Genesis 44

Kap Silva Miŋʼa Wasaʼ i Bek

1Gubuʼ gada nam sib da Yosef ini da gan garaman mpada tayaŋʼ araŋan uŋaran ibiani, “Wafaraŋʼ nam gadan i garam ani bekan nasaŋʼ fuŋʼan da watip wafaraŋʼ ribaraŋan silva gan ragun gin. 2Da wafaraŋʼ dzi kapaŋʼ tipa i silva naruʼ ribaraŋan raiŋgan isiʼ bekan nampruʼ da araŋan silva gan suba wit gin ugu.” Da araŋan inaŋ isaŋʼ Yosef nidan. 3Da pisa maratait da Yosef garam guman itaŋin araŋan rain rusan da doŋki gan ifan. 4Rain ruas itaŋin gamp igi rai da wafa guntiʼ u da Yosef ini da garam guman ibiani, “Warunt suŋ aŋu watsuŋʼ garam tuasarunaga. Da gubuʼ u waʼa da ribaraŋan da wani wabiani rutin, ‘Ibianuŋʼ da dzi garam tsiraʼ gaŋʼ inaŋ bini i agam da agam inaŋ maisan rutin? 5Wain idzuwai da agam iwap dzi garam tsiraʼ gaŋʼ kapan silva? Nigi kap dzi garam tsiraʼ gaŋʼ numa wain gin da rima nam fain gin i kupisa nam maradzigin wasi. Agam inaŋ asub tsiraʼ biŋan.’”

6Ibinigi da Yosef garam guman irunt yatsuŋʼ da ifawaʼ da ribaraŋan da ini Yosef nifuŋgan rutin. 7Da bitsintaʼ ribaraŋan ini i nifuŋgan muŋaʼ, “O garam tsiraʼ, ibianuŋʼ da u ni nan bidanigi iyab i agai? U garam gumam agai wasaŋʼ naŋa nam bidanigi u. 8U sruʼgin sib wa, gubuʼ aga taŋinda intap Kanan rai i tipa badan, da aga yu silva aga tsaŋanda miŋʼa aga bekaŋʼ wit nifun itip iba da agu. Da wain idzuwai da aga wapa silva ma gol miŋʼa u garam tsiraʼ gam uŋaran? 9Garam tsiraʼ! Bida u tsaŋanda aga gaŋʼ bits udan, da wais araŋan funub. Da aga santan aruani nasu u garam gumam utaʼ aŋu.”

10Da araŋan ini, “Isaŋʼ. Dzi buŋʼ atsuŋʼ nan nabi agam nidan, da bitsintaʼ bida dzi waʼa rutin i agamam bits udan da araŋan aŋu buŋʼ asu dzi garam gumaŋʼ utaʼ aŋu. Da nan buŋʼ amaʼ i agam santan.” 11Ibinigi da suŋ aŋu ribaraŋan santan itaŋin bek witan iruʼ intap da ikiraʼ bek nifun santan. 12Da Yosef garam guman isau nam igi i bek santan, imiŋʼ rain tsiraʼ gin ibafan isaŋʼ waʼa rain isiʼ igi gin. Da itsaŋan kap silva igi miŋʼa Benyamin bek witan. 13Gubuʼ ribaraŋan tsaŋandan da waŋun ibarabin nidzun aŋu da igari gan ŋarukui gan, da itip itsara bek witan iyab doŋki gan ruga rugan da itip iba gamp tsiraʼ igi.

14Gubuʼ Yuda ruta rain rusan tipa bada Yosef uŋaran da araŋan rumpai. Da ribaraŋan ifa tatapuaŋʼ iruʼ Yosef maran. 15Da Yosef ini da ribaraŋan ini binaʼ, “Agam inaŋ uwayant idzuwai gan ani? Agam madasruʼgin i garam tsiraʼ bida dzi ani isaŋʼ i naŋa nam i tsaŋanda nam miŋʼa maradzigin.”

16Da Yuda ini, “Garam tsiraʼ. Aga bunida nan bida anuŋʼ i nida u nangam muŋaʼ? Aga wasaŋʼ tsarifa ruaŋʼ bida aga wanaŋ asub maŋan u. Imaʼ. Anutu ikupis wasi gam garam gumam agai ani asubaŋʼ. Aga santan buŋʼ asu u garam gumam utaʼ aŋu nampruʼ da aru garam gum tsaŋanda kap miŋʼa i gan bek witan ugu.”

17Da bitsintaʼ Yosef ini binaʼ, “Imaʼ. Dzi wasaŋʼ i naŋa sanab bidanigi u. Garam aru uda kap silva aŋu buŋʼ asu dzi garam gumaŋʼ utaʼ. Da nan imaʼ i agam. Agam santan buŋʼ afan da ramaŋgam ruta nan nufan.”

