Genesis 38

Yuda da Tamar Nangan

1Miŋʼa gubuʼ igi da Yuda itaŋin rain rusan rai da iruʼ i ruta garam bits mpada Adulam biŋaŋgan Hira. 2Mpadan nigi da Yuda iwaʼ da garam Kanan bits, biŋaŋgan Sua, narun finam. Araŋan iyu da irut impai. 3Da sagat iwaŋun da irim araŋan naruŋgan marub maŋan da inuʼ araŋan biŋaŋgan Er. 4Impai da sagat igi itip iwaŋun da irim narun marub maŋan da ifariŋʼ i biŋaŋgan Onan. 5Impai da araŋan itip iwaŋun da irim narun marub maŋan imiŋʼ gamp Kedzib da inuʼ araŋan biŋaŋgan Sela.

6Gubuʼ Yuda naruŋgan marub miamun Er suda garam sib, da ramaŋgan iyu sagat maŋan rutin, biŋaŋgan Tamar. 7Da bitsintaʼ Er iwaʼ maisan imiŋʼ Yawe maraŋgan da Yawe yis araŋan funub. 8Da Yuda ini da Er raiŋgan Onan ibiani, “Warut raiŋgam sagat yarufan wagiŋʼ natsuŋʼ agi sanabaŋʼ, i rima narun rutin i utusa u raiŋgam yaŋiŋgan ruŋʼ fadan.” 9Da bitsintaʼ Onan isruʼgin sib ibi mamaʼ narun igi wasaŋʼ i suda araŋan gan u, ibinigi da gubuʼ araŋan ruta raiŋgan sagat yarufan igi giŋʼan da inaŋ da iyats mpui iran gan rai iruʼ intap i Tamar anuŋʼ waŋundan da rima narun i utusa raiŋgan yaŋiŋgan u. 10Yawe itsaŋan Onan sanaban naŋan igi iwaʼ maisan i maraŋgan, da yis araŋan funub. 11Yuda irat i naruŋgan Sela mampan bida rain rusan ugu. Ibinigi da ini da buŋgan Tamar ibiani, “Watip wafan da wampa ramaŋgam gampan nabi sagat yaruf nasaŋʼ dzi naruŋgaŋʼ Sela yiŋʼa suda garam sib.” Ibinigi da Tamar itip ifa ramaŋgan gampan i ruta riban mpadan.

12Yuda impai nigi gubuʼ guntiʼ biŋan da araŋan finiŋgan, Sua narun finam, imamp. Araŋan impai isaŋʼ araŋan maran dzidziwandan, da araŋan irut rinuŋgan Hira, garam Adulam, ifa Timna i tsaŋanda garaman trapa araŋan dumpa gan rinifufun. 13Gubuʼ rib fain nida sisiŋʼ da Tamar nida binaʼ, “U buŋgam ini fada Timna i trapa dumpa gan rinifufun,” 14da Tamar igruʼ umpuafan rai da ipatiʼ gudzun da maran sib i bruʼ paparatan i maŋa anuŋʼ fariŋʼa araŋan u, da impa gamp Inaim muantsi nifuŋgan imiŋʼ sanab fada gamp Timna. Araŋan itsaŋan ibi Sela isu garam sib da Yuda watsuŋʼ nangan i Sela uda araŋan suda i finiŋgan u.

15Ibinigi da gubuʼ Yuda tsaŋanda araŋan da ini sagat sanab aŋu gin, i araŋan ipatiʼ maran sib. 16Araŋan anuŋʼ isruʼgin ibi araŋan buŋgan u, da yis sanab udziʼ ifan da ini, “Amaʼ. Dzi ni ruta agu giŋʼan.”

Da araŋan ini, “Bida u ruta dzi giŋʼan da u burima nam idzuwai da dzi?”

17Da Yuda ini, “Dzi buŋʼ ataŋin nuniŋ naru faʼ bits miŋʼa dzi apu gaŋʼ mpada tayaŋʼ gin naba da agu.”

