumaŋʼ Elieser, garam Damaskus ugu, buŋʼ asu wain i dzi nam bunumpaŋʼ santan da gubuʼ dzi mampan. 3I Agu anuŋʼ irim mamaʼ narun bits da dzi u, ibinigi da dzi garam gumaŋʼ maŋan buŋʼ asu wain i dzi naŋgaŋʼ santan.”

4Da Yawe nangan itip iba rutin ibiani, “Garam gum arigi wasaŋʼ suda wain i u nam bunumpam u; u biʼgam rururuŋan aŋu buŋʼ asu wain i u naŋgam santan.” 5Da Yawe iyu Abram iwaʼ ifa manaʼ da ini rutin, “Wadantaŋʼ wayab gunuŋun da wafaris ŋantam santan aga, bida u saŋʼa i farisa sib aŋu fantsupan. Wariŋantin! U yaŋiŋgam buŋʼ awaʼ nabinigi.”

6Abram irim ruŋgan santan da Yawe nangan nidan i buŋʼ awaʼ nasu nidzun, ibinigi da Yawe ifariŋʼ araŋan garam rururuŋan.

7Yawe itip ini da araŋan ibiani, “Dzi Yawe, Dzi aruani iyu agu sinuŋʼ gamp Ur miŋʼa Kaldia ugu iba ani i rima intap ani da agu i suda u naŋgam rururuŋan.”

8Da bitsintaʼ Abram ini, “O dzi Nifutsarifaŋʼ Yawe, dzi bu sruʼagin bida anuŋʼ i dzi suda wain gin?”

9Ibinigi da Yawe ini da Abram, “Wayu apu bida ani: makau rinan naru faʼ maŋan da nuniŋ rinan maŋan da dumpa arapuʼ maŋan, udzufan suda iruʼ da bits, nampruʼ da ŋasabusir da ŋarumum naru faʼ maŋan—naba da dzi.”

10Abram iyu apu ibi Yawe nidan igi iba da Araŋan, da idumpu wasaʼ farab ifa muŋaʼ da muŋaʼ da irants i marafain da marafain. Da apu dzuf iruʼ igi isintuŋʼ santan aŋu. 11Da watsawits idzuf iruʼ i gadan da Abram idaru rai gin.

12Gubuʼ inaŋ i ruʼan da Anutu inaŋ da Abram igiŋʼ marampruʼ funub da itsaŋan nam mimin triŋtriŋan tsiraʼ biŋan ibuafir araŋan sib da irat funub aŋu. 13Da Yawe ini da araŋan imiŋʼ nam puafuban ibiani, “Wariŋantin! U yaŋin rusam buŋʼ ampa nabi garam marawampua namiŋʼ garam gamp maŋan intapan. Da garam intap igi buŋʼ arasu da nanaŋ i naŋgan mpadan namais, da nabuariŋʼ gum barabin tsiraʼ nasaŋʼ udzuf 400. 14Da bitsintaʼ dzi buŋʼ arim barabin tsiraʼ muŋaʼ da garam intap igi naŋa yaba i u yaŋin rusam. Da u yaŋin rusam taŋinda intap igi rai da buŋʼ aba nantiŋ da nam bunump tsiraʼ. 15Da bitsintaʼ Abram, u buŋʼ ampa gubuʼ guntiʼ biŋan ruta nan nufan bini nasaŋʼ agu fufida funub da wamus mampan da narim agu. 16Da udzuf 400 ba ntsupa sib da u yaŋin rusam buŋʼ atip abau intap ani, da gubuʼ bampan aga garam Amor naŋgan maisan bawaʼa ampapan da Dzi buŋʼ asiat ribaraŋan rai.”

17Da gubuʼ ruʼa sib da nam mimin triŋtriŋan da gur maŋan dugunt waʼa gin impruʼ da dzaf bururuŋan iwaʼ da iyuŋ wasaʼ i apu Abram safan ugu. 18Da gubuʼ arigi, Yawe inaŋ nan utusa i ruan gin da Abram da ini, “Dzi taŋin intap ani da u yaŋin rusam, da ampapan imiŋʼ mpui Idzip da ifawaʼ mpui tsiraʼ Yufretis— 19intap garam Ken da Kenis, Kadmun, 20Hit, Peris, Refa, 21Amor, Kanan, Girgas da Jebus gin isu ribaraŋan naŋgan.”

Copyright information for `ADZ