Genesis 29

Yakop Iwaʼ Laban Gampan

1Da Yakop ruyuŋ ifan da iwaʼ garam gubuʼ yaban intapan. 2Da irunt fafun i tsaŋanda mpui rafan maŋan rumiŋʼa intap puatsi manaʼ biŋan igi da dumpa utup iruʼ da bits giŋʼa wafiʼa mpui igi i garam inaŋ da irim mpui arigi rutin. Da tauf tsiraʼ maŋan imiŋʼ sib i mpui nifun igi. 3Maiʼ maiʼ dumpa santan bawaʼa sib, da garam mpada tayaŋʼ gin inaŋ da irimpiŋʼ tauf igi sinuŋʼ mpui rafan nifun da irim mpui da dumpa inum. Numa mpui sib da garam mpada tayaŋʼ dumpa itip irimpiŋʼ i tauf igi ragun i mpui nifun igi. 4Yakop igut i ribigi ini binaʼ, “Amaʼ raiŋʼ ruas, agam rib anuŋʼ igi?”

Ribaraŋan ini nan muŋaʼ, “Aga rib Haran ani.”

5Da Yakop ini, “Da agam isruʼ i Laban, Nahor rumpuŋgan?”

Da ribaraŋan ini, “Hai, aga sruʼ i araŋan.”

6Da Yakop igut i ribaraŋan, “Araŋan impa bini ma imaʼ?”

Da ribaraŋan ini, “Hai, araŋan rumpa bini. Da tsaŋan, araŋan naruŋgan finam Retsel iyu ramaŋgan dumpa gan iba ani.”

7Da Yakop ini, “Ibianuŋʼ? I gubuʼ maran biŋan rumiŋʼ da anuŋʼ iwarip iwaʼ i gubuʼ maran tsutsagin ataŋʼan u. Isaŋʼ i agam rima mpui rutin sib da tipa uda fadan da ruŋ gada sai?”

8Da ribigi ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Aga wasaŋʼ i naŋa bidanigi u, nasaŋʼ dumpa sib aŋu nawaʼ nampruʼ ruan sib raiyi da aga namus rimpiŋʼa tauf igi sinuŋʼ mpui nifun da narim mpui da sib aŋu nampruʼ ruan nanum.”

9Yakop ruŋʼ ruta garam mpada tayaŋʼ dumpa nida nan da Retsel iyu ramaŋgan dumpa gan ibawaʼ, i araŋan impa tayaŋʼ gin. 10Yakop itsaŋan Retsel, gayaŋgan Laban naruŋgan finam, impruʼ da dumpa gan santan igi da ifa rimpiŋʼ tauf sinuŋʼ mpui nifun da irim mpui da gayaŋgan dumpa gan inum. 11Da Yakop itsutsuf Retsel da iraŋ ruta nugun tsiaʼan tsiraʼ biŋan. 12Da araŋan ini da Retsel ibiani, “Dzi Rebeka naruŋgan marub, u ramaŋgam Laban nafuŋgan finam.” Retsel iriŋantin da irunt suŋ aŋu ifan da ini da ramaŋgan.

13Da gubuʼ aru Laban uda sisiŋʼ i nafuŋgan naruŋgan Yakop badan igi, da irunt ifan da iwaʼ da araŋan. Da impuŋ araŋan ufiak aŋu da itsutsuf araŋan da iyu iba uŋar. Waʼa uŋar sib da Yakop ifis i nam sib aŋu waʼan da araŋan ugu. 14Da Laban ini, “Nan nidzun biŋan, agi biʼ bitsintaʼ aŋu.”

Yakop Inaŋ Gum i Laban Iyab i Lia da Retsel

Yakop irut gayaŋgan impai nigi isaŋʼ ukam maŋa sib,
15da Laban ini da araŋan, “Dzi gaŋʼ rururuŋan agu, da bitsintaʼ anuŋʼ idaum i u naŋa gum utaʼ aŋu i dzi u. Wani da dzi i nam bunumpam u nida udan gudzuŋgan i gum u naŋan.

16Da Laban narun rusan finam iruʼrun rumpai; miamun Lia da isiʼ Retsel. 17Lia mara nidzun gan idaum aŋu
29:17idaum aŋu:Nan igi miŋʼa nan Hibru anuŋʼ idzidziwan u. Da garam fain yitam in ibiani, “Lia mara nidzun imamp imamp aŋu.”
, da bitsintaʼ Retsel araŋan aruf mararifirif biŋan iyus Lia i maraŋgan da nidzuŋgan santan.
18Yakop maran yari i Retsel nidzun aŋu, ibinigi da ini da Laban, “Dzi buŋʼ anaŋ gum nayab i agu nasaŋʼ udzuf 7 i uda u naruŋgam isiʼ Retsel suda dzi finiŋgaŋʼ.”