Da Tamar itip igutin, “Hai. Da isaŋʼ u rima nam maŋan muŋʼ da dzi i santiŋʼa bida u ni nan nidzun da dzi, nasaŋʼ u rima nigi badan?”

18Da araŋan ini, “U maram yari i nam idzuwai arigi i dzi riman da agu?”

Da Tamar ini, “U naŋgam suŋundan suda u maram nampruʼ da u itipam yuŋa gin.” Ibinigi da Yuda irim da araŋan da irut igiŋʼ da araŋan iwaŋun.
19Tamar itiri Yuda rai da ifan. Da igruʼ bruʼ paparatan buafira maran sib in ugu rai, da itip yatsuf umpuafan.

20Yuda itaŋin rinuŋgan Hira, garam Adulam ugu, i uda nuniŋ naru faʼ i fada da sagat ruta giŋʼan ugu da tipa uda i gan naŋgan riman rutin ugu, da bitsintaʼ isau araŋan wasi. 21Da igut i garam mpadan nigi ini binaʼ, “Sagat sanab mpada sanab riŋan Inaim ani impa anuŋʼ?”

Da ribigi ini binaʼ, “Sagat sanab maŋan wampai ani maŋan u.”

22Ibinigi da araŋan itip ifan da ini da Yuda ibiani, “Dzi sau sagat araŋan da dzi wawaʼ rutin u. Garam mpadan naga ini da dzi ibiani, ‘Sagat sanab maŋan wampai ani maŋan u.’”

23Da Yuda ini, “Araŋan runayu nam igi. Dzi bugin agi rusaudan da ampan rubuŋʼa ruan i agi. Dzi rim nuniŋ igi ifan da araŋan ibi dzi nida rutin ugu. Da bitsintaʼ u wawaʼ da araŋan u. Da isaŋʼ i.”

24Ukam iruʼ da bits ifa sib da rib fain ini da Yuda ibiani, “U buŋgam Tamar inaŋ ruŋgan ibi sagat sanab. Da aruani da araŋan iwaŋun sib.”

Da Yuda ini, “Wayu araŋan waba da wafaŋa i dzaf nasaŋʼ araŋan mampan.”

25Gubuʼ garam uda araŋan waʼa ba, da araŋan irim nam buŋgan riman ugu da sisiŋʼ ibiani ifan da buŋgan, “Garam suda wain i nam bida ani iwaʼ da dzi, da dzi waŋun. Watsaŋan da wafariŋʼ i maŋa nam maraŋgan da itipan yuŋa gin ani.”

26Yuda isruʼgin da ini, “Araŋan wanaŋ asub u; dzi su asub. Araŋan inaŋ sanab igi i dzi warim araŋan da naruŋgaŋʼ Sela ibi dzi nidan.” Da Yuda watip irut igiŋʼ u.

27Tamar gubuʼ gan naŋa i apiŋʼan da mamaʼ marub bampuŋʼ imiŋʼ araŋan waŋun wasaʼ. 28Gubuʼ aru araŋan apiŋʼan igi da mamaʼ narun maŋan yintsi baŋin imuŋʼ ba. Da sagat rima sib idzur fufuai biʼ i araŋan baŋin da ini, “Mamaʼ narun aruani isu miamun.” 29Da bitsintaʼ mamaʼ narun igi itip intsruk baŋin yataŋʼ ifan da gan raiŋgan isu miamun i waʼa ba, da sagat rima sib ini, “U braŋ gudzum i muantsi da u waʼ ba.” Da ifariŋʼ araŋan biŋaŋgan Perets (waiŋgan ibi ‘braŋʼa muantsi i waʼan’). 30Ida raiŋgan udzuda fufuai biʼ i baŋin ugu iwaʼ yatsuŋʼ araŋan ba. Da ifariŋʼ araŋan biŋaŋgan Tsera (waiŋgan ibi ‘dzadzaniaŋan’).

Copyright information for `ADZ