Genesis 42

Yosef Rain Rusan Iba Idzip

1Gubuʼ Yakop riŋanta i nan bida wit miŋʼa Idzip, da ini da narun rusan ibiani, “Amaʼ! Agam ibumpa irarab rumaram ibinigi? 2Dzi riŋant i nan i wit imiŋʼ Idzip. Agam waruʼ da wayu agi gaŋʼ fain, i agi mamamp i maŋits i.”

3Ibinigi da Yosef rain rusan 10 iruʼ i uda wit miŋʼa Idzip. 4Da bitsintaʼ Yakop wataŋin Benyamin, Yosef raiŋgan isiʼ igi, warut rain ruas fain igi ifan u. Irat i Benyamin mawaʼ da barabin. 5Ibinigi da Israil narun rusan irut ampan fain ruʼa Idzip i uda wit impruʼ ruan ifan, i gubuʼ tsiraʼ nam gadan maʼan iwaʼ intap Kanan ibinigi.

6Gubuʼ Yosef suda garam gudzun tsiraʼ miŋʼa Idzip da isu wain i rima wit da ampan santan barima nam ntsuman gin. Da rain rusan ibawaʼ da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ intap imiŋʼ araŋan maran. 7Gubuʼ aru Yosef tsaŋanda rain rusan da ifariŋʼ ribaraŋan sib, da bitsintaʼ irib inaŋ ruŋgan ibi garam maŋan da ini nan nampaŋ da ribaraŋan da igutin ini binaʼ, “Agam imiŋʼ anuŋʼ iba?”

Da ribaraŋan ini, “Aga miŋʼ intap Kanan iba i uda nam gadan.”

8Yosef ifariŋʼ rain rusan sib, da rain rusan wafariŋʼ araŋan u. 9Da Yosef maran ifur gan naŋgan puafuban muŋʼ tsaŋanda rain rusan idzaʼa fagan rutin ugu, da ini binaʼ, “Agam garam bada i rima ipiap i agai igi da tsaŋanda aga gampaŋʼ da sruʼagin i ba-isa agai.”

10Da ribaraŋan ini binaʼ, “Garam tsiraʼ, imaʼ. U garam gumam agai iba i suba nam i nam gadan. 11Aga santan ani ramaŋgaŋʼ bitsintaʼ aŋu. U garam gumam agai ani garam nan nidzun; aga anuŋʼ garam rima ipiap u.”

12Da Yosef ini, “Imaʼ. Agam iba i tsaŋanda aga gampaŋʼ i bida anuŋʼ da agam ba-isa agai.”

13Da ribaraŋan ini, “O garam tsiraʼ, imaʼ. Aga 12, aga ramaŋgaŋʼ bitsintaʼ, da aga 10 aŋu iba i uda nam gadan da aga ramaŋgaŋʼ irut aga raiŋgaŋʼ isiʼ impa muŋʼ, da aga raiŋgaŋʼ maŋan itaŋin aga rai.”

14Yosef rurim udzuŋʼ da ini, “Imaʼ. Nan ibi aru dzi nidan da agam. Agam garam rima ipiap i agai. 15Da dzi buŋʼ aintsaʼ agam nangam nabiani: dzi ni nan nidzun da agam i Farau nampaŋgan, agam wasaŋʼ i fadan bida agam raiŋgam isiʼ igi mamida i badan. 16Agam wataŋin agamam bits nafan da nau agam raiŋgam isiʼ igi naba. Da agam santan buŋʼ ampa karabus. Da aga natsaŋan agam nangam nidan igi bida nan nidzun ma imaʼ. Bida maʼan da dzi ni nan nidzun da agam i Kiŋ Farau nampaŋgan, agam garam rima ipiap i agai.” 17Da irim ribaraŋan i karabus isaŋʼ gubuʼ iruʼ da bits.

18Waʼa gubuʼ iruʼ da bits, da Yosef ini da ribaraŋan ibiani, “Dzi garam rata i Anutu, ibinigi da dzi wasaŋʼ isa agam funub bida agam naŋa nam bida dzi nidan. 19Bida agam garam nan nidzun da wataŋin raiŋgam bits nampa karabus namiŋʼ ani da agam santan wayu wit nafa i gam ribam mpada maŋits. 20Da agam wau raiŋgam isiʼ igi naba da dzi i dzi sruʼagin bida agam ini nan nidzun. Agam naŋa bidanigi da agam wasaŋʼ mampan u.” Da ribaraŋan itaga ruan i Yosef nangan.

21Da ribaraŋan ini nan da ruŋgan ibiani, “Nan nidzun biŋan! Agi naŋgaŋʼ naŋa yaba i raiŋgaŋʼ Yosef ugu muŋaʼ gan ani. Agi tsaŋa raiŋgaŋʼ waŋu barabin gan da gubuʼ maragab raŋa gampunda ruan da agi ugu, da agi wagaib araŋan u. Ibinigi da barabin ani iwaʼ da agi.”

