Genesis 43

Yosef Rain Rusan Irut Benyamin Ifa Idzip

Gubuʼ maŋits rumiŋʼ isu mais nidzun aŋu imiŋʼ intap Kanan. Ibinigi da gubuʼ Yakop da gan utupan gada witan uda i Idzip badan ugu sib, da Yakop ini da narun rusan ibiani, “Agam watip wafan da warim nam ntsuman i suba agi nam gadan gaŋʼ faʼ.”

Da bitsintaʼ Yuda ini da araŋan, “Ramaŋʼ. Garam gudzun tsiraʼ aga ini nan riniurun da aga sib ibiani, ‘Dzi anuŋʼ tsaŋanda agam nasaŋʼ agam uda raiŋgam igi da ruta badan.’ Bida agu taŋinda aga raiŋgaŋʼ da agai i ruta fadan, da aga buŋʼ aruʼ da nayu nam gadan i agu. Da bida u mamida taŋinda araŋan da agai da aga wasaŋʼ i ruʼan u, i garam gudzun tsiraʼ ini da aga sib ibiani, ‘Dzi anuŋʼ tsaŋanda agam nasaŋʼ agam uda raiŋgam igi da ruta badan.’”

Da Israil igutin, “Ibianuŋʼ da agam yutus barabin igi da dzi i nidan da garam igi bida agam raiŋgam maŋan ruŋʼ impai?”

Ribaraŋan ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Garam igi igut aga rururuŋan aŋu i aga rib idzuwai da gaŋʼ utupaŋʼ impruʼ, da ini, ‘Da agam ramaŋgam ruŋʼ impai ma imaʼ? Da agam araŋan arunigi ma agam raiŋgam bits rumpai?’ Igut i agai da aga kupis nan santan wasi. Da maŋa busruʼgin ibi araŋan nida aga uda raiŋgaŋʼ igi tipa ruta fadan?”

Da Yuda ini da ramaŋgan Israil ini binaʼ, “Wataŋin Benyamin ba da dzi da aga nafa suŋ aŋu, i agu da agai da aga naruŋʼ rusaŋʼ anuŋʼ mampa i maŋits u. Dzi ruŋgaŋʼ buŋʼ asu wain i mpada tayaŋʼ araŋan fadan da tipa badan da agu. Da bida dzi mamida uda araŋan badan da bataŋinda i u maraŋgam, da dzi buŋʼ asu wain i barabin igi santan namiŋʼ u maraŋgam nantiŋ. 10 U damami muntida sib i agai da aga saŋʼ fadan da badan saŋʼa iruʼrun da aruani sib.”

11 Ibinigi da ribaraŋan ramaŋgan Israil ini rutin ibiani, “Bidanigi da agam wanaŋ wabiani: agam wafaraŋʼ nam bini bini intap ani fain bida gai gurun gaunt bini da bigub gurun da asam da wasub wasub da gai nidzun pistasio da almon—nasu nam rima nugun tsiaʼan da araŋan. 12 Wayu silva ruampi nasaŋʼ uda nam gadan faʼ da tipa rima nam ntsuman ratar faraŋʼa ragun i agam bekam ugu, i mabi maran masaʼ gin. 13 Agam wau raiŋgam da wafa suŋ da garam tsiraʼ igi. 14 Da Anutu Nampaŋ Wain nanaŋ garam tsiraʼ igi uwayantan nawaʼ bini i agam da natip ataŋin agam raiŋgam maŋan ugu nampruʼ da Benyamin narut agam natip aba da dzi. Da bida dzi waʼa da waŋu barabin tsiraʼ igi i naruŋʼ rusaŋʼ mampa sib, da nawaʼ nabiarigi.”

15 Ibinigi da ribaraŋan iyu nam bini riman da Yosef impruʼ da silva ruampi da irut Benyamin iruʼ gamp Idzip suŋ aŋu da ifamunti Yosef maraŋgan. 16 Gubuʼ Yosef tsaŋanda Benyamin ruta ribaraŋan, da ini da garam guman mpada tayaŋʼ araŋan uŋaran ibiani, “Wau garam tuasarani nafa dzi uŋaraŋʼ da wais apu maŋan da watip nam gadan. I ribaraŋan buŋʼ arut dzi naga nam da gubuʼ wasaʼ.”

