Genesis 40

Yosef Iragi Kiŋ Garaman Iruʼ Naŋgan Puafuban Waiŋgan Wasi

1Gubuʼ fain ifa sib raiyi da kiŋ Idzip garam gudzuŋgan iruʼrun, maŋan mpada tayaŋʼ garam tipa wain gurun da maŋan mpada tayaŋʼ garam taida bret, inaŋ asub imiŋʼ kiŋ maraŋgan. 2Kiŋ Farau nugun iruaʼ nidzun i garam gudzuŋgan iruʼ igi, 3da irim i karabus imiŋʼ garam siŋa-ari gudzuŋgan uŋaran naŋa gumin, aru Yosef mpada gin ugu. 4Da garam siŋa-ari gudzuŋgan itaŋin Yosef i mpada tayaŋʼ garam iruʼ igi, da araŋan impa tayaŋʼ gin.

Mpada karabus igi gubuʼ fain sib
5da idziaŋ maŋan, da garam iruʼ igi—garam mpada tayaŋʼ kiŋ wain gurun gan ugu da garam mpada tayaŋʼ kiŋ uŋaran taida bret in ugu—iguruan puafuban. Da gan naŋgan puafuban iruʼ igi waiŋgan ruga rugan. 6Da gubuʼ Yosef batsaŋanda ribaraŋan da tataʼ, da itsaŋan rib iruʼ igi waŋun ibarabin da maran nidzun imais wasi. 7Da igutin, “Wain idzuwai da agam waŋum ibarabin?”

8Da rib iruʼ igi ini da araŋan ibiani, “Aga iruʼ ani itsaŋan nam puafuban da idziaŋ ugu. Da garam imaʼ i dziwara i waiŋgan da agai.”

Da Yosef ini da garam iruʼ igi ibiani, “Anutu runtaʼ isu wain i dziwara i nam puafuban. Da agam wani agam naŋgam puafuban agam tsaŋandan igi da dzi.”

9Ibinigi da garam mpada tayaŋʼ kiŋ wain gurun gan ifis i naŋgan puafuban da Yosef ibiani, “Miŋʼa dzi naŋgaŋʼ puafuban da dzi tsaŋan bruʼ wain maŋan muntida dzi maraŋʼ. 10Bruʼ wain igi baŋin iruʼ da bits. Gubuʼ marasira puʼan da gan maraburuaban ipuʼ intiŋ, da suŋ aŋu da ikap da idzub intiŋ. 11Dzi gif Kiŋ Farau kapan da igaŋiŋʼ wain nidzun dzuban igi gurun iruʼ gin da irim da araŋan.”

12Yosef ini da araŋan ibiani, “Nigi waiŋgan ibiani: bruʼ wain baŋin iruʼ da bits igi iram iyab i gubuʼ iruʼ da bits. 13Gubuʼ iruʼ da bits buŋʼ afa sib da kiŋ buŋʼ atip ayu agu sinuŋʼ karabus da nataŋin agu i gam gumam. Da u buŋʼ atip arim kap wain gurun da kiŋ nabi aru u naŋan da muŋʼ ugu. 14Da gubuʼ u mpada bini, da maram wafur dzi da wagaib dzi da wafis i dzi da kiŋ i rima dzi sib i uda dzi sinuŋʼ karabus ani. 15I miamun da garam iwap dzi aŋu imiŋʼ garam Hibru intapan da iyu dzi iba ani. Da gubuʼ dzi mpada ani, dzi wanaŋ asub maŋan u. Irim dzi utaʼ aŋu yataŋʼ karabus.”

16Gubuʼ garam mpada tayaŋʼ uŋar taida bret in riŋanta i Yosef ragida nam puafuban igi waiŋgan bini da ini da Yosef ibiani, “Dzi binigi. Dzi puafub da dzi tsaŋa dzi untuda bret tsitsuʼ fir iru da bits tatagun i ruan miŋʼa dzi gudzuŋʼ. 17Tsitsuʼ fir miŋʼa waguŋʼ igi fuŋʼ i bret mara maran i kiŋ gadan, da bitsintaʼ apu dzuf idzuf iruʼ da igan.”

18Da Yosef ini, “U naŋgam puafuban igi waiŋgan ibiani: bret tsitsuʼ fir iruʼ da bits igi iram iyab i gubuʼ iruʼ da bits. 19Gubuʼ iruʼ da bits ntsupa sib da kiŋ buŋʼ asaf u wam utap da narugu u nidzuŋgam nayab gai, da apu dzuf buŋʼ adzuf aruʼ da naga agu sib.”

20Da gubuʼ iru da bits arigi da intuaŋ kiŋ gubuʼ gan rinaŋgan apiŋʼa rutin da isu nam gadan tsiraʼ aŋu i gan garam guman santan da irut impruʼ ruan iga nam. Da ifa yu garam iruʼ rima i karabus ugu iba munti i gan garam guman santan maraŋgan. 21Da kiŋ ini da garam mpada tayaŋʼ wain i tipa uda gan guman aru uda muŋʼ ugu, 22da irugu garam mpada tayaŋʼ uŋar bret igi iyab gai maŋan imiŋʼ namanaʼ, yatsuŋʼ nan Yosef ragida wasi da ribaraŋan ugu. 23Da bitsintaʼ garam mpada tayaŋʼ kiŋ wain gan maran watip ifur Yosef u. Imaʼ. Maran isamu Yosef nidzun aŋu.

Copyright information for `ADZ