Genesis 46

Yakop Irut Utupan Iruʼ Intap Idzip

Ibinigi da Israil iyu naŋgan santan da irut utupan ifa i waʼa Idzip, da gubuʼ araŋan fawaʼa Birsiba da itsara nam isu daŋki ifan da ramaŋgan Isak Anutu gan. Da Anutu ini nan da araŋan imiŋʼ nam puafuban da idziaŋ ibiani, “Yakop! Yakop!”

Da Yakop ini, “Dzi aruani!”

Da Anutu ini binaʼ, “Dzi Anutu, u ramaŋgam Anutu gan. Agu anuŋʼ ratan i ruʼa Idzip u, i dzi buŋʼ anaŋ u yaŋiŋgam nawaʼ nasu garam utup tsiraʼ maŋan namiŋʼ nigi. Dzi buŋʼ arut agu nampruʼ ruaŋʼ naruʼ Idzip, da bampan naga da dzi buŋʼ atip nau agu natip naba. Da u buŋʼ amamp nayab Yosef baŋiŋgan.”

Da Yakop taŋinda Birsiba rai, da narun rusan itaŋin araŋan impruʼ da ribaraŋan finin rusan da narun rusan santan iyab karis Kiŋ Farau taŋindan bada i uda ribaraŋan fadan ugu. Da Yakop irut narun rusan da rumpun rusan finam da marub santan ifa Idzip. Da ribaraŋan iyu apu gan mpada tayaŋʼ gin da nam bunumpan santan udan miŋʼa Kanan ugu impruʼ ibinigi.

Israil yaŋin rusan aru ruta fada gamp Idzip ugu biŋaŋgan ibiani:

Ruben, Yakop naruŋgan miamun.
Da Ruben narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Hanok, Palu, Hetsron da Karmi.
10 Simion narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Jemuel, Jamin, Ohat, Jakin, Tsohar da Siaul. Siaul rinaŋgan sagat Kanan.
11 Liwai narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Gerson, Kohat da Merari.
12 Yuda narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Er, Onan, Sela, Perets da Tsera. (Da bitsintaʼ Er da Onan imamp da gubuʼ ribaraŋan ruŋʼ mpada miŋʼa intap Kanan ugu.)
Da Perets narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Hetsron da Hamul.
13 Isakar narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Tola, Pua, Jasup da Simron.
14 Tsebulun narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Seret, Elon da Jalil.
15 Nigi Lia narun rusan gabuŋgan Yakop riman da araŋan da gubuʼ mpada miŋʼa Padan-Aram (Mesopotemia). Lia irim narun finam maŋan impruʼ biŋaŋgan Daina. Mpruʼa Yakop narun rusan rima da Lia da rumpun rusan isaŋʼ 33.

16 Gat narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Tsefon, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi da Areli.
17 Aser narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Imna, Iswa, Iswi da Beraia.
Ribaraŋan nafuŋgan Sera.
Da Beraia narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Heber da Malkiel.
18 Nigi Yakop yaŋin rusan riman da Tsilpa, sagat gum Laban riman da Lia ugu. Mpruʼa utup igi santan isaŋʼ 16.

19 Retsel narun rusan Yakop riman da araŋan biŋaŋgan ibiani:
Yosef da Benyamin.
20 Gubuʼ Yosef mpada gamp tsiraʼ Idzip da irim narun rusan Manase da Ifraim da finiŋgan Asenat, Potifera garam pumuʼan miŋʼa gamp On naruