Genesis 23

Sara Naŋgan Mampan

1Sara impai udzufan isaŋʼ 127. 2Da araŋan imamp imiŋʼ gamp Kiriat-Arba (nida Hibron), imiŋʼ intap Kanan. Abraham iraŋ igampun ruan i finiŋgan imiŋʼ uŋar wasaʼ.

3Araŋan iraŋ sib da itaŋin finiŋgan rai da ifa ni da garam Hit ibiani, 4“Dzi maragab garam marawampua ani impa wasaʼ i agam. Agam warim intap maŋan da dzi da dzi narim finiŋgaŋʼ gin.”

5Da garam Hit ini binaʼ, 6“Garam tsiraʼ, aga maraŋʼ ifur ibiani: U garam nifutsarif impa wasaʼ i agai. Bida u waŋuŋgam uda tauf bampun rima badzabin maŋan miŋʼa aga gin, da warim finiŋgam in. Aga maŋa wasaŋʼ i nida nan intiʼ i tauf bampun u rima finiŋgam in u.”

7Da Abraham iraʼ i ruan da irim antuŋʼ da irasu ruan iruʼ garam Hit igi maraŋgan. 8Da ini da ribigi ibiani, “Bida agam mpruʼa waŋum i dzi rima finiŋgaŋʼ i nani, da dzi maraŋʼ ifur ibiani: isaŋʼ agam uda dzi nifuŋgaŋʼ da guta i Tsohar naruŋgan Efron, 9i rima tauf bampun miŋʼa Makpila miŋʼa araŋan intapan idzintsuts riŋampa aŋu da dzi. Da nani nam bunump gudzuŋgan rururuŋan i dzi rima nam ntsuman gin miŋʼa agam maraŋgam. Da nigi nasu dzi intapaŋʼ rima badzabaŋʼ gin.”

10Efron impa wasaʼ i gan garaman Hit igi imiŋʼ gamp tsiraʼ muantsi nifuŋgan da ini Abraham nangan muŋaʼ imiŋʼ santan igi maraŋgan ibiani, 11“Garam tsiraʼ, dzi maraŋʼ ifur ibiani: dzi buŋʼ arim intap muŋaʼ arigi santan nampruʼ da tauf bampun miŋʼa gin ani namiŋʼ dzi ampan gaŋʼ maran da agu.
23:11dzi buŋʼ arim intap muŋaʼ arigi santan...: Efron anuŋʼ ini rima utaʼ aŋu. Imaʼ. Araŋan yatsuŋʼ sanab nida nan bini da ruan, da maran ifur i Abraham wasaŋʼ i uda nan igi yaban u.
Da warim finiŋgam gin.”

12Da Abraham itip irim antuŋʼ da irasu ruan iruʼ garam gamp igi maran 13da ini da Efron imiŋʼ ribigi maraŋgan ibiani, “Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i u riŋanta i dzi waŋuŋgaŋʼ. Dzi buŋʼ arim nam bunump gudzuŋgan rururuŋan i intap igi. Wau nam bunump igi da dzi buŋʼ arim finiŋgaŋʼ gin.”

14Efron ini Abraham nangan muŋaʼ ibiani, 15“Dzi garam tsiraʼ gaŋʼ, ariʼ wariŋantin: intap igi nam bunumpan gudzuŋgan isaŋʼ 400 silva,
23:15nam bunumpan gudzuŋgan isaŋʼ 400 silva:Nan Hibru ini 400 sekel silva, da barabin gan isaŋʼ 4.5 kilogram. Nam bunump igi nam tsiraʼ biŋan da gubuʼ arigi.
da bitsintaʼ nam bunump igi nam utaʼ biŋan i garam tsiraʼ bida agu da dzi. Warim finiŋgam gin.”

16Abraham iyu Efron nam bunumpan ruŋgan nidan igi iyab da irants 400 silva da irim da Efron imiŋʼ garam nidzun santan Hit maran.

17Ibinigi da Efron intapan miŋʼa Makpila miŋʼa uts da Mamri igi impruʼ da gum da tauf bampun da gai santan miŋʼa gin isu Abraham naŋgan imiŋʼ garam Hit santan mpruʼa ruan gin igi maraŋgan. 19Nan tipan ntsupan da Abraham irim finiŋgan Sara i tauf bampun miŋʼa Makpila imiŋʼ uts da Mamri (Hibron gampan isiʼ maŋan) miŋʼa intap Kanan. 20Ibinigi da garam Hit intapan marafain arigi mpruʼan da tauf bampun isu Abraham gampan rima badzaban gin.

Copyright information for `ADZ