Genesis 36

Isau Tafan Rusan Nangan

1Nani Isau (nida Idom) tafan rusan nangan ragidan.

2Isau iyu finin iruʼrun imiŋʼ Kanan: Ada, Elon garam Hit ugu narun finam, da Oholibama, Ana narun finam da Tsibion garam Hiwi rumpuŋgan. 3Araŋan itip iyu Basemat, Ismail narun finam da Nebaiot nafun finam, impruʼ ibinigi. 4Isau irim narun ruas da finin rusan ibiani, Ada sagat miamun irim Elifats, da Basemat irim Ruel. 5Da Oholibama irim Jeus da Jalam da Kora. Isau irim narun rusan igi da gubuʼ aru araŋan mpada miŋʼa intap Kanan.

6Raiyi da Isau iyu finin rusan da narun rusan, impruʼ da garam guman, da makau gan da apu gan santan, da naŋgan santan uda miŋʼa Kanan ugu da intsuŋʼ iwaʼ sinuŋʼ raiŋgan Yakop, da ifampa intap wasaʼ maŋan ruguntiʼ i araŋan. 7I intap araŋan da raiŋgan Yakop mpada gin isisuŋʼ ruan i ribaraŋan makau gan da dumpa gan da nuniŋ gan, da wasaŋʼ i rima ribaraŋan sib u. 8Ibinigi da Isau (biŋan maŋan Idom) ifa mpa imiŋʼ intap mamai Seir.

9Nigi Isau, garam Idom ramaŋgan mpada intap mamai Seir ugu, yaŋin rusan:

10Isau narun rusan marub biŋaŋgan ibiani: Elifats, Ada naruŋgan, da Ruel, Basemat naruŋgan. 11Elifats narun rusan marub ibiani: Teman, Omar, Tsefo, Gatam da Kenats. 12Elifats sagatan maŋan Timna irim Amalek. Nigi Isau finiŋgan Ada rumpun rusan. 13Ruel narun rusan marub biŋaŋgan ibiani: Nahat, Tsera, Sama da Misa. Nigi Isau finiŋgan Basemat rumpun rusan. 14Oholibama, Isau finin maŋan, Ana narun finam da Tsibion rumpun finam, irim Jeus, Jalam da Kora. 15Da utup utup waʼa miŋʼa Isau narun rusan ibiani:

Elifats, Isau naruŋgan miamun, isu garam utup bida ani tafaŋgan: Teman, Omar, Tsefo, Kenats,
16Gatam da Amalek. Ribaraŋan isu Ada, Isau finiŋgan, yaŋin rusan. 17Da Ruel, Isau narun maŋan igi, isu garam utup bida ani tafaŋgan: Nahat, Tsera, Sama da Misa. Ribaraŋan isu Basemat, Isau finiŋgan, yaŋin rusan. 18Da Isau finiŋgan maŋan Oholibama, Ana naruŋgan finam, isu garam utup bida ani tafaŋgan: Jeus, Jalam da Kora. 19Garam utup utup igi Isau (ma Idom) yaŋin rusan.

Seir Yaŋin Rusan

20Garam Hor mpada intap Idom igi muŋʼ biŋaŋgan Seir yaŋin rusan ani. Ribigi impa utup utup yatsuŋʼ tafan rusan biŋaŋgan ibiani: Lotan, Sobal, Tsibion, Ana, 21Dison, Etser da Disan. Ribarigi Seir narun rusan da garam Hor garam gudzun rusan imiŋʼ intap Idom. 22Da Lotan narun rusan marub ibiani: Hori da Hemam. Lotan nafuŋgan Timna. 23Da Sobal narun rusan marub ibiani: Alwan, Manahat, Ebal, Siefo da Onam. 24Da Tsibion narun rusan marub ibiani: Aia da Ana. Ana arigi impa tayaŋʼ ramaŋgan Tsibion doŋki gan imiŋʼ nam manaʼ dadauntan da araŋan isu miamun i tsaŋanda mpui maran sasusan fain. 25Da Ana narun rusan ibiani: Dison da nafuŋgan finam Oholibama. 26Da Dison narun rusan marub ibiani: Hemdan, Esban, Itran da Keran. 27Da Etser narun rusan marub ibiani: Bilhan, Jawan da Akan. 28Da Disan narun rusan marub ibiani: Uts da Aran. 29Garam ani garam Hor gudzun gudzuŋgan mpada intap Seir biŋaŋgan ibiani: Lotan, Sobal, Tsibion, Ana, Dison, Etser da Disan.

Garam Idom Kiŋ Rusan

31Muŋʼ garam Israil mamida suda kiŋ, da garam bida ani isu kiŋ i intap Idom: 32Beor naruŋgan Bela isu king miamun impa tayaŋʼ Idom. Da gan gampan biŋaŋgan Dinhaba. 33Gubuʼ Bela mampan, da Tsera naruŋgan Jobap miŋʼa gamp Botsra iyu araŋan mumai gan isu kiŋ. 34Gubuʼ Jobap mampan, da Husam, garam miŋʼa intap Teman, iyu araŋan mumai gan isu kiŋ. 35Gubuʼ Husam mampan, da Bedad naruŋgan Hadad miŋʼa gampan Awit, isa garam gamp Midian sib miŋʼa intap Moab ugu, iyu araŋan mumai gan isu kiŋ. 36Gubuʼ Hadad mampan, da Samla, garam gamp Masrika, iy u araŋan mumai gan isu kiŋ. 37Gubuʼ Samla mampan, da Siaul, garam gamp Rihobot miŋʼa mpui riŋan, iyu araŋan mumai gan isu kiŋ. 38Gubuʼ Siaul mampan, da Akbor naruŋgan Bal-Hanan iyu araŋan mumai gan isu kiŋ. 39Gubuʼ Akbor naruŋgan Bal-Hanan mampan, da Hadad iyu araŋan mumai gan isu kiŋ. Araŋan gampan biŋaŋgan Pau, da finiŋgan biŋaŋgan Mehetabel, Matret naruŋgan finam da Metsahap rumpuŋgan. 40Isau garam Idom tafaŋgan da yaŋin rusan utup utup ibiani: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenats, Teman, Mipsar, Makdiel da Iram. Intap garam utup igi mpada gin iyu biŋan yatsuŋʼ garam gudzun igi biŋaŋgan. Nigi Isau tafan rusan.

Copyright information for `ADZ