18Yuda ifa uts da Yosef da ini binaʼ, “O garam tsiraʼ! Dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i u riŋanta i garam gumam dzi nangaŋʼ. U garam tsiraʼ biŋan isaŋʼ Kiŋ Farau, da u nugum anuŋʼ ruaʼa i garam gumam dzi u. 19Garam tsiraʼ, muŋʼ aga badan ugu da u gut i garam gumam agai ibiani, ‘Agam ramaŋgam ma raiŋgam rumpai ma imaʼ?’ 20Da aga ni da agu sib ugu ini binaʼ, ‘Hai, aga ramaŋgaŋʼ fufi rurut aga raiŋgaŋʼ isiʼ aga ramaŋgaŋʼ fufida sib da riman ugu rumpai. Araŋan raiŋgan imamp sib, da araŋan runtaʼ aŋu, i rinaŋgan irim rib iruʼ igi. Ibinigi da raman maran yari nidzun aŋu gin.’ 21Da u ni da agai u garam gumam ibiani, ‘Wau araŋan waruʼ ba da dzi da dzi ruŋgaŋʼ natsaŋan.’ 22Da aga ni sib da agu, aga garam tsiraʼ gaŋʼ, ibiani, ‘Mamaʼ isiʼ arigi wasaŋʼ i taŋinda ramaŋgan rai u. Bida araŋan taŋinda ramaŋgan rai da raman buŋʼ amamp.’ 23Da bitsintaʼ u ni da garam gumam agai ibiani, ‘Agam mamida ruta raiŋgam isiʼ igi badan da dzi anuŋʼ tipa tsaŋanda agam u.’

24“Da gubuʼ aga tipa fadan da aga fis i nan sib aŋu aga garam tsiraʼ gaŋʼ agu nidan da agai da aga ramaŋgaŋʼ, u garam gumam. 25Raiyi da aga ramaŋgaŋʼ ini binaʼ, ‘Agam watip wafan da wayu nam gadan isiʼ pas i agi.’ 26Da aga ni da ramaŋgaŋʼ ibiani, ‘Aga wasaŋʼ maŋan i ruʼan u. Bida aga ruta raiŋgaŋʼ isiʼ igi fadan, da isaŋʼ. Garam tsiraʼ igi wasaŋʼ i tipa tsaŋanda agai bida aga raiŋgaŋʼ isiʼ igi mamida i ruta aga fadan.’ 27Da u garam gumam dzi ramaŋgaŋʼ ini da agai ibiani, ‘Agam isruʼgin sib wa. Dzi finiŋgaŋʼ Retsel irim dzi naruŋʼ rusaŋʼ marub iruʼrun. 28Dzi naruŋgaŋʼ maŋan itaŋin dzi rai. Dzi ni binaʼ, “Mani apu buman maŋan igara araŋan fafarab sib.” Da dzi watsaŋan araŋan maran ibasaŋʼ aruani u. 29Da bida agam tipa uda maŋa aruani sinuŋʼ dzi fadan da barabin waʼa rutin, da barabin igi buŋʼ ais dzi funub, i dzi fufi sib.’

30“Aruani da bida aga tipa fadan, da u garam gumam dzi ramaŋgaŋʼ mamida i tsaŋanda aga raiŋgaŋʼ isiʼ igi, da nugu barabin buŋʼ ais araŋan funub, i wain ibi araŋan ifufi sib da aga raiŋgaŋʼ isiʼ igi ibi araŋan nuguŋgan marafain. Da u garam gumam agai buŋʼ asu wain i aga ramaŋgaŋʼ naŋgan mampan igi. 32Dzi tsaf ruaŋʼ sib da ramaŋgaŋʼ i mpada tayaŋʼ raiŋgaŋʼ isiʼ igi bini. Da dzi ni binaʼ, ‘Bida dzi mamida tipa uda raiŋgaŋʼ isiʼ igi badan da agu, da dzi aŋu buŋʼ asu wain i barabin igi santan namiŋʼ u maraŋgam nantiŋ.’ 33Ibinigi da garam tsiraʼ, dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i u garam gumam dzi uda raiŋgaŋʼ isiʼ igi mumai gan da suda u garam gumam utaʼ aŋu, da wataŋin araŋan da narut rain rusan natip nafan. 34Dzi butipa fadan da ramaŋgaŋʼ bida anuŋʼ bida mamaʼ igi mamida ruta dzi fadan? Imaʼ! Dzi bugin i tsaŋanda ramaŋgaŋʼ buariŋʼa barabin igi.”

Copyright information for `ADZ