Genesis 39

Yosef da Potifar Finiŋgan Nangan

1Gubuʼ garam Ismail uda Yosef ruʼa Idzip ugu da Potifar irim nam ntsuman da ribaraŋan da iyu Yosef isu gan mamaʼ guman utaʼ aŋu. Potifar igi isu gudzun i kiŋ Idzip garaman siŋa-ari muntida sib i araŋan. 2Yawe irut Yosef, da gum santan Yosef naŋan miŋʼa garam gudzuŋgan uŋaran iwaʼ ŋarubini biŋan aŋu. 3Potifar itsaŋan da isruʼgin ibi Yawe irut Yosef da inaŋ nam santan Yosef naŋan iwaʼ ŋarubini aŋu, 4ibinigi da nugun inuf nidzun aŋu i Yosef da itaga araŋan isu i gan garam guman mpada tayaŋʼ araŋan uŋaran mpruʼan da araŋan naŋgan santan. 5Miŋʼa gubuʼ aru Potifar taŋinda araŋan mpada tayaŋʼ i nam santan igi da fadan, da Yawe ifinti Potifar naŋgan santan, miŋʼa uŋaran da gan guman wasaʼ, i wain iruʼ Yosef. 6Ibinigi da Potifar itaŋin Yosef impa tayaŋʼ araŋan naŋgan santan. Da maran wafur nan maŋan i nida yaba i naŋgan santan igi maŋan u, imaʼ, da bitsintaʼ nam gadan araŋan gadan aŋu.

Yosef igi iyiŋʼ garam mara urun da maran bini aŋu.
7Gubuʼ fain fada sib da Potifar finiŋgan iyafi un nidzun aŋu i Yosef da ini binaʼ, “Dzi ni u badan da agi giŋʼan.”

8Da bitsintaʼ Yosef ibugin da ini, “U tsaŋan sib wa! Dzi garam gudzuŋgaŋʼ itaŋin dzi i mpada tayaŋʼ araŋan uŋaran da gan naŋgan santan, da maran wafur i nam maŋan u. 9Maŋa wasu gudzun tsiraʼ ibi dzi imiŋʼ uŋar aruani u. Imaʼ. Dzi garam gudzuŋgaŋʼ wapaʼ dzi i nam maŋan u, da bitsintaʼ agu aŋu, i wain araŋan finiŋgan agu. Da dzi nabu naŋ sanab asub maisan igi nabianuŋʼ? Nigi buŋʼ abi nam maisan tsiraʼ biŋan dzi naŋan da Anutu.” 10Da sagat igi rurim udzuŋ da Yosef maiʼ maiʼ i ruta araŋan giŋʼan, da bitsintaʼ Yosef ibugin da wasu uts da araŋan.

11Gubuʼ maŋan da Yosef yataŋʼ uŋar wasaʼ i naŋa guman da garam gum maŋan wampai nigi u. 12Potifar finiŋgan impuŋ araŋan ŋarukui gan ufiak da ini rutin, “Waba da agi giŋʼ!” Da bitsintaʼ Yosef isagruʼ ŋarukui gan rai imiŋʼ araŋan baŋiŋgan da irunt iwaʼ sinuŋʼ uŋar. 13Gubuʼ araŋan tsaŋanda ŋarukui ruŋʼ miŋʼa araŋan baŋiŋgan da Yosef runta waʼan, 14da araŋan inuʼ garam guman da ini, “Agam watsaŋan garam Hibru araga. Dzi gabuŋgaŋʼ iyu garam araga iba agi uŋaraŋʼ i rima rini miaʼ tsiraʼ da agi. Araŋan yataŋʼ ba i arimpa dzi, da dzi rim uŋaʼ. 15Da gubuʼ araŋan riŋanta i dzi rima uŋaʼ, da itiri ŋarukui gan rai iruʼ da dzi, da irunt iwaʼ biaʼ manaʼ.”

16Potifar finiŋgan rugif ŋarukui igi ragun isaŋʼ gabuŋgan bawaʼan. 17Da araŋan ifis i nan ibiani da gabuŋgan, “Mamaʼ gum utaʼ Hibru aru agu uda bada agi uŋaraŋʼ ugu yataŋʼ uŋar da dzi i naŋa asub i dzi. 18Da dzi rim uŋaʼ da araŋan itiri ŋarukui gan rai iruʼ da dzi da irunt iwaʼ manaʼ.” 19Gubuʼ Yosef garam tsiraʼ gan Potifar riŋanta i finiŋgan nangan fisa i Yosef naŋgan naŋa rutin da nugun itsakia tsiraʼ biŋan aŋu. 20Da irim Yosef i karabus imiŋʼ uŋar karabus kiŋ rima garam naŋa asub in ugu.

Da bitsintaʼ Yosef mpada karabus,
21da Yawe irut araŋan da inaŋ bini gin da inaŋ garam mpada tayaŋʼ uŋar karabus igi maran yari nidzun aŋu i Yosef. 22Ibinigi da garam arigi itaŋin Yosef i mpada tayaŋʼ gum da garam karabus santan. 23Garam mpada tayaŋʼ uŋar karabus igi maran wafur i tsuwara gum Yosef naŋan u, wain ibi Yawe irut araŋan da irim araŋan sib i naŋa nam santan waʼa bini.

Copyright information for `ADZ