Genesis 2

1Ibinigi da gunuŋun da intap da nam sib aŋu Anutu taŋindan da miŋʼa gin ugu intsup ibi arunigi aŋu.

2Anutu intsup gum santan naŋan ugu sib, da waʼa gubuʼ 7 da araŋan impa asap i gan guman santan araŋan taŋindan ugu. Ibinigi da ifinti gubuʼ 7 da iraga isu gubuʼ mararam. 4Nam sib aŋu taŋindan da waʼa miŋʼa gunuŋun da intap ugu naŋgan ibawaʼ ibiarigi.

Garam Gar Miamun Anutu Taŋindan Miŋʼa Gum Iden

Gubuʼ Anutu Yawe
2:4bAnutu Yawe:Anutu biŋaŋgan Yawe. Biŋan Yawe miŋʼa nan Hibru waiŋgan ibi ‘Araŋan impa ratar’.
taŋinda gunuŋun da intap
5da waufwauf ma nam ntapan fain wantap intap u, i Anutu Yawe warim gamiʼ u da wataŋin garam gar maŋan i rafa gum i intap u. Imaʼ. 6Da bitsintaʼ mpui imiŋʼ intap iyab da idadaum intap santan inufunuf. 7Da Anutu Yawe iyu intap fain da itip garamin da igufi nifu pau rima marantaʼan yataŋʼ garam yu-bampun da garam igi isu garam gar marantaʼan.

8Da Anutu Yawe iraf gum ŋarubini maŋan imiŋʼ Iden imiŋʼ gubuʼ yaban da itaŋin garam araŋan tipan ugu impa gin. 9Anutu Yawe inaŋ da gai mara maran dauman iyab intap, gai maran aridagin da nidzun dauman i gadan. Da miŋʼa gum igi wasaʼ gan, araŋan itaŋin gai rima marantaʼan ntiŋan aŋu da gai kupisa uwayant i nam bini da nam maisan.

10Da mpui maran maŋan intuap iwaʼ Iden da irunt imiŋʼ wasaʼ i gum igi i rima raŋaraŋ rutin, da ibatsaf isu mpui baŋin iruʼ da iruʼ. 11Mpui miamun biŋangan Pison, da irunt iŋuaŋʼ iŋuaŋʼ imiŋʼ wasaʼ i garam Hawila intapan, da intap igi gol imiŋʼ gin. 12(Da gol miŋʼa intap igi ŋarubini biŋan iyus, da gai gurun gauntan waʼa bini da tauf griʼgriʼan imiŋʼ nigi impruʼ.) 13Mpui baŋin maŋan suda iruʼrun gin biŋangan Gihon, irunt iŋuaŋʼ iŋuaŋʼ imiŋʼ wasaʼ intap Kus. 14Mpui baŋin maŋan suda iruʼ da bits biŋangan Taigris, irunt gamp Asur marafain gan miŋʼa bida gubuʼ yaban. Da mpui baŋin maŋan suda iruʼ da iruʼ biŋaŋgan Yufretis.

15Da Anutu Yawe iyu garam da itaŋin i gum miŋʼa Iden i naŋa gum gin da mpada tayaŋʼ gin. 16Da ifai nan i araŋan ini ibiani, “Gai nidzun miŋʼa gum ani sib aŋu da u buŋʼ ayu da wagan, 17da bitsintaʼ gai bits rima uwayant i nam bini da maisan, agu anuŋʼ gada i nidzuŋgan u, i gubuʼ aru u gadan igi da u buŋʼ amamp.”

18Da Anutu Yawe ini i uŋgan ini binaʼ, “Anuŋʼ bini i garam runtaʼ aŋu mpadan u. Dzi buŋʼ atip i gan sarimpan gan maŋan saŋʼa i rima araŋan sib.” 19Ibinigi da Araŋan iyu intap da itip apu yuŋa intap da dzufan sib aŋu gin da iyu iba da garam i tsaŋanda garam rima biŋan bida anuŋʼ gin. Da biŋan idzuwai araŋan nuʼa gin, da nigi isu i biŋaŋgan. 20Ibinigi da garam irim biŋan da apu dzuf da apu buman da marapagraʼ miŋʼa intap sib aŋu, da bitsintaʼ apu igi gan bits anuŋʼ ifasaŋʼ i sarimpa garam igi da rima araŋan sib u. 21Ibinigi da Anutu Yawe inaŋ da garam igiŋʼ marampruʼ funub da itus araŋan dzabaran bits da irim iwaʼ ifan, da itip yamits araŋan riniubit sib. 22Da Araŋan iyu garam dzabaran da itip isu sagat da iyu iba da garam. 23Gubuʼ garam tsaŋandan da itsauʼ tsiraʼ aŋu da ini, “Mai! Aruani da dzi gaŋʼ maŋan saŋʼa dzi iwaʼ. Uruŋuŋgan iwaʼ imiŋʼ dzi uruŋuŋgaŋʼ; paiʼgan iwaʼ imiŋʼ dzi paiʼgaŋʼ. Anutu itip araŋan iwaʼ imiŋʼ garamin, ibinigi da dzi nafariŋʼ araŋan nabi ‘sagat.’
2:23ibinigi da dzi nafariŋʼ araŋan nabi ‘sagat’:Miŋʼa nan Hibru da nan ‘sagat’ da ‘garam’ isaŋʼ ruan.
24I wain arunigi da garam inaŋ da itaŋin ramaŋgan da rinaŋgan rai da irut finiŋgan impai isu nam wain bitsintaʼ. 25Da garam igi irut finiŋgan impa ragi daŋunt da rinin wamiaʼ i ruan u.

Copyright information for `ADZ