Genesis 4

Kein da Abel Nangan

1Adam irut finiŋgan Ifa impai da araŋan finiŋgan iwaŋun da yapiŋʼ Kein. Da Ifa ini, “Yawe irim dzi sib da dzi yapiŋʼ naruŋʼ marub.” 2Raiyi da Ifa itip irim Kein raiŋgan Abel. Gubuʼ Abel yiŋʼa sib da inaŋ guman mpada tayaŋʼ dumpa da nuniŋ, da Kein inaŋ guman rafa gum. 3Gubuʼ maŋan da Kein iyu nam gadan fain imiŋʼ guman da irim daŋki gin ifan da Yawe. 4Da Abel ibinigi iyu apu bini imiŋʼ dumpa gan fain narun miamun gin da isaf da iyu nagaran bini da irim isu daŋki ifan da Yawe. Yawe nugun inuf nidzun aŋu i Abel impruʼ da gan daŋki gan, 5da bitsintaʼ nugun wanuf i Kein da gan daŋki gan u. Ibinigi da Kein nugun itsakia nidzun da iguruŋur tsiraʼ biŋan. 6Da Yawe igut i Kein, “Wain idzuwai da u nugum itsakia? Wain idzuwai da u guruŋur? 7Bida u naŋa nam bini da u nugum buŋʼ atsiaʼ. Da bitsintaʼ bida u naŋa nam maisan da nam maisan itapatip sib u muantsi nifuŋgam i prutsan da garada u funub. Ini suda wain i agu, da bitsintaʼ wamunti babampafan i rasudan.” 8Da Kein ini da raiŋgan Abel ini binaʼ, “Abel, agi yuŋa rai rai aŋu waʼa gum.” Gubuʼ ribaraŋan waʼa sib gum, da Kein yitam i ruan da yis raiŋgan funub. 9Raiyi da Yawe igut i Kein ini binaʼ, “Da u raiŋgam Abel anuŋʼ?”

Da araŋan ini, “Dzi wasruʼgin u. Mai! Dzi masu wain i mpada tayaŋʼ raiŋgaŋʼ?”

10Da Yawe ini, “Ibianuŋʼ da u bunaŋ sanab maisan ibiani i raiŋgam? U raiŋgam Abel biʼgan nifuŋgan nuʼan miŋʼa intap iwaʼ da dzi ibi nifun nuʼan i naŋa nam muŋaʼ. 11Aruani da maisan narut agu da napaʼ agu rai i intap aru dagaŋa nifun da numa u raiŋgam biʼgan u baŋiŋgam yatsa rai ugu. 12U nida rafa gum da intap wasaŋʼ rima nam nidzun maŋan da agu u. Da u buŋʼ asu garam kupa i asub rampan aŋu yuŋan saŋʼa intap aŋu fadan.”

13Kein ini da Yawe ini binaʼ, “Dzi asubaŋʼ muŋaʼ gan u riman da dzi ani tsiraʼ biŋan iyus dzi. 14Da wariŋantin! Aruani da u wat dzi rai i intap gum da gam maraŋgam. Da dzi buŋʼ asu garam kupa i asub rampan aŋu yuŋan, da bida maŋa tsaŋanda dzi da buŋʼ ais dzi funub.” 15Da bitsintaʼ Yawe ini, “Imaʼ. Bida maŋa isa agu funub da buŋʼ abuariŋʼ barabin muŋaʼ maisan aŋu nasaŋʼ 7 nayus agu i muŋaʼ gan.” Ibinigi da Yawe irim ampap maŋan iyab i Kein i garam tsaŋandan ma waʼan da araŋan anuŋʼ isaŋʼ isa araŋan funub u. 16Ibinigi da Kein itaŋin Yawe maraŋgan rai da ifa mpa intap Nod
4:16 BiŋanNodwaiŋgan ibi ‘rampan aŋu yuŋan’.
imiŋʼ gubuʼ yaban i Iden.

Kein Yaŋiŋgan

17Kein irut finiŋgan impai da finiŋgan iwaŋun da irim naruŋgan marub Inok. Da Kein irim gamp tsiraʼ maŋan da ifariŋʼ narun Inok biŋan iyabin. 18Raiyi da Inok irim Irad. Da Irad irim Mehudzael. Da Mehudzael irim Metusael. Da Metusael irim Lamek. 19Lamek iyu sagat iruʼrun, Ada da Tsila. 20Ada iwaŋun da irim Jabal. Jabal tafan rusan isu garam mpada tayaŋʼ apu pagraʼ bida makau da dumpa da nuniŋ da tumuaŋʼa uŋar tipa i apu rinigaŋan aŋu yuŋan. 21Jabal raiŋgan biŋaŋgan Jubal. Jubal isu garam rima musik i gita da yamuŋʼ tafaŋgan. 22Tsila iwaŋun da irim narun marub biŋaŋgan Tubal Kein. Araŋan garam baŋimurun i tipa nam mara maran i bras da ain. Da araŋan nafuŋgan biŋaŋgan Nama.

23Gubuʼ maŋan da Lamek itsarif ruŋgan da finin rusan ibiani,

“Ada da Tsila, wariŋant i gabuŋgam dzi, Lamek, nangaŋʼ!
Dzi buŋʼ ais garam maŋan funub bida rima biʼ da dzi.
Da buŋʼ abinigi aŋu bida mamaʼ rinifaʼ maŋan intiŋʼa dzi.
24Bida garam maŋan isa Kein funub da araŋan buŋʼ abuariŋʼ barabin nayus 7.
Da bida maŋa naŋa baŋin yaba i dzi, Lamek, da araŋan buŋʼ abuariŋʼ barabin tsiraʼ aŋu nayus 77.”

Ifa Itip Irim Narun Maŋan

25Raiyi da Adam itip irut finiŋgan Ifa impai da finiŋgan iwaŋun da irim narun marub, da ifariŋʼ araŋan biŋaŋgan Set (waiŋgan ibi ‘irim’) da ini, “Anutu irim mamaʼ narun maŋan da dzi i uda Abel fagaŋgan aru Kein isa funub ugu.” 26Raiyi da Set irim naruŋgan marub maŋan da ifariŋʼ i biŋaŋgan Inos. Miŋʼa araŋan gubuʼ gan arigi da fadan da garam gar iyugin da nifun itsaf Anutu da ifariŋʼ i biŋaŋgan Yawe.

Copyright information for `ADZ