Genesis 18

Garam Iruʼ da Bits Iyuŋ Ampi da Abraham

1Gubuʼ maŋan da Abraham impa uŋaran apu rinigaŋan muantsi maraŋgan imiŋʼ gai tsiraʼ tsiraʼ miŋʼa Mamri gin da gubuʼ wasaʼ da Yawe iwaʼ da araŋan. 2Abraham iraʼ i maran da irunt fafun i tsaŋanda garam iruʼ da bits bamuntidan. Da gubuʼ tsaŋanda ribaraŋan da araŋan iraʼ i ruan suŋ aŋu da irunt ifa rutin da yidzaʼ fagan da itatapuaŋʼ iruʼ ribaraŋan maraŋgan. 3Da Abraham ini, “O dzi nifutsarifaŋʼ! Dzi su u mamaʼ gumam, da dzi maraŋʼ yari iyus i agam bada dzi uŋaraŋʼ. 4Wampa asap yauŋ ani da mpui pas naba da agam wadzuʼ fagamin. 5Agam iba dzi maragab uŋaraŋʼ sib da waga nam isiʼ pas wasuf i, ida wamus yuŋa sanabam.”

Da rib iruʼ da bits igi ini binaʼ, “Isaŋʼ. Wanaŋ nabi u nidan.”

6Ibinigi da Abraham yataŋʼ suŋ aŋu ifa uŋar apu rinigaŋan da Sara da ini da araŋan, “Ariʼ Sara! Suŋ aŋu! Wayu parawaʼ bini 20 kg ugu da wamuat da watai bret fain.” 7Da araŋan irunt ifa makau gan mpada gin da ipiriaŋʼ makau narun faʼ bini maŋan da ini da mamaʼ guman i isa funub da tipa suŋ aŋu. 8Gubuʼ nam gadan nuʼa sib da araŋan iyu tsis
18:8tsis:Itip nam gadan igi i makau ma nuniŋ sisu gurun da ibabampaf.
da makau sisu gurun da makau tipan ugu iba, da irim da garam igi igan, da Abraham impa tayaŋʼ ribaraŋan imiŋʼ yauŋ wasaʼ igi.

9Tuasaraŋan igut i araŋan, “U finiŋgam Sara impa anuŋʼ?”

Da Abraham ini, “Rumpa uŋar wasaʼ.”
10Da Yawe ini da Abraham, “Waʼa gubuʼ bida aruani da udzuf maŋan aga da dzi nida tipa badan da u finiŋgam Sara buŋʼ apiŋʼ narun marub maŋan sib.”

Sara impa imiŋʼ uŋar muantsi nifun miŋʼa garam igi barun da irim riŋan i nan igi.
11Abraham da Sara ifufi sib da Sara gubuʼ gan rima narun intsup sib. 12Sara irubuŋʼ da ini imiŋʼ waŋuŋgan ibiani, “Mai, dzi da gabuŋgaŋʼ ifufi sib, da aga riniŋgaŋʼ iraraiʼ wa. Da aga bu waʼa da nam nugun tsiaʼan igi bida anuŋ?”

13Da Yawe ini da Abraham, “Ibianuŋʼ da Sara irubuŋʼ da ini, ‘Dzi fufi sib da isaŋʼ i dzi rima naruŋʼ?’ 14Nam maŋan wabarabin da Dzi, Yawe, i naŋan u. Imaʼ. Da wariŋantin. Dzi buŋʼ aba da gubuʼ aru Dzi nidan da agu da aruani da udzuf maŋan aga da Sara buŋʼ arim narun marub maŋan sib.”

15Da Sara irat da ituŋ i ruan da ini, “Dzi warubuŋʼ u.”

Da bitsintaʼ Yawe ini, “Imaʼ. U rubuŋʼ.”

Abraham Igampun Ruŋgan Tsiraʼ Aŋu da Yawe i Gamp Sodom

16Da gubuʼ ribaraŋan uriʼa i fadan da Abraham iyu ifan i taŋinda i sanab, da ifa munti da itsaŋan Sodom iruʼ. 17Miŋʼan nigi da Yawe ini i uŋgan ini binaʼ, “Dzi nani sisiŋʼ i nam Dzi nida naŋan ani wasi da Abraham, ma? 18Abraham tafan rusan buŋʼ awaʼ nasu garam utup tsiraʼ maŋan ruta nampaŋ, da miŋʼa Abraham da Dzi buŋʼ afinti garam intap wain wain sib aŋu. 19I dzi piriaŋʼ araŋan sib i santiŋʼa Dzi sanabaŋʼ da narun rusan da tafan rusan waʼa bampan i atsuŋʼa gin da naŋa Dzi sanabaŋʼ dauman da rururuŋan aŋu. Da Dzi buŋʼ anaŋ nam santan dzi ragada araŋan gin ugu nasu nidzun.”

