Genesis 23

Sara Naŋgan Mampan

Sara impai udzufan isaŋʼ 127. Da araŋan imamp imiŋʼ gamp Kiriat-Arba (nida Hibron), imiŋʼ intap Kanan. Abraham iraŋ igampun ruan i finiŋgan imiŋʼ uŋar wasaʼ.

Araŋan iraŋ sib da itaŋin finiŋgan rai da ifa ni da garam Hit ibiani, “Dzi maragab garam marawampua ani impa wasaʼ i agam. Agam warim intap maŋan da dzi da dzi narim finiŋgaŋʼ gin.”

Da garam Hit ini binaʼ, “Garam tsiraʼ, aga maraŋʼ ifur ibiani: U garam nifutsarif impa wasaʼ i agai. Bida u waŋuŋgam uda tauf bampun rima badzabin maŋan miŋʼa aga gin, da warim finiŋgam in. Aga maŋa wasaŋʼ i nida nan intiʼ i tauf bampun u rima finiŋgam in u.”

Da Abraham iraʼ i ruan da irim antuŋʼ da irasu ruan iruʼ garam Hit igi maraŋgan. Da ini da ribigi ibiani, “Bida agam mpruʼa waŋum i dzi rima finiŋgaŋʼ i nani, da dzi maraŋʼ ifur ibiani: isaŋʼ agam uda dzi nifuŋgaŋʼ da guta i Tsohar naruŋgan Efron, i rima tauf bampun miŋʼa Makpila miŋʼa araŋan intapan idzintsuts riŋampa aŋu da dzi. Da nani nam bunump gudzuŋgan rururuŋan i dzi rima nam ntsuman gin miŋʼa agam maraŋgam. Da nigi nasu dzi intapaŋʼ rima badzabaŋʼ gin.”

10 Efron impa wasaʼ i gan garaman Hit igi imiŋʼ gamp tsiraʼ muantsi nifuŋgan da ini Abraham nangan muŋaʼ imiŋʼ santan igi maraŋgan ibiani, 11 “Garam tsiraʼ, dzi maraŋʼ ifur ibiani: dzi buŋʼ arim intap muŋaʼ arigi santan nampruʼ da tauf bampun miŋʼa gin ani namiŋʼ dzi ampan gaŋʼ maran da agu.
23:11dzi buŋʼ arim intap muŋaʼ arigi santan...: Efron anuŋʼ ini rima utaʼ aŋu. Imaʼ. Araŋan yatsuŋʼ sanab nida nan bini da ruan, da maran ifur i Abraham wasaŋʼ i uda nan igi yaban u.
Da warim finiŋgam gin.”

12 Da Abraham itip irim antuŋʼ da irasu ruan iruʼ garam gamp igi maran 13 da ini da Efron imiŋʼ ribigi maraŋgan ibiani, “Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i u riŋanta i dzi waŋuŋgaŋʼ. Dzi buŋʼ arim nam bunump gudzuŋgan rururuŋan i intap igi. Wau nam bunump igi da dzi buŋʼ arim finiŋgaŋʼ gin.”

14 Efron ini Abraham nangan muŋaʼ ibiani, 15 “Dzi garam tsiraʼ gaŋʼ, ariʼ wariŋantin: intap igi nam bunumpan gudzuŋgan isaŋʼ 400 silva,
23:15nam bunumpan gudzuŋgan isaŋʼ 400 silva:Nan Hibru ini 400 sekel silva, da barabin gan isaŋʼ 4.5 kilogram. Nam bunump igi nam tsiraʼ biŋan da gubuʼ arigi.
da bitsintaʼ nam bunump igi nam utaʼ biŋan i garam tsiraʼ bida agu da dzi. Warim finiŋgam gin.”

16 Abraham iyu Efron nam bunumpan ruŋgan nidan igi iyab da irants 400 silva da irim da Efron imiŋʼ garam nidzun santan Hit maran.

17 Ibinigi da Efron intapan miŋʼa Makpila miŋʼa uts da Mamri igi impruʼ da gum da tauf bampun da gai santan miŋʼa gin isu Abraham naŋgan imiŋʼ garam Hit santan mpruʼa ruan gin igi maraŋgan. 19 Nan tipan ntsupan da Abraham irim finiŋgan Sara i tauf bampun miŋʼa Makpila imiŋʼ uts da Mamri (Hibron gampan isiʼ maŋan) miŋʼa intap Kanan. 20 Ibinigi da garam Hit intapan marafain arigi mpruʼan da tauf bampun isu Abraham gampan rima badzaban gin.

Copyright information for `ADZ