22Da Ruben ini, “Dzi ni wai da agam? Dzi ni agam anuŋʼ naŋa nam asub maŋan yaba i mamaʼ igi. Da bitsintaʼ agam anuŋʼ iriŋant i nan u. Aruani da agi yu barabin muŋaʼ i araŋan naŋgan mampan.” 23Ribaraŋan wasruʼgin ibi Yosef isruʼ i nan ribaraŋan nidan da ruan igi u, i wain ibi garam itama i nan imunti wasaʼ i Yosef da rain rusan. 24Da itiri ribaraŋan rai da ifa maŋan da iraŋ. Ntsupa sib da araŋan itip iba da ini nan da ribaraŋan. Araŋan ini da garam gum impuŋ Simion da idzur araŋan imiŋʼ i rain rusan maran.

25Yosef ini da gan garam guman i faraŋʼa wit ruʼa ribaraŋan bekan da tipa faraŋʼa ribaraŋan silva gan ragun gin ruʼa bek ruga rugan saŋʼa santan, da rima nam gadan i rima ribaraŋan sib i sanaban tipa fadan. Da mamaʼ gum inaŋ isaŋʼ Yosef nidan. 26Ntsupa sib da ribaraŋan idzur bek wit iyab doŋki gan da ifan. 27Gubuʼ ribaraŋan yuŋa fawaʼa mumai wasaʼ maŋa giŋʼa gin da ribaraŋan maŋan ikiraʼ bekan i rima nam gadan da doŋki gan da itsaŋan silva gan miŋʼa bek nifun aŋu. 28Da inuʼ rain rusan ini binaʼ, “Aitsaŋan! Ribaga tip ifaraŋʼ dzi silva gaŋʼ iruʼ dzi bekaŋʼ.”

Ribaraŋan nugun isantan ruan da irat da irarab ru maran da ini da ruan, “Nam idzuwai gan ani da Anutu inaŋ ibiani da agi?”
29Gubuʼ ribaraŋan bawaʼa sib da raman Yakop i intap Kanan, da ifis i nam santan waʼan da ribaraŋan ugu. Da ini binaʼ, 30“Garam gudzun tsiraʼ mpada tayaŋʼ Idzip ini nan tsiraʼ aŋu iyab i agai da idzur nan i agai ini aga garam rima ipiap i ribaraŋan gampan. 31Da bitsintaʼ aga ni da araŋan, ‘Aga garam nan nidzun; aga anuŋʼ garam rima ipiap u. 32Aga 12, aga ramaŋgaŋʼ bitsintaʼ. Da aga raiŋgaŋʼ maŋan itaŋin aga rai, da aga raiŋgaŋʼ isiʼ rurut aga ramaŋgaŋʼ impa Kanan.’ 33Da garam gudzun tsiraʼ mpada tayaŋʼ intap igi ini da agai ibiani, ‘Sanab dzi tsaŋanda agam bida garam nan nidzun buŋʼ abiani: Agam wataŋin agamam bits narut dzi nampai. Da agam wayu nam gadan wafa i gam utupam nam gadan maʼa gin aga. 34Da bitsintaʼ agam wau raiŋgam isiʼ igi naba da dzi da dzi buŋʼ asruʼgin nabi agam anuŋʼ garam rima ipiap u, agam garam nan nidzun. Da dzi buŋʼ ataŋin agam raiŋgam nabiaʼ da agam. Da agam isaŋʼ yuŋa aga gampaŋʼ da naŋa gumam da suba nam in saŋʼa maraŋgam furan.’”

35Da ribaraŋan iyats gan bek witan da itsaŋa silva gan miŋʼa saŋʼa gan bek witan ruga rugan. Gubuʼ ribaraŋan ruta ramaŋgan tsaŋanda silva igi da ribaraŋan irat. 36Ribaraŋan ramaŋgan Yakop ini da ribaraŋan ibiani, “Agam aŋu inaŋ da dzi naruŋʼ rusaŋʼ iruʼrun maran imaʼ. Yosef maran imaʼ, da Simion maran imaʼ. Da aruani da agam ini tipa uda Benyamin fada sinuŋʼ dzi. Agam naŋgam naŋan bidanigi da dzi buariŋʼ barabin gin!”

37Da Ruben ini da raman ibiani, “Ramaŋʼ. Wataŋin araŋan ba dzi baŋiŋgaŋʼ. Dzi buŋʼ ampa tayaŋʼ araŋan nasaŋʼ dzi tipa uda araŋan badan da agu. Da bida dzi mamida tipa uda Benyamin badan da agu ida wais dzi naruŋʼ rusaŋʼ marub iruʼ aga funub.”

38Da bitsintaʼ Yakop ini ibiani, “Dzi naruŋgaŋʼ wasaŋʼ i ruta agam ruʼan u, i araŋan raiŋgan imamp sib da araŋan runtaʼ aŋu ruŋʼ impai. Da bida barabin waʼa da araŋan i sanab da barabin igi buŋʼ ais dzi funub, i dzi fufi sib.”

Copyright information for `ADZ