19Da Laban ini, “Bini aŋu da dzi buŋʼ arim da agu i rib fain aga mayu i. Nabinigi da warut dzi nampai.” 20Ibinigi da Yakop inaŋ gum udzuf 7 i uda Retsel, da itsaŋan udzuf 7 igi ibi nam utaʼ aru maŋan aŋu isaŋʼ gubuʼ iruʼ aŋu, i araŋan maran yari nidzun aŋu i Retsel.

21Udzuf 7 arigi intsup sib da Yakop ini da Laban, “Yaʼ! Dzi udzufaŋʼ naŋa gum i agu ugu iba ntsup sib, da warim dzi finiŋgaŋʼ ba da dzi i dzi udan.” 22Ibinigi da Laban isu nam gadan tsiraʼ bintsudagin da irim nan da ampan santan gamp arigi iwaʼ da iga nam. 23Da idziaŋ arigi da Laban iyu Lia iba da Yakop da Yakop irut igiŋʼ. ( 24Da Laban irim sagat gum maŋan, Tsilpa, da Lia.)

25Gubuʼ pisan da Yakop irunt fafun i tsaŋanda Lia. Da araŋan ifa ni da Laban, “Wain idzuwai gan ani da u naŋ uwayant bida ani da dzi? Dzi naŋ gum aŋu i Retsel. Da ibianuŋʼ da u bu iyuʼ dzi i rima Lia?”

26Laban ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Aga sanabaŋʼ anuŋʼ ibinigi, mamaʼ finam bampan suda gabun muŋʼ da miamun rumpadan u. 27Wampai nasaŋʼ suntaʼ bintsudan ani ntsupan, ida dzi namus rima Retsel da agu, da u buŋʼ atip anaŋ gum i dzi nasaŋʼ udzuf 7 maŋan.”

28Yakop itaga ruan da irut Lia impai isaŋʼ suntaʼ arigi ntsupan. Ida Laban irim Retsel da Yakop isu araŋan finiŋgan. ( 29Laban itaŋin sagat gum, Bilha, da Retsel.) 30Da Yakop irut Retsel impai da maran yari i araŋan nidzun aŋu iyus Lia. Da araŋan itip inaŋ gum i Laban isaŋʼ udzuf 7 maŋan.

Yakop Narun Rusan

31Da Yawe itsaŋan ibi Yakop maran yari i Retsel iyus Lia, ibinigi da irim Lia sib i uda i mamaʼ narun. Da bitsintaʼ Retsel isu sagat yami. 32Lia iwaŋun da irim narun marub maŋan da ifariŋʼ i biŋaŋgan Ruben (waiŋgan ibi ‘watsaŋa, narun marub’), da ini, “Yawe itsaŋan dzi waŋu barabin gaŋʼ sib; aruani da dzi gabuŋgaŋʼ maran buŋʼ ari dzi.”
29:32 BiŋanRuben waŋgan fariŋʼan iwaʼ ibi nan Hibru nida ‘itsaŋa dzi barabin gaŋʼ’.
33Raiyi da Lia itip iwaŋun da irim narun marub maŋan da ini ibiani, “Yawe iriŋantin ibiani, Yakop maran wari i dzi isaŋʼ maran arida i Retsel u, da irim mamaʼ narun maŋa ani da dzi.” Ibinigi da ifariŋʼ mamaʼ narun igi biŋaŋgan Simion (waŋgan fariŋʼan iwaʼ ibi ‘riŋantagin’). 34Impa da Lia itip iwaŋun da irim narun marub maŋan da ini, “Aruani da dzi gabuŋgaŋʼ buŋʼ amits dzi da wasaŋʼ taŋinda dzi rai, i dzi rim araŋan narun rusan marub iruʼ da bits,” da ifariŋʼ i biŋaŋgan Liwai (waŋgan fariŋʼan iwaʼ ibi ‘udzuda mpruaʼa ruan’). 35Da Lia itip iwaŋun gin da irim narun marub maŋan da ini, “Gubuʼ aruani da dzi buŋʼ atsarif Yawe biŋaŋgan.” Ibinigi da Lia ifariŋʼ mamaʼ narun igi biŋaŋgan Yuda (waŋgan fariŋʼan iwaʼ ibi ‘tsarifan’). Ntsupa sib da araŋan watip irim mamaʼ narun u.

Copyright information for `ADZ