Genesis 32

Yakop Itip Ruŋgan i Waʼan da Isau

Yakop ibinigi irut utupan yuriʼ da imiŋʼ sanaban ifan da Anutu aŋira gan utup maŋan iwaʼ da araŋan imiŋʼ sanab igi. Yakop itsaŋa da ini, “Mumai aruani isu Anutu gampan siŋa-ari.” Ibinigi da Yakop ifariŋʼ i biŋaŋgan Mahanaim, waiŋgan ibiani ‘gamp siŋa-ari iruʼrun’. Gubuʼ arigi da Yakop raiŋgan Isau impa imiŋʼ intap Seir, biŋan maŋan Idom. Yakop itaŋin garaman uda sisiŋʼ imuŋʼ ifan da araŋan raiŋgan Isau. Yakop ini da garam uda sisiŋʼ i uda araŋan nifuŋgan fadan da nidan da Isau bida ani, “Garam tsiraʼ Isau, gam garam gumam Yakop itaŋin nan bida ani, ‘Dzi rut gayaŋʼ Laban impai iba isaŋʼ bawaʼan da aruani. Dzi saŋʼ i makau, doŋki, dumpa da nuniŋ, garam gum da sagat gum. Aruani da dzi taŋin nan ibiaʼ da dzi garam tsiraʼ gaŋʼ agu da dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i u maram arida i dzi.’”

Da gubuʼ garam rima sisiŋʼ tipa bawaʼan da Yakop da ini binaʼ, “Aga yu sisiŋʼ ifan da u raiŋgam Isau da aruani da araŋan imiŋʼ sanab iba i tsaŋanda agu, da garam 400 irut araŋan iba.”

Yakop iriŋant i nan igi da irat nidzun aŋu da waŋun ibarabin da maran ifur nan iyus. Ibinigi da araŋan itsaf gan garaman santan ruta araŋan badan ugu isu utup iruʼrun da itsaf dumpa da nuniŋ, makau da kamir isaŋʼ utup iruʼrun ibinigi. Araŋan maran ifur ibiani, “Bida Isau badan da ruta utup maŋan isa ruan da waŋidan da utup maŋan isaŋʼ runtan.”

Da Yakop yugin ibiani, “O dzi rumpuŋgaŋʼ Abraham da ramaŋgaŋʼ Isak Anutu gan. O Yawe, agu ni da dzi ibiani, ‘Watip wafa gampam wain da gam utupam, da dzi buŋʼ ampa tayaŋʼ agu da nanaŋ u naŋgam mpadan nawaʼ ŋarubini aŋu.’ 10 U garam gumam dzi ani wadaum i u naŋgam maram aridan da mpada tayaŋʼ dzi da gubuʼ santan. Gubuʼ aru dzi isa mpui Jordan ani udziʼ ugu da dzi ba baŋi sasaʼ—dzi gif itipaŋʼ aŋu. Da bitsintaʼ aruani dzi tip iba impruʼ da utupaŋʼ iruʼrun. 11 O Yawe, warim dzi sib i dzi rat i dzi raiŋgaŋʼ Isau buŋʼ aba da nais dzi nampruʼ da sagat da mamaʼ narun santan. 12 Da bitsintaʼ u ni da dzi sib ibiani, ‘Dzi buŋʼ ampa tayaŋʼ agu da nanaŋ u naŋgam mpadan nawaʼ ŋarubini aŋu, da nautus u yaŋin rusam nayus nasaŋʼ sasanuai miŋʼa uruts riŋan, da garam gar maŋan wasaŋʼ i farisan fantsupa sib u.’”

