Genesis 27

Yakop Iyu Isau Nangan Fintidan Sinuŋʼ

1Isak ifufi sib da maran isap da anuŋʼ isaŋʼ i ruŋʼ raraba nam, ibinigi da irim nan i narun miamun Isau iba da ini rutin, “O, Isau, dzi naruŋʼ.”

Da Isau ini, “Ramaŋʼ, dzi aruani. U ni wai?”

2Da Isak ini, “Aruani da dzi fufi sib da dzi wasruʼ i gubuʼ gaŋʼ mampan u. 3Wau dampa da biriaŋ gam da wayuŋ apu wap i tipa dzi nifuŋʼ gin. 4Da wabaŋa apu nasu ntsits ŋarubini tusa dzi waŋʼ da wau waba da dzi nagan da dzi narim naŋgaŋʼ fintidan da agu nasu miamun, ida dzi namus mampan.”

5Gubuʼ arigi da Rebeka impai da iriŋant i Isak nangan nidan da narun Isau. Gubuʼ Isau taŋinda raman da fada sib i yuŋa apu wap i uda badan, 6da Rebeka ini da naruŋgan Yakop ini binaʼ, “U riŋantin, aruani da dzi mpai da dzi riŋant i u ramaŋgam nangan nidan da Isau bida ani, 7‘Wafan da wau apu maŋan waba da wabaŋa da nasu ntsits bini aŋu da watip dzi nifuŋʼ gin i dzi gadan. Da miŋʼa Yawe maran da dzi buŋʼ arim nangaŋʼ fintidan da agu nasu miamun ida dzi namus mampan.’ 8Ibinigi da naruŋʼ, wariŋant i dzi bini aŋu da wanaŋ nam nasaŋʼ dzi nidan da agu da aruani: 9Wafa ntsiŋʼ aga ugu da wau nuniŋ naru faʼ dudubadan iruʼrun naba da dzi. Da dzi natip nam gadan ntsits bini u ramaŋgam maran aridagin yusan. 10Ida wau wafan da ramaŋgam nagan, da araŋan buŋʼ arim naŋgan fintidan da agu sib, ida namus mampan.”

11Yakop ini rinaŋgan nangan muŋaʼ ibiani, “Rinaŋʼ. U sruʼ i dzi raiŋgaŋʼ Isau sib wa. Araŋan garam rinifufun yusan, da dzi imaʼ. 12Da bida anuŋʼ i ramaŋʼ yafusa dzi da rabuba gin? Buŋʼ ani dzi intsaʼa i iyuʼa araŋan da buŋʼ arim nam pupuarapan maisan da dzi, da dzi wasaŋʼ i uda nam fintidan maŋan u.”

13Da bitsintaʼ rinaŋgan ini, “Dzi naruŋʼ. U maram anuŋʼ fura nan yusan u. Dzi buŋʼ au nam pupuarapan maisan arigi. Da wanaŋ nam nabi dzi nidan da agu igi. Wafan da wau apu iruʼ igi naba da dzi.” 14Ibinigi da Yakop ifan da iyu apu iruʼ igi iba da rinaŋgan, da rinaŋgan itip nam gadan isaŋʼ ramaŋgan Isak maran aridagin ugu. 15Ntsupa sib da Rebeka iyu narun tsiraʼ Isau ŋarukui gan bini maŋan miŋʼa uŋar wasaʼ da yatsuf ifan da Yakop, narun isiʼ igi. 16Araŋan yudzu nuniŋ rinifufun ifa Yakop baŋin da wan da ibuafir sib. 17Da Rebeka iyu nam ntsits bini da bret fain araŋan tipan ugu da irim da narun Yakop. 18Yakop iyu nam gadan igi ifan da raman da ini binaʼ, “Ramaŋʼ.”

Da raman ini binaʼ, “Hai. U wai igi?”

19Da Yakop ini, “Dzi Isau, u naruŋgam miamun. Dzi tip nam santan ibi u nidan da dzi ugu. Wauriʼ da waga apu dzi tipa sib ani da warim nam fintidan da dzi.”

20Da Isak igutin, “Dzi naruŋʼ, u waʼ da apu igi suŋ aŋu ibianuŋʼ?”

Da Yakop ini, “U Anutu gam Yawe irim dzi sib, da dzi yu iba suŋ aŋu.”

21Da Isak ini da Yakop, “Waba uts aŋu da dzi, da dzi nagif agu. Da dzi narabubin nabi dzi naruŋgaŋʼ rururuŋan Isau agu, ma imaʼ.”

22Yakop ifa uts aŋu raman maran da Isak igif araŋan da ini binaʼ, “U waŋgam nida nan iwaʼ ibi Yakop. Da baŋim ani ibi Isau gan.” 23Isak anuŋʼ isruʼgin ibi Yakop u, i araŋan baŋin isu rinifufun ibi raiŋgan Isau baŋiŋgan; ibinigi da Isak ifinti araŋan. 24Da itip igutin ini binaʼ, “Agu dzi naruŋgaŋʼ Isau rururuŋan, ma?”

Da Yakop ini, “Hai, dzi araŋan arani.”

25Da Isak ini, “Ariʼ, dzi naruŋʼ. Wayu apu gam igi waba da dzi nagan, ida dzi narim naŋgaŋʼ fintidan da agu.” Ibinigi da Yakop iyu nam gadan gan iba rim da raman Isak igan, da ifa yu wain gurun iba da araŋan inum. 26Ida Isak ini da Yakop ibiani, “Dzi naruŋʼ, waba uts aruani da watsutsuf dzi.” 27Ibinigi da Yakop ifa rutin da itsutsuf araŋan. Gubuʼ Isak tuŋisa Yakop ŋarukui gan atsufan da ifinti araŋan da ini binaʼ,

“Dzi naruŋgaŋʼ nam gauntan impuŋ gin
isaŋʼ gum maŋan gauntan
Yawe naŋan waʼa ŋarubini biŋan.
28Anutu buŋʼ ataŋin tifituf naruʼ
da nanaŋ u intapam nasisuŋʼ i nam gadan,
wit nidzun da wain faʼ ampibiŋan.
29Garam utup utup buŋʼ asu u garam gumam
da buŋʼ arim antuŋʼ da narasu ruŋgan da agu.
Da u buŋʼ asu nifutsarif i raim rusam fain,
da u rinaŋgam narun rusan buŋʼ arasu ruŋgan da agu.
Garam pupuarapa ruta agu buŋʼ awaʼ da nam pupuarapan igi muŋaʼ gan.
Garam tsarifa agu da naŋa bini aŋu i agu da buŋʼ au nam fintidan nabinigi.”

30Isak ifinti Yakop sib da Yakop buŋʼ taŋinda raman rai da raiŋgan Isau imiŋʼ wap ibawaʼ. 31Araŋan ibinigi itip apu ntsits bini da iyu iba da ramaŋgan da ini, “Ramaŋʼ, wampa wayab da waga apu dzi uda badan da agu ani, da wafinti dzi.”

32Da Isak igut i araŋan, “Agu wai?”

Da Isau ini, “Dzi Isau, u naruŋgam miamun.”

33Isak irunt fafun nidzun aŋu da iratarat iyus da igutin ini binaʼ, “Maŋa arigi iyuŋ apu da iyu imuŋʼ ba da dzi? Dzi ga nam igi da dzi finti araŋan sib, da pas aŋu da u bawaʼ. Da nam fintidan buŋʼ arut araŋan nantiŋ.”

34Da gubuʼ Isau riŋanta i raman nangan igi da iyaiʼ da iraŋ tsiraʼ biŋan ruta waŋun barabindan da ini binaʼ, “Ramaŋʼ, wafinti dzi nabinigi!”

35Da bitsintaʼ Isak ini da araŋan ini binaʼ, “U raiŋgam isu umpur tsiraʼ biŋan aŋu da dzi da iyu agu nangam fintidan sib.”

36Da Isau ini ibiani, “Ramaŋʼ! Biŋan Yakop isaŋʼ araŋan rururuŋan. Muŋʼ da araŋan isu umpur da dzi, da iyu dzi naŋgaŋʼ suda mamaʼ miamun gan da aruani da itip isu umpur da agu da iyu dzi nangaŋʼ fintidan. Da ramaŋʼ, nan fintidan pas u mamida riman da rumiŋʼan, da warim da dzi.”

37Da Isak ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Dzi naŋ araŋan isu garam nifutsarif tsiraʼ i suda wain i agu, da dzi naŋ i rain rusan da utupan isu i garam guman. Wit da wain buŋʼ awaʼ nasisuŋʼ araŋan i dzi rim nam santan igi rutin sib. Da naruŋʼ, dzi bunaŋa bida anuŋʼ i agu?”

38Da Isau ini da raman, “Ramaŋʼ, nan fintidan igi mani bitsintaʼ aŋu, ma? Wafinti dzi wampruʼ!” Ibinigi da araŋan iraŋ tsiraʼ biŋan aŋu.

39Da Isak ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani,

“U gampam mpada gin buŋʼ amiŋʼ guntiʼ i intap nagaran
da tifituf maraŋuntun mamida ruaʼa gin.
40U buŋʼ ais buŋaʼ maiʼ maiʼ i waʼa da nam bunumpam
da u buŋʼ asu raiŋgam garam guman aŋu.
Da bitsintaʼ raiyi da u buŋʼ araraiʼ i raiŋgam
da u buŋʼ antap ruŋgam rai sinuŋʼ araŋan naŋgan mpada tayaŋʼ agu.”

Isak Itaŋin Yakop Ifan da Laban

41Isau maran ifur nan fintidan Isak riman da Yakop igi, da isu waŋun nidzun aŋu da Yakop. Da ini aŋu imiŋʼ waŋuŋgan ibiani, “Ramaŋʼ gubuʼ gan mampan iba su uts, da bida aga raŋa gin sib, da dzi buŋʼ ais raiŋgaŋʼ Yakop funub.”

42Da bitsintaʼ gubuʼ Rebeka uda sisiŋʼ i Isau sanaban tipan da inuʼ Yakop ba da ini rutin ibiani, “Wariŋantin, u raiŋgam Isau irasu waŋun barabindan i nangan tipa i isa agu funub. 43Ibinigi da dzi naruŋʼ, wanaŋ wabi dzi nidan, da wafan da dzi nafuŋgaŋʼ Laban da warut wampai namiŋʼ gamp Haran, nasaŋʼ u raiŋgam nuguŋgan nufan da maran samuda nam u naŋan da araŋan. Raiyi da dzi buŋʼ ataŋin rib fain nabiaʼ i tipa uda agu badan. Dzi bugin i taŋinda naruŋʼ rusaŋʼ agam iruʼ igi rai da gubuʼ bitsintaʼ aŋu.”

46Rebeka ini da Isak ini binaʼ, “Dzi raraiʼ nidzun aŋu i Isau finin rusan, sagat Hit iruʼ ani. Bida Yakop uda sagat Hit ani gan maŋan saŋʼa sagat tuas iruʼ aruani, da dzi naŋgaŋʼ mpadan buŋʼ amais wasi.”

Copyright information for `ADZ