Genesis 25

Abraham Naŋgan Mampan

1Abraham itip iyu sagat maŋan, biŋaŋgan Kitura. 2Sagat igi irim narun rusan ibiani, Tsimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak da Sua. 3Joksan isu Siba da Didan ramaŋgan. Da Didan isu garam Asur da Letus da Leum tafaŋgan. 4Da Midian narun rusan marub biŋaŋgan ibiani, Efa, Efer, Hanok, Abida da Elda. Utup tuasarigi isu Kitura tafan rusan. 5Abraham itaŋin nam santan araŋan suda wain gin ugu sib aŋu da naruŋgan Isak. 6Da aru araŋan rumpada marataʼ da ifab nam bunump pas pas aŋu isaŋʼ narun rusan riman da sagat iruʼ ugu, Hagar da Kitura. Da Abraham itaŋin ribaraŋan santan ifa intap miŋʼa gubuʼ yaban i mpada guntiʼ i Isak. 7Mpruʼa Abraham udzufan mpada rutin isaŋʼ 175. 8Araŋan inaŋ nam santan maran furan intsup sib da ifufi nidzun aŋu da imamp da ifa da utupan mampa sib ugu. 9Da araŋan naruŋgan Isak da Ismail irim araŋan i tauf bampun Makpela miŋʼa uts da gamp Mamri, miŋʼa Tsohar naruŋgan Efron, garam Hit, intapan. 10Abraham ruŋgan irim nam ntsuman i intap arigi da garam Hit. Da araŋan narun rusan irim araŋan i nigi impruʼ da finiŋgan Sara. 11Gubuʼ Abraham mampa sib, da Yawe ifinti araŋan naruŋgan Isak. Da Isak impa uts da mpui maran Bir-Lahai-Roi.

Ismail Tafan Rusan Nangan

12Abraham naruŋgan Ismail rima da Hagar, sagat Idzip aru Sara sagat guman ugu, yaŋin rusan nangan ani. 13Ismail narun rusan biŋangan atsuŋʼa i ruan ibiani: Nebaiot, Ismail narun marub miamun, da Kedar, Adbil, Mipsam, 14Misma, Duma, Masa, 15Hadat, Tema, Jetur, Nafis da Kedema. 16Nigi Ismail narun rusan. Garam 12 igi tafan rusan biŋaŋgan imunti imiŋʼ gamp ruga rugan da intap ribaraŋan mpada gin. 17Ismail impa udzufan isaŋʼ 137, da araŋan imamp da ifa da tafan rusan mampan ugu. 18Ismail yaŋin rusan impai imiŋʼ intap Hawila ifa isaŋʼ gamp Sur, intap Idzip marafain gan gubuʼ yaban, sanab fada Asiria gin. Da anuŋʼ irut rain rusan impa bini u.

Rebeka Irim Narun Bampuŋʼ Isau da Yakop

19Nani Abraham naruŋgan Isak nangan ragidan ani. 20Gubuʼ Isak udzufan saŋʼa 40 da iyu Rebeka, Betuel naruŋgan finam da Laban nafuŋgan, ribaraŋan garam Aram mpada Mesopotemia ugu. 21Isak finiŋgan isu sagat yami, ibinigi da Isak yugin da Yawe i rima araŋan finiŋgan sib. Yawe iriŋant i araŋan nangan udagin da Rebeka iwaŋun. 22Mamaʼ narun iruʼ miŋʼa Rebeka waŋun igi yis ruan imiŋʼ rinan waŋun wasaʼ. Ibinigi da araŋan ifan da Yawe i nan udagin da ini binaʼ, “Wain idzuwai da nam bida ani iwaʼ da dzi?”

23Da Yawe ini da araŋan ibiani,

“Garam utup iruʼrun imiŋʼ u waŋum.
Garam utup iruʼrun u nida riman igi buŋʼ antap ruan namunti ruga rugan.
Da utup maŋan buŋʼ asu riniurun da nayab ragun i maŋan.
Da mamaʼ narun waʼa miamun buŋʼ asu mamaʼ waʼa bampan garam guman.”
24Iwaʼ araŋan gubuʼ gan rima narun da irim narun bampuŋʼ. 25Mamaʼ miamun waʼan igi rinin isu biʼ funub da rinifufun iyus, da ribigi inuʼ araŋan biŋaŋgan Isau. 26Da raiŋgan waʼa atsuŋʼa araŋan da baŋin ruturiʼ i faga mutun. Ibinigi da ribigi inuʼ araŋan biŋaŋgan Yakop (waiŋgan ‘gifa faga mutun’
25:26 Nan ‘gifa faga mutun’ iram iyab i nam iyuʼan.
). Isak udzufan isaŋʼ 60 da gubuʼ aru Rebeka rima mamaʼ bampuŋʼ iruʼ igi.

Yakop Iyu Mamaʼ Miamun Naŋgan Suda Wain Gin Sinuŋʼ Isau

27Mamaʼ narun iruʼ igi ibasu garam sib da Isau isu garam mararuru da baŋi-tatiʼ i yuŋa wap da waʼan da apu. Da Yakop araŋan garam mpada ntras aŋu, da araŋan inaŋ da impa gamp aŋu. 28Isak maran yari nidzun aŋu i Isau, wain ibiani, araŋan nugun itsiaʼ i gada apu Isau yuŋa gin. Da Rebeka ibinigi maran yari nidzun i Yakop.

29Gubuʼ maŋan da Yakop itip mpuaʼ i upis nidzun, da Isau imiŋʼ wap iba da maŋits irut araŋan nidzun aŋu, 30da ini da Yakop, “Maŋits yis dzi funub aŋu! Warim nam biʼ igi fain da dzi nagan!” (I wain igi da ifariŋʼ araŋan biŋaŋgan Idom, i waiŋgan ibi ‘biʼ’.)

31Da bitsintaʼ Yakop ini da araŋan ibiani, “Hai, da bitsintaʼ warim mamaʼ miamun naŋgan suda wain gin da dzi raiyi, ida dzi buŋʼ arim mpuaʼ ani da agu.”

32Da Isau ini, “Oiyo! U tsaŋan dzi naŋ i mampan! Da dzi naŋgaŋʼ miamun dzi suda wain gin igi burima dzi sib bida anuŋʼ? Isaŋʼ i!”

33Da Yakop itip ini, “Wataga ruam da wani nan nidzun muŋʼ da dzi i u rima nam mamaʼ miamun gan suda wain gin da dzi.” Ibinigi da Isau itaga ruan da irim nam mamaʼ miamun gan ifan da Yakop. 34Intsup sib da Yakop irab mpuaʼ upis nidzun da nam gadan araŋan tipan da Isau. Da araŋan iga nam da inum mpuaʼ isaŋʼ araŋan sufan, da yuriʼ da ifan. Uwayant Isau santiŋʼan igi araŋan itsaŋa nam mamaʼ miamun gan suda wain gin igi ibi nam utaʼ aŋu.

Copyright information for `ADZ