Genesis 3

Garam Gar Iruaʼ i Nam Maisan

1Apu buman santan Anutu Yawe taŋindan ugu da mur isu apu mararuru tsiraʼ i nan umpur iyuʼan. Gubuʼ maŋan da mur iwaʼ da sagat da igutin, “Amaʼ! Nan nidzun i Anutu nidan da agam i anuŋʼ gada gai nidzun santan miŋʼa gum ani?”

2Da sagat ini mur nifuŋgan muŋaʼ ibiani, “Imaʼ, aga saŋʼ i gada gai sib aŋu muntida gum wasaʼ ani nidzuŋgan, 3da bitsintaʼ Anutu ifai nan babampafan i agai i gai bits muntida wasaʼ i gum ani aga anuŋʼ gadan ma gifan u, bida aga naŋa bidanigi da aga buŋʼ amamp.”

4Da mur ini binaʼ, “Imaʼ! Nan umpur! Agam wasaŋʼ i mampan u. 5Anutu ini ibinigi i araŋan isruʼgin sib i bida agam gadan da agam maram buŋʼ antap ruan da agam buŋʼ asaŋʼ Anutu i sruʼa i nam bini da nam maisan.”

6Sagat itsaŋan gai nidzun igi iwaʼ ŋarubini biŋan i maraŋgan da idaum aŋu i gadan da uda mararuru. Ibinigi da araŋan ipis fain da igan, ida imus rima fain da gabuŋgan igan impruʼ ibinigi. 7Gubuʼ rib iruʼ igi gada sib da suŋ biŋan aŋu maran intap ruan da irarab ruan ratar i mpada ragi daŋunt; ibinigi da ribaraŋan idaŋin gai yafan tsiraʼ
3:7gai yafan tsiraʼ:Gai igi biŋaŋgan ‘fik’.
impruʼ ruan da iraiŋʼ sib i ruan.

8Gubuʼ nam nufan da ribaraŋan iriŋant i Anutu Yawe yuŋa gum badan da ribaraŋan irunt ikup i Araŋan imiŋʼ wasaʼ i gai santan. 9Da Anutu Yawe inuʼ garam, “U mpa aruanuŋʼ?”

10Da garam inuʼ ini Anutu Yawe nifuŋgan muŋaʼ ba, “Dzi riŋant i u yuŋa gum wasaʼ badan, ibinigi da dzi rat da dzi kup, i dzi mpa ragi daŋunt.”

11Da Anutu igutin, “Maŋa ni da agu i u daŋuntan? U maga gai nidzun dzi paʼa agu gin ugu, ma?”

12Da garam itip ini Anutu Yawe nifuŋgan muŋaʼ ibiani, “Sagat u taŋindan da dzi ugu irim gai igi nidzuŋgan fain da dzi da dzi gan.”

13Da Anutu Yawe igut i sagat ini binaʼ, “U bunaŋ ibinigi iyaʼ?”

Da sagat ini Anutu Yawe nifuŋgan muŋaʼ ibiani, “Mur isu umpur da dzi da dzi gan.”
14Ibinigi da Anutu Yawe ini da mur ini binaʼ, “U naŋ nam bida ani da dzi buŋʼ apupuarap da agu namiŋʼ wasaʼ i apu marapagraʼ da buman santan, agu buŋʼ asruak i waŋum da waga ŋaruntsuaf da gubuʼ sib aŋu nasaŋʼ u gubuʼ gam mampan. 15Dzi buŋʼ ataŋin agu da sagat narim ipiap i ruam da namiŋʼ wasaʼ i agu yaŋiŋgam da sagat yaŋiŋgan. Da araŋan yaŋiŋgan buŋʼ ayab i u gudzum, da u buŋʼ agara araŋan yaŋiŋgan faga mutun.” 16Da ini da sagat ini binaʼ, “Dzi buŋʼ autus u barabin gam da agu nabiani: u buŋʼ awaʼ da nam tsakiadan tsiraʼ biŋan da gubuʼ u rima narum. U maram buŋʼ ari i suda wain i gabuŋgam
3:16ma “U waŋuŋgam buŋʼ ayu gabuŋgam nidzun aŋu i ruta mpruʼa ruan mpadan...”
da bitsintaʼ u gabuŋgam buŋʼ asu gudzun i agu.”
17Da itip ini da garam ini binaʼ, “U riŋant i finiŋgam naŋgan da u ga gai nidzun dzi paʼa agu gin ugu, da intap buŋʼ asu mais da agu. U buŋʼ anaŋ gum tsiraʼ biŋan i waʼa da naŋgam gadan da gubuʼ santan nasaŋʼ u naŋgam mampan. 18Sai titipu da gantsuats maradantaŋ buŋʼ antap da nari u gumam sib da u buŋʼ aga nam ntapa puatsi. Da u buŋʼ anaŋ gum uwats uwats tsiraʼ i waʼa da nam gadan gam, nasaŋʼ u tipa fadan da intap aru dzi tipa agu gin ugu. I dzi tip agu i intap da gubuʼ u mampan da u buŋʼ atip nafan da intap.”

20Da Adam
3:20a BiŋanAdammiŋʼa nan Hibru ini ‘garam’.
ifariŋʼ finiŋgan biŋaŋgan Ifa (waiŋgan ibi ‘marantaʼan’). I araŋan isu garam gar marantaʼan sib aŋu rinaŋgan.
21Anutu Yawe ruŋgan itip nam atsufan i apu rinigaŋan da iraiŋʼ sib i ribaraŋan.

Anutu Iwat Adam da Ifa Iwaʼ Manaʼ Sinuŋʼ Gum Iden

22Da Anutu Yawe ini ibiani, “Watsaŋan! Garam ugu ibasaŋʼ agi maŋan sib, isruʼ i nam bini da nam maisan sib wa. Agi anuŋʼ ruŋʼ tusa maraŋʼ i araŋan da uda gai rima marantaʼan nidzuŋgan da gadan u, i ribaraŋan buŋʼ ampa ratar nantiŋ i!” 23Ibinigi da Anutu Yawe iwat araŋan rai i gum Iden i naŋa gum i intap aru tipa araŋan gin ugu. 24Iwat garam rai iwaʼ sinuŋʼ gum igi sib da Araŋan itaŋin nam marantaʼan gunuŋun fain nida tserubim
3:24nam marantaʼan gunuŋun fain nida tserubim:Tserubim maran isaŋʼ garam gar da nidzun isaŋʼ laion isu inut. Wafariŋʼ: Kis 25:19; 1 Sam. 4:4; 2 Sam. 6:2; 22:11; 1 Ki 6:23; 2 Ki 19:15; 1 Sto 13:6; Sng 18:10; 80:1; 99:1; Ais 37:16; Ese 1:5; 10:1,15; 28:14; KTH 4:6-8.
da bainat bururuŋan marisa i ruan imiŋʼ gubuʼ yaban i gum Iden da imunti sib i gai rima marantaʼan.

Copyright information for `ADZ