Genesis 26

Isak Impa Imiŋʼ Gamp Gerar

Da gubuʼ fus tsiraʼ nam gada mariŋʼa sib iwaʼ intap Kanan ibi muŋʼ da waʼan da Abraham ugu. Ibinigi da Isak intsuŋʼ ifa gamp Gerar, garam Filistia kiŋ gan Abimelek gampan. Yawe iwaʼ da araŋan da ini, “Agu anuŋʼ ruʼa gamp Idzip u. U buŋʼ ampai intap idzuwai Dzi buŋʼ ani da agu i mpada gin. Wampa intap ani da Dzi buŋʼ arut agu da nafinti agu. I intap aruani santan Dzi buŋʼ arim da agu da u tafam rusam i saŋʼa nan Dzi tagada ruaŋʼ gin da u ramaŋgam Abraham ugu. Dzi buŋʼ autus u tafam rusam yaŋiŋgan nawaʼ nasisuŋʼ nasaŋʼ ŋantam narun da narim intap ani santan da ribaraŋan. Da miŋʼa u yaŋin rusam rururuŋan da Dzi buŋʼ afinti garam intap utup utup santan, i Abraham yataŋʼ waraŋʼ i Dzi da itip Dzi nangaŋʼ faidagin da nam santan Dzi santiŋʼa araŋan gin.”

Ibinigi da Isak impa imiŋʼ gamp Gerar. Gubuʼ garam gamp igi guta i araŋan i finiŋgan da araŋan ini binaʼ, “Dzi nafuŋgaŋʼ igi.” I araŋan irat da ini i waŋuŋgan aŋu ibiani, “Bida dzi nida finiŋgaŋʼ gin da garam gamp ani buŋʼ ais dzi funub i araŋan, i Rebeka igi sagat mara rifirif bini.” Isak impa nigi gubuʼ ampibiŋan sib raiyi, da gubuʼ maŋan Abimelek, garam Filistia kiŋ gan, imunti uŋaran muantsi waguŋʼ da irarab Isak yafusa finiŋgan Rebeka. Abimelek inuʼ Isak iba munti i maran da ini rutin, “Aruani da dzi sruʼgin sib. Sagat arigi u finiŋgam. Wain idzuwai da u ni nafuŋgam i araŋan?”

Da Isak ini binaʼ, “Dzi maraŋʼ ifur ibi dzi buŋʼ arim ruŋgaŋʼ rai i araŋan bida dzi nida finiŋgaŋʼ gin.”

10 Da Abimelek ini, “Ibianuŋʼ da u naŋ uwayant ibinigi da agai? Bida dzi garamaŋʼ maŋan dani ruta u finiŋgam giŋʼan, da Anutu madararu agai i u naŋgam iyuʼan igi.” 11 Abimelek ini nan babampafan da gan ampan gan ibiani, “Maŋa bida naŋa asub yaba i garam ma sagat aruani da araŋan buŋʼ amamp i muŋaʼ gan.”