20Ida Yawe ini da Abraham ini binaʼ, “Dzi riŋant i nam raŋan tsiraʼ ampibiŋan i raruda garam Sodom da Gomora i uwayant maisan ampibiŋan miŋʼa gamp igi. 21Ibinigi da Dzi buŋʼ aruʼ da natsaŋan i maraŋgaŋʼ i nam raŋan Dzi riŋantagin ani. Da Dzi buŋʼ atsaŋan da nasruʼgin.”

22Da garam iruʼ igi itaŋin Abraham rai da iyuŋ ifa i waʼa gamp Sodom, da bitsintaʼ Yawe rurut Abraham imunti. 23Da Abraham iba su uts da Yawe da igutin ini binaʼ, “Nan nidzun? U buŋʼ asiat garam rururuŋan nampruʼ da garam maisan, ma? 24Bida anuŋʼ i bida garam rururuŋan 50 mpada wasaʼ i gamp igi, U buŋʼ asiat garam rururuŋan 50 igi nampruʼ da garam maisan rai, ma isaŋʼ U gantsida gamp igi i garam rururuŋan 50? 25U Garam atsuŋʼa sanampun rururuŋan aŋu i raruda garam intap santan. Da anuŋʼ isaŋʼ u, i U siata garam rururuŋan mpruʼa da garam maisan saŋʼa ruan aŋu, yaba i garam naŋa asub naŋgan. Imaʼ!”

26Da Yawe ini Abraham nangan muŋaʼ ibiani, “Bida Dzi tsaŋanda garam rururuŋan 50 mpada gamp Sodom da Dzi buŋʼ agantsi gamp i ribigi biŋaŋgan.”

27Da Abraham iraʼ i nifun da itip ini da Yawe, “O Nifutsarif, wasiat dzi asubaŋʼ nida nan babampaf da Agu. Dzi nam utaʼ santan ibi ŋaruntsuaf da pap. 28Da bitsintaʼ bida anuŋʼ i garam rururuŋan 50 maʼan da 45 aŋu mpada gamp igi, da U buŋʼ asiat sib aŋu rai i garam 5 maʼan igi?”

Da Yawe ini, “Bida Dzi tsaŋanda garam rururuŋan 45 mpadan, da Dzi wasaŋʼ i siata gamp igi rai u.”

29Abraham itip igut i Yawe ini binaʼ, “Da bida U tsaŋanda garam rururuŋan 40 aŋu mpadan nigi, da U buŋʼ asiat gamp igi rai, ma?”

Da Yawe itip ini, “Bida Dzi tsaŋanda garam rururuŋan 40 mpadan, da Dzi wasaŋʼ i siata gamp igi rai u.”

30Da Abraham itip ini, “O Nifutsarif, nugum anuŋʼ ruaʼa i dzi u, dzi ni ruŋʼ guta i Agu, bida anuŋʼ i garam rururuŋan 30 aŋu mpadan, U buŋʼ asiat rai, ma?”

Da Yawe ini, “Dzi wasaŋʼ i siatan bida garam rururuŋan 30 aŋu mpadan.”

31Da Abraham itip ini, “Nifutsarif, wasiat dzi nangaŋʼ ru rima udzuŋʼ da Agu gin ani. Bida garam rururuŋan 20 aŋu mpadan, da U buŋʼ anaŋ nabianuŋʼ gin?”

Da Yawe ini, “Dzi wasaŋʼ i siatan rai bida Dzi tsaŋanda garam rururuŋan 20 aŋu mpada gamp igi.”

32Da Abraham itip ini, “Nifutsarif, dzi ni gampun da ruaŋʼ da Agu da nugum anuŋʼ ruaʼa i dzi u. Dzi ni tipa nida nan bits aŋu bida ani, bida U tsaŋanda garam rururuŋan 10 aŋu mpadan, da U buŋʼ anaŋ nabianuŋʼ gin?”

Da Yawe ini, “Dzi wasaŋʼ i siata gamp igi rai bida Dzi tsaŋanda garam rururuŋan 10 aŋu mpadan.”

33Gubuʼ Yawe ruta Abraham nida nan sib, da itaŋin araŋan rai da ifan. Da Abraham itip iba gan gampan.

Copyright information for `ADZ