17 Garam igi yatsuŋ Yosef nangan nidan da iyu ribaraŋan ifa Yosef uŋaran. 18 Da gubuʼ uda ribaraŋan fada Yosef uŋaran, da ribaraŋan irat da ini da ruan ibiani, “Araŋan iyu agi iba ani i wain maruʼ silva faraŋʼa ruʼa agi bek witaŋʼ da gubuʼ miamun agi badan ugu. Mani buŋʼ ampuŋ agi da nais agi da nanaŋ agi nasu garam gum utaʼ da nau agi doŋki gaŋʼ sib.” 19 Ibinigi da ribaraŋan ifawaʼ da Yosef garam guman i muantsi ataŋʼa uŋar wasaʼ da ini rutin ibiani, 20 “O garam tsiraʼ, miamun da aga ruʼ ba Idzip da aga rim nam ntsuman i nam gadan. 21 Da bitsintaʼ gubuʼ aga fadan da fagiŋʼa sanab da kiraʼa bek nam gadan da aga tsaŋa silva gaŋʼ suba nam gadan gin ugu rururuŋan miŋʼa bek nifun saŋʼa ruan santan. Aga wasruʼ i maŋa faraŋʼa silva igi ruʼa aga bekaŋʼ. Ibinigi da aga tip iyu silva santan iba. Da aga yu silva fain impruʼ i tipa suba nam gadan faʼ gin.”

23 Da araŋan ini ribaraŋan nangan muŋaʼ ini binaʼ, “Nan imaʼ gin. Agam anuŋʼ ratan u. Agam da ramaŋgam Anutu gan ruŋgan irim silva igi iruʼ agam bekam. Dzi yu agam silva gam sib wa.” Da araŋan ifa yu Simion iwaʼ ba da ribaraŋan.

24 Garam gum iyu ribaraŋan yataŋʼ Yosef uŋaran da irim mpui da ribaraŋan i adzuʼa fagan gin, da irim nam gadan da ribaraŋan doŋki gan. 25 Ribaraŋan iriŋant i nan sib ibi Yosef buŋʼ arut ribaraŋan naga nam da gubuʼ wasaʼ namiŋʼ araŋan uŋaran, ibinigi da ribaraŋan itip ruan i naŋgan riman da Yosef.

26 Gubuʼ Yosef bada uŋar, da ribaraŋan irim naŋgan uda badan ugu da araŋan, da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ intap imiŋʼ araŋan maran. 27 Da araŋan igut i ribaraŋan i naŋgan mpadan impa ibianuŋʼ ida igut i ribaraŋan i ramaŋgan ibiani, “Agam ramaŋgam fufi nida da dzi ugu impa ibianuŋʼ? Araŋan rumpai bini, ma?”

28 Da ribaraŋan ini, “Hai, garam tsiraʼ. U garam gumam aga ramaŋgaŋʼ ruŋʼ impa bini aŋu.” Da itip itauf maran iruʼ i tsarifa araŋan. 29 Yosef irarab ribaraŋan da itsaŋan raiŋgan Benyamin, rinaŋgan wain naruŋgan, da igutin, “Mani agam raiŋgam isiʼ agam nida da dzi ugu aruani, ma?” Da araŋan ini, “Naruŋʼ, Anutu nafinti agu.” 30 Tsaŋanda raiŋgan isiʼ igi da maran igaib araŋan nidzun aŋu da inaŋ i raŋan da itaŋin rain ruas da isau mumai maŋan i fa-raŋa gin. Araŋan yataŋʼ uŋar wasaʼ gan da iraŋ. 31 Iraŋ sib da yadzuʼ maran da iwaʼ ba da ya-aba i ruan aŋu da ini, “Warim nam gadan.” 32 Ribigi irim Yosef naŋgan gadan i mumai maŋan da rain rusan gan i mumai maŋan. Rib Idzip ruta Yosef mpadan ugu iga nam mumai maŋan, i rib Idzip wasaŋʼ i ruta rib Hibru mpruʼa ruan gada nam u. I rib Idzip naŋgan pumuʼan da itsaŋa rib Hibru da naŋgan gadan ibi nam bubumpuadan da ipaʼ ruan gin. 33 Yosef itaŋin rain ruas igi impai irants ruan yatsuŋʼ udzufan miŋʼa rain tsiraʼ da fantsupa rain isiʼ, da impai maran ifan da araŋan. Da rain ruas irunt fafun da irarab ruan i mpada bidanigi. 34 Garam gum iyu nam gadan imiŋʼ Yosef maran da irim da araŋan rain rusan i gadan. Da bitsintaʼ Benyamin naŋgan gadan da irim isaŋʼ garam 5 gan gadan. Ibinigi da ribaraŋan santan irut araŋan impruʼ ruan iga nam da inum wain iyus aŋu da nugun itsiaʼ.

Copyright information for `ADZ