Genesis 33

Yakop da Raiŋgan Isau Iwaʼ da Ruan

Yakop iraʼ i maran da itsaŋan Isau ruta garaman 400 badan. Da itaŋin narun rusan yatsuŋʼ rinan ruas, Lia, Retsel da gan sagat guman iruʼ igi. Itaŋin sagat gum iruʼ igi impruʼ da narun rusan imuŋʼ miamun. Ida Lia da narun rusan yatsuŋʼ ifan. Da Retsel da naruŋgan Yosef imiŋʼ bampan gin. Yakop ruŋgan imuŋʼ ifan i riban santan, da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ intap da yuriʼ, da inaŋ ibinigi aŋu isaŋʼ 7 imiŋʼ sanab ifan da raiŋgan.

Da bitsintaʼ Isau irunt iba i waʼa da raiŋgan da impuŋ Yakop da itsutsuf araŋan. Da rib iruʼ igi iraŋ da ruan. Da Isau iraʼ i maran da itsaŋan sagat da mamaʼ narun da igutin, “U rut rib idzuwai biŋan aga ba?”

Da Yakop ini, “Nigi mamaʼ narun Anutu mara-ampi gan riman da dzi, u garam gumam.”
Da sagat gum iruʼ igi da narun rusan iba da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ intap imiŋʼ Isau maran. Ida Lia da narun rusan iba da itatapuaŋʼ iruʼ intap imiŋʼ Isau maran. Raiyi da Yosef da rinaŋgan Retsel iba da runaŋ ibinigi aŋu. Isau ini binaʼ, “Dzi miŋʼa naga badan da dzi tsaŋa apu utup utup, da nigi waiŋgan ibianuŋʼ?”

Yakop ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Nam dzi riman da agu igi da dzi rim i yafada u waŋum i u tsaŋanda dzi bini.”

Da bitsintaʼ Isau ini binaʼ, “Raiŋgan, dzi saŋʼ intiŋ aŋu. Nigi runamiŋʼ da agu.”

10 Da Yakop ini, “Imaʼ. Dzi gampun ruŋgaŋʼ da agu. Dzi yut apu ani ruta waŋuŋgaŋʼ santan ibiaʼ da agu. Bida u maram arida i dzi da wayu. I dzi nuguŋʼ itsiaʼ nidzun aŋu i tipa tsaŋanda u maraŋgam ibi dzi tsaŋanda Anutu maran, i u yu dzi iyab. 11 Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i uda nam dzi riman da agu igi. Anutu isu mara-ampi da dzi da dzi wasau ruŋgaŋʼ i nam maŋan u.” Yakop irim udzuŋ da Isau isaŋʼ araŋan itaga ruan i udan.

12 Da Isau ini da Yakop, “Agi mpruʼa ruŋgaŋʼ fadan.”

13 Da bitsintaʼ Yakop ini da araŋan, “Dzi garamaŋ tsiraʼ, u tsaŋan mamaʼ narun narun aga anuŋʼ tsiraʼ tsiraʼ u. Da dzi nampa tayaŋʼ makau da dumpa rinan narun ruas rututan. Bida dzi usudan da yuŋa sanab guntiʼ da gubuʼ bitsintaʼ aŋu da apu santan buŋʼ amamp sib i. 14 Ibinigi da garam tsiraʼ, wamuŋʼ wabiaʼ i dzi, u garam gumam. Dzi buŋʼ ayuŋ da nairab i apu santan da mamaʼ narun natsuŋʼ agu nabiaʼ nasaŋʼ waʼa da agu miŋʼa intap Seir.”

15 Isau ini, “Da nabinigi da dzi nataŋin garam fain da agu i rima agu sib.”

Da Yakop ini araŋan nifuŋgan muŋaʼ ini binaʼ, “Daŋki tsiraʼ. Da bitsintaʼ anuŋʼ naŋa bidanigi u. Ma maram anuŋʼ fura sanab ampibiŋan u. Aga saŋʼ. Da bida u maram aridan da aga buŋʼ amiŋʼ bampan i agu.”
16 Ibinigi da gubuʼ arigi da Isau itaŋin araŋan rai da itip iyuŋ ifa Seir. 17 Da bitsintaʼ Yakop yuriʼ da intsuŋʼ ifa Sukot. Waʼan nigi da araŋan irim gan uŋaran, da irim uŋar tsaparaŋ fain i gan apu gan santan mpadan gin. I wain igi da ifariŋʼ gamp igi biŋaŋgan Sukot, waiŋgan ibi ‘uŋar tsaparaŋ’. 18 Impai nigi gubuʼ fain sib raiyi, da Yakop iyuŋ iba da ibawaʼ bini aŋu imiŋʼ gamp Sekem imiŋʼ intap Kanan, da impa uts aŋu da gamp igi. Da araŋan sanaban yuŋa miŋʼa Mesopotemia badan ibantsup imiŋʼ nigi. 19 Da araŋan irim nam ntsuman isaŋʼ 100 silva ifan da Hamor narun rusan, Sekem da rain rusan, i intap marafain aru araŋan arida uŋar in igi. 20 Da yantuŋʼ tauf isu mumai mararam tsarada nam in i nigi da ifariŋʼ i biŋaŋgan El-Elohi-Israil, waiŋgan ibiani ‘El, Israil Anutu gan’.

Copyright information for `ADZ