Genesis 28

1Ibinigi da Isak inuʼ Yakop ba da ifinti da ifai nan gin, “Agu anuŋʼ uda sagat Kanan maŋan u. 2Wauriʼ da wafa rinaŋgam ramaŋgan Betuel gampan miŋʼa intap Mesopotemia, da wau gayaŋgam Laban naruŋgan finam maŋan. 3Anutu Nampaŋ Wain Tsiraʼ nafinti agu da nautus i u yaŋiŋgam nasu garam wain wain ampibiŋan. 4Anutu narim nam fintidan da agu da gam yaŋiŋgam nabi nam fintidan ragada muŋʼ da Abraham ugu. Da intap aru Anutu riman da Abraham ugu da u mpada suda marawampua gin ani nasu agamam.” 5Isak ini ibinigi sib da itaŋin Yakop ifa Mesopotemia da Laban, Betuel garam Aram ugu naruŋgan. Laban igi Yakop da Isau rinaŋgan Rebeka nafuŋgan.

6Da Isau iriŋant i nan ibi Isak irim nan fintidan sib da Yakop da itaŋin araŋan ifa Mesopotemia i uda sagat miŋʼa nigi, da ipaʼ araŋan i anuŋʼ uda sagat Kanan maŋan u. 7Da Isau iriŋant ibi Yakop yataŋʼ waraŋʼ i ramaŋgan da rinaŋgan nangan da ifa Mesopotemia sib. 8Gubuʼ arigi da Isau uwayant ipuʼ i ramaŋgan Isak buginda sagat Kanan igi. 9Ibinigi da Isau ifan da Ismail, Abraham naruŋgan marub ugu, da itip iyu Ismail naruŋgan Mahalat, Nebaiot nafuŋgan finam, impruʼ da finin rusan iruʼ ugu.

Yakop Naŋgan Puafuban Miŋʼa Betel

10Yakop itaŋin gamp Birsiba rai da ifa i waʼa gamp Haran. 11Gubuʼ araŋan waʼa mumai furis wasaʼ maŋan da igiŋʼ igi, i gubuʼ iruʼ sib. Araŋan iyu tauf maragaŋaf da yis gudzun gin isu unubin da igiŋʼ marampruʼ. 12Da araŋan ipuafub da itsaŋan antim guntiʼ biŋan wain miŋʼa intap da buntun fawaʼa gunuŋun, da itsaŋan Anutu aŋira gan ruʼan da yaban. 13Da itsaŋan Yawe muntida waguŋʼ gin da nidan, “Dzi Yawe, u rumpuŋgam Abraham da ramaŋgam Isak Anutu gan. Intap aru u giŋʼa gin igi, Dzi buŋʼ arim da agu da yaŋin rusam. 14U yaŋiŋgam buŋʼ awaʼ nasaŋʼ intap ŋaruntsuaf, da buŋʼ ampa nadzaraŋ nafa gubuʼ yaban da gubuʼ ruʼan da dzraʼ da fiʼ. Miŋʼa agu da yaŋin rusam da garam intap utup utup santan buŋʼ ayu nam fintidan. 15Da wariŋantin, dzi buŋʼ arut agu da nampa tayaŋʼ agu i sanab idzuwai u fada gin, da dzi buŋʼ atip nau agu naba intap aruani. Dzi buŋʼ anaŋ nam sib aŋu dzi nidan da tagadan da agu nasu nidzun, da dzi wasaŋʼ i taŋinda agu rai u.”

16Yakop maran itaʼ da ini i waŋuŋgan, “Nan nidzun biŋan, Yawe impai ani, da dzi wasruʼgin u.” 17Araŋan irat da ini binaʼ, “Mumai aruani inaŋ dzi rat funub aŋu. Mumai aruani isu Anutu uŋaran da gunuŋun muantsi nifuŋgan.”

18Pisa tataʼ maratait da Yakop iyu tauf suda unub in ugu da yantuŋʼ iyab isu nam maran rufuran. Da iyats madamin iyabin i santiŋʼa bida Anutu mumai gan mararam igi. 19Yakop ifariŋʼ mumai arigi biŋaŋgan Betel—waiŋgan ‘Anutu uŋaran’. Garam mpada nigi muŋʼ ifariŋʼ gamp igi biŋaŋgan Luts. 20Yakop itsaf ruan nidzun aŋu da Yawe ini binaʼ, “Anutu, bida u ruta dzi da mpada tayaŋʼ dzi bini i sanab guntiʼ dzi nida fada gin da u rima nam gadan da ŋarukui da dzi, 21da bida dzi ba tipa waʼa ramaŋgaŋʼ gampan ŋarubini da nigi da agu Yawe buŋʼ asu dzi Anutu gaŋʼ. 22Da tauf aru dzi antuŋʼan ani naraga mumai aruani nasu U Anutu uŋaram tsarifa Agu gin. Da nam santan u riman da dzi—dzi buŋʼ afab nasaŋʼ 10 da narim 10 igi gan bits da agu.”

Copyright information for `ADZ