13 Giŋʼa arigi da idziaŋ, da pisan da araŋan irants nam riman da raiŋgan Isau: 14 nuniŋ rinan 200 da nuniŋ arapuʼ 20, dumpa rinan 200 da dumpa arapuʼ 20, 15 kamir rinan 30 ruta narun ruas, makau rinan 40 da makau arapuʼ 10, doŋki rinan 20 da doŋki arapuʼ 10. 16 Araŋan itaŋin garam guman imunti isaŋʼ apu gan utup utup igi santan i muŋʼa gin da ini binaʼ, “Agam wayu apu ani da wamuŋʼ wafa i dzi da wayuŋ da wataŋin taptap i ruam.” 17 Yakop isantiŋʼ nan da garam guman muŋʼa miamun ibiani, “Gubuʼ dzi raiŋgaŋʼ Isau bawaʼan da agu da guta i agu, ‘Maŋa garam guman agu, da agu fa anuŋʼ, da maŋa apu gan ani?’ 18 Da wani wabiani, ‘Yakop, u garam gumam, apu gan sib ani. Da itaŋin iba da agu, dzi garamaŋʼ tsiraʼ Isau, i suda u naŋgam. Da araŋan ruŋʼ iyuŋ imiŋʼ bampan i agai.’” 19 Da ruŋʼ ini nan ibinigi da garam gum atsuŋʼa ba da miŋʼa wasaʼ ibinigi aŋu ifan isaŋʼ garam gum santan, “Agam wani nan bitsintaʼ aru dzi nidan da agam igi da gubuʼ agam waʼan da araŋan. 20 Da wani nan wasi rutin nabiani, ‘U garam gumam Yakop ruŋʼ imiŋʼ bampan iba i agai.’” I araŋan maran ifur ibiani, “Bida dzi taŋinda nam ani muŋʼan da dzi buŋʼ arasu araŋan waŋu tsakia gan muŋʼ ugu. Da gubuʼ araŋan bawaʼan da dzi da maran buŋʼ asamu waŋu tsakia gan igi, da nugun buŋʼ anuf i dzi da nau dzi nayab.” 21 Ibinigi da Yakop itaŋin apu rima suda Isau gan ugu imuŋʼ ifan. Da idziaŋ arigi da araŋan ruŋʼ igiŋʼ mumai igi.

Yakop da Anutu Idabir i Ruan

22 Idziaŋ arigi da Yakop yuriʼ da iyu finin rusan iruʼ da sagat guman iruʼ igi impruʼ da narun rusan marub 11 da yis mpui Jabok udziʼ ifa marafain. 23 Araŋan itaŋin ribigi ifa sib marafain da itip iba da ini da garam gum i uda nam bunump santan fada marafain mpruʼan. 24 Yakop runtaʼ ruŋʼ impai nigi da garam maŋan iwaʼ rutin, da irut impuŋ ruan da idabir i ruan i ruaʼa ruʼan isaŋʼ gubuʼ pisan. 25 Garam igi itsaŋan i araŋan wasaŋʼ i dabira i Yakop da yis Yakop ŋump marafain da igruʼ ruan. 26 Da garam igi ini da Yakop, “Wataŋin dzi da dzi nafan. Gubuʼ inaŋ i pisan.”

Da bitsintaʼ Yakop iduduntiŋ i araŋan da irim udzuŋʼ da araŋan ini binaʼ, “Wasaŋʼ u! Bida u fintida dzi sib da dzi buŋʼ ataŋin baŋiŋʼ rai i agu da wafan.”

27 Ibinigi da garam igi igut i araŋan ini binaʼ, “U biŋaŋgam wai?”

Da araŋan ini binaʼ, “Dzi biŋaŋgaŋʼ Yakop.”

28 Da garam igi ini binaʼ, “Wasaŋʼ i ruŋ fariŋʼa u biŋaŋgam Yakop u. I u su gudzu uris da Anutu da garam gar impruʼ. Da u yus. Ibinigi da aruani da buŋʼ afariŋʼ agu biŋaŋgam nabi Israil (waiŋgan ibiani ‘isu gudzu uris da Anutu’).”

29 Da Yakop igutin, “Da isaŋʼ i u nida biŋaŋgam wasi da dzi?”

Da bitsintaʼ garam igi ini binaʼ, “Wain idzuwai da u gut i dzi i dzi biŋaŋgaŋʼ?” Da ifinti Yakop i nigi.

30 Ibinigi da Yakop ifariŋʼ gamp arigi biŋaŋgan Penuel (waiŋgan ibiani ‘Anutu maraŋgan’) da ini, “Dzi tsaŋan Anutu maran i mara nidzuŋgaŋʼ rururuŋan, da dzi ruŋʼ impa marataʼ.” 31 Gubuʼ iyab iba da Yakop itaŋin Penuel rai da intsuŋʼ i fagan ifan, i wain iruʼ araŋan ŋump marafain igruʼ ruan. 32 Ibinigi da gubuʼ aruani da garam Israil anuŋʼ iga apu far miŋʼa ŋump u, i wain iruʼ araŋan yis Yakop far miŋʼa ŋump ugruʼ.

Copyright information for `ADZ