Genesis 16

Hagar Irim Ismail

1Gubuʼ aru Abram mpada Kanan saŋʼa udzuf 10 sib da araŋan finiŋgan Sarai warim narun maŋan u. Ibinigi da Sarai ini da Abram ibiani, “Yawe yudzu dzi waŋuŋgaŋʼ sib da dzi warim naruŋʼ maŋan u. Da dzi rim Hagar, sagat Idzip dzi sagat gumaŋʼ ugu, da agu i u ruta giŋʼan. Da bida araŋan rima narun rusan da nigi buŋʼ autus i ruan i dzi biŋaŋgaŋʼ.”

Ibinigi da Abram iriŋant i finiŋgan nangan da iyu Hagar isu i finiŋgan
4da irut igiŋʼ da araŋan iwaŋun.

Da gubuʼ Hagar sruʼagin bida araŋan waŋundan, da itsarif ruŋgan iyus da sagat gudzuŋgan Sarai.
5Da Sarai ini da Abram ibiani, “Barabin waʼan da dzi isu u asubam. Hai, dzi ruŋgaŋʼ irim sagat gumaŋʼ igi da agu. Da bitsintaʼ aruani da araŋan isruʼgin ibi araŋan iwaŋun sib da imus itsarif ruŋgan da dzi. Yawe nararu maŋan i asub igi, dzi ma agu.”

6Da Abram ini, “Ŋarubini biŋan! Da bitsintaʼ wariŋantin, nigi u sagat gumam rururuŋan da imiŋʼ da agu. U su wain gin. Nam u tsaŋanda bida dauman saŋʼa u maraŋgam aridan, wanaŋ da araŋan.” Ibinigi da Sarai inaŋ Hagar naŋgan mpadan imais wasi, da araŋan irunt sinuŋʼ Sarai.

7Da Yawe aŋira gan
16:7Yawe aŋira gan:Yawe isu aŋira maran iwaʼ da Hagar.
iwaʼ da Hagar imiŋʼ mpui maran miŋʼa nam manaʼ dadauntan sanab fada Sur.
8Da ini, “Hagar, Sarai sagat guman, u miŋʼ anuŋʼ iba, da u ni fada bida anuŋʼ?”

Da araŋan ini aŋira nangan muŋaʼ ibiani, “Dzi runt sinuŋʼ sagat gudzuŋgaŋʼ Sarai.”

9Da aŋira ini, “Watip wafan da rinuŋgam Sarai da wataŋʼ waraŋʼ i araŋan nangan santan nidan. 10Dzi buŋʼ anaŋ u yaŋiŋgam nawaʼ nasisuŋʼ nayus da wasaŋʼ i farisa sib u.”

11Da itip ini,

“Wariŋantin! U waŋun sib
da u buŋʼ arim narun marub.
Da wafariŋʼ araŋan biŋaŋgan Ismail,
16:11 BiŋanIsmailmiŋʼa nan Hibru waiŋgan ibiani: ‘Anutu iriŋantin’.

i wain ibiani, Yawe iriŋant i u waŋu barabin gam sib.
12Da u naruŋgam igi buŋʼ ampa nabi doŋki buman maŋan,
da wasaŋʼ ataŋʼa waraŋʼ i garam maŋan u.
Araŋa buŋʼ ais garam santan,
da garam santan buŋʼ ais araŋan nabinigi.
Da wasaŋʼ i ruta rain rusan mpada bini u.”

13Hagar ini da ruŋgan, “Ai! Dzi matsaŋa Anutu Aru Tsaŋanda Dzi sib ugu da dzi rumpa marataʼ?” Ibinigi da irim biŋan da Yawe aru nida nan da araŋan ibiani, “Agu Anutu Aru Tsaŋanda Dzi.”
16:13Anutu Aru Tsaŋanda Dzi:Nan Hibru—El-Roi.
14I wain igi da ifariŋʼ mpui maran igi biŋaŋgan Bir-Lahai-Roi, waiŋgan ibiani ‘Mpui Anutu Marantaʼan Tsaŋanda Dzi’. Mpui maran igi rumiŋʼ wasaʼ i gamp Kades da Beret.

15Impai raiyi da Hagar irim Abram naruŋgan marub, da Abram ifariŋʼ i biŋaŋgan Ismail. 16Iwaʼ gubuʼ arunigi da Abram udzufan isaŋʼ 86.

Copyright information for `ADZ