12 Isak iraf gum da udzuf arigi imiŋʼ intap igi da nam nidzun bitsintaʼ bitsintaʼ araŋan ntaŋan da ikap nidzun 100 isaŋʼ ruan santan, i Yawe ifinti araŋan nidzun aŋu, 13 da araŋan isu garam nam bunump tsiraʼ da nam bunumpan ruŋʼ yutus i ruan aŋu ibinigi. 14 Araŋan isu wain i dumpa da makau da garam gum ampibiŋan, da garam Filistia nugun iruaʼ i araŋan. 15 Ibinigi da ribigi idzufuŋʼ mpui rafan santan araŋan ramaŋgan Abraham garam guman rafan ugu. 16 Da Abimelek ini da Isak, “Aruani da aga tsaŋa u su garam nampaŋʼ tsiraʼ iyus agai, ibinigi da wataŋin aga gampaŋʼ rai da wafan.” 17 Ibinigi da Isak itaŋin gamp igi rai da ifan da impa imiŋʼ intap bump Gerar. 18 Isak itip ini da garam guman iraf mpui santan aru ramaŋgan Abraham garam guman rafa muŋʼ ugu. Abraham imamp sib raiyi da garam Filistia idzufuŋʼ mpui santan sib. Gubuʼ tipa rafan da Isak itip ifariŋʼ biŋan aru ramaŋgan Abraham fariŋʼa gin muŋʼ ugu. 19 Gan garam guman itip iraf mpui faʼ maŋan imiŋʼ nigi da iwaʼ da mpui maran budubuatagin. 20 Da bitsintaʼ garam Gerar garaman mpada tayaŋʼ makau gan irut Isak garaman mpada tayaŋʼ makau gan isu ufuai da ruan da ini, “Aga mpui gaŋʼ igi.” Ibinigi da Isak ifariŋʼ mpui rafan igi Esek (waiŋgan ibi ‘suda ufuai da ruan’), i ribigi irut Isak isu ufuai da ruan i mpui rafan igi. 21 Raiyi da itip iraf mpui maŋan da ribigi itip irut isu ufuai i nigi impruʼ, da Isak ifariŋʼ i biŋaŋgan Sitna (waiŋgan ibi ‘usuda gudzun i ruan’). 22 Isak itaŋin nigi rai da itip iraf mpui maŋan. Da gubuʼ arigi da garam maŋan watip irut isu ufuai gin u, ibinigi da ifariŋʼ i biŋaŋgan Rihobot (waiŋgan ibi ‘intap utaʼ maŋan’) da ini, “Aruani da Yawe irim intap utaʼ maŋa ani da agi i mpada bini da agi yaŋin rusaŋʼ buŋʼ autus i ruan nawaʼ nasisuŋʼ namiŋʼ gamp ani.” 23 Da Isak itaŋin nigi rai da iyab ifa mpa gamp Birsiba. 24 Da idziaŋ arigi, Yawe iwaʼ da araŋan da ini binaʼ, “Dzi u ramaŋgam Abraham Anutu gan. Agu anuŋʼ ratan u, i Dzi rut agu impai. Da Dzi buŋʼ afinti agu da nautus u tafam rusam nawaʼ nasisuŋʼ, i wain iruʼ dzi yudzu nan sib da garam gumaŋʼ Abraham.” 25 Isak yantuŋʼ tauf tsarada nam in i nigi da itsarif Yawe gin. Da araŋan yari uŋaran apu rinigaŋan da gan garam guman iraf mpui maŋan impruʼ imiŋʼ igi.

Nan Udzudan Muntida Wasaʼ i Abimelek da Isak

26 Gubuʼ maŋan da Kiŋ Abimelek irut gan garaman rima uwayant, Ahusat, da gan garaman siŋa-ati gudzuŋgan, Fikol, imiŋʼ gan gampan Gerar iba i tsaŋanda Isak. 27 Bawaʼan da Isak igut i ribaraŋan, “Wain idzuwai da agam iba i tsaŋanda dzi, garam aru agam bugindan da wata rai i gam gampam ugu?”

28 Da ribaraŋan itip ini araŋan nifuŋgan muŋaʼ ibiani, “Aga tsaŋan dzidziwandan ibiani, Yawe irut agu, ibinigi da aga ni i agi tsafa ruaŋʼ da udzuda nan muntida wasaʼ i agu da agai, 29 i agu anuŋʼ naŋa maisan i agai u, nabi aga tipa agu bini aŋu isaŋʼ u taŋinda aga rai da bada ruta nan maʼan. I aruani da aga tsaŋan i Yawe ifinti agu.”

30 Ibinigi da Isak isu nam gadan tsiraʼ maŋan i ribaraŋan da igan da inum. 31 Pisa tataʼ maratait maŋan da ribaraŋan impruʼ ruan da yudzu nan da itaga ruan gin i mpada bini. Da Isak itaŋin ribaraŋan rai ruta nan nufan da ifan. 32 Gubuʼ arigi rururuŋan da Isak garam guman ibawaʼ da araŋan da ini rutin ibiani, “Aga raf mpui maŋan da aga waʼ da mpui sib wa.” 33 Da Isak ifariŋʼ mpui rafan igi biŋaŋgan Siba. Ibinigi da miŋʼa nigi bawaʼan da aruani da ruŋʼ ifariŋʼ gamp igi biŋaŋgan Birsiba.

34 Isau udzufan isaŋʼ 40 da iyu sagat iruʼrun, Judit da Basemat. Judit ramaŋgan Beri, da Basemat ramaŋgan Elon, rib iruʼ igi garam Hit. 35 Sagat iruʼ igi inaŋ Isak da finiŋgan Rebeka waŋun ibarabin nidzun aŋu.

Copyright information for `ADZ