Genesis 17

Naŋa Nan Utusa i Ruan Suda Nidzun

1Gubuʼ Abram udzufan waʼa 99 sib, da Yawe iwaʼ da araŋan da ini da araŋan ini binaʼ, “Dzi Anutu Garam Nampaŋ Wain. Wataŋʼ waraŋʼ i dzi nidzun aŋu da wayuŋ sanab rururuŋan namiŋʼ dzi maraŋgaŋʼ. 2Dzi buŋʼ audzu nangaŋʼ utusa i ruan gin namiŋʼ wasaʼ i dzi da agu da nautus u yaŋiŋgam nawaʼ nasisuŋʼ.”

3Abram iriŋant i Anutu nangan igi da yidzaʼ faga gudzun da itauf maran iruʼ intap, da Anutu ini da araŋan ibiani, 4“Dzi Anutu nangaŋʼ udzudan mpruʼan da agu ibiani, u buŋʼ asu garam wain wain ampibiŋan tafaŋgan. 5Da u biŋangam wasaŋʼ i ruŋʼ fariŋʼa bida Abram u (ibi ‘raman da biŋan tsiraʼ’), imaʼ. Da buŋʼ afariŋʼ nabi Abraham (ibi ‘ampibiŋan ramaŋgan’),
17:5 BiŋanAbrahamdaAbramigi waiŋgan iba imiŋʼ nan Hibru.
i dzi rim agu isu garam wain wain ampibiŋan tafaŋgan.
6Dzi buŋʼ autus u yaŋiŋgam nawaʼ nasisuŋ nasu utup ampibiŋan da utup kiŋ buŋʼ awaʼ namiŋʼ agu gin nabinigi. 7Dzi buŋʼ ataŋin nangaŋʼ utusa i ruan miŋʼa ntiŋan namunti wasaʼ i dzi da agu da gam yaŋin rusam taptap. Da dzi buŋʼ asu agu da gam yaŋin rusam Anutu gan. 8Intap Kanan santan aru agu mpada gin suda marawampua ani da dzi buŋʼ ataŋin nasu agu da tafam rusam gan nantiŋ, da dzi buŋʼ asu ribaraŋan Anutu gan.”

Sanab Safa Rini Ubit Isu Nan Utusa i Ruan Gin Maraŋgan

9Da Anutu ini da Abraham ibiani, “Agu wampa tayaŋʼ dzi nangaŋʼ utusa i ruan gin, agu da yaŋin rusam taptap nabinigi. 10Da nan utusa i ruan gin igi sanaban ibiani: Agu da garam sib aŋu ruta agu mpadan nasaf riniubit, da nasu bir i santiŋʼa nan utusa i ruan gin namiŋʼ wasaʼ i dzi da agu. 12Aruani da fada saŋʼa u yaŋiŋgam taptap, mamaʼ marub sib aŋu gubuʼ gan suda 8 sib, da nasaf i riniubit. Agu da narum rusam da sagat gum narun rusan da garam gum u uda miŋʼa rib fain da rima nam ntsuman gin sib aŋu nasaf riniubit nasu bir namiŋʼ nantiŋ. 14Bida garam maŋan mamida safa riniubit da araŋan yis dzi nangaŋʼ utusa i ruan gin udziʼ da gan garaman nasiat araŋan rai.”

15Da Anutu itip ini da Abraham ibiani, “Anuŋʼ ruŋʼ fariŋʼa finiŋgam biŋaŋgan Sarai u. Imaʼ. Aruani da wafariŋʼ araŋan biŋaŋgan Sara. 16Dzi buŋʼ afinti araŋan da buŋʼ arim u naruŋgam marub. Hai, dzi buŋʼ afinti araŋan da buŋʼ asu garam wain wain rinaŋgan, da garam wain wain kiŋ gan buŋʼ awaʼ namiŋʼ araŋan gin.”

17Abraham itauf maran iruʼ intap da irubuŋʼ da ini i uŋgan aŋu, “Mai! Isaŋʼ garam fufi udzufan waʼa 100 sib rima narun? Da isaŋʼ Sara rima mamaʼ narun da gan udzufan saŋʼa 90?” 18Da Abraham ini da Anutu ini binaʼ, “O Anutu Yawe, dzi maraŋʼ ifur i Ismail i suda wain i u nangam ragadan da fintidan igi.”

19Da bitsintaʼ Anutu ini binaʼ, “Imaʼ. U finiŋgam Sara buŋʼ arim agu naruŋgam marub, da u buŋʼ afariŋʼ araŋan biŋaŋgan Isak (waiŋgan ‘irubuŋʼ’). Dzi buŋʼ autus i nangaŋʼ utusa i ruan gin nampruʼ da araŋan da gan yaŋiŋgan taptap da buŋʼ amiŋʼ ratar nantiŋ aŋu. 20Da miŋʼa Ismail da dzi riŋant i u nangam nidan sib, da nan nidzun, dzi buŋʼ afinti araŋan da narim mamaʼ narun ampibiŋan da araŋan, gan tafan rusan buŋʼ awaʼ nayus aŋu. Da araŋan buŋʼ asu raman i garam gudzun 12 da dzi buŋʼ anaŋ araŋan utupan nawaʼ garam utup tsiraʼ biŋan. 21Da bitsintaʼ dzi buŋʼ autus i nangaŋʼ utusa i ruan gin da Isak, mamaʼ narun Sara buŋʼ arim da gubuʼ bida aruani da udzuf maŋan aga.” 22Gubuʼ Anutu ntsupa nangan nidan da Abraham, da itaŋin araŋan rai da ifan.

23Miŋʼa gubuʼ arigi, da Abraham iyu naruŋgan Ismail impruʼ da gan garam guman da mamaʼ marub santan ruta araŋan mpadan—rib apiŋʼa miŋʼa araŋan utupan da rib rima nam ntsuman gin—da isaf ribaraŋan riniubit ibi Anutu nidan da araŋan ugu. Da isaf Abraham impruʼ ibinigi. Gubuʼ arigi da Abraham udzufan isaŋʼ 99, da naruŋgan Ismail gan isaŋʼ 13.

Copyright information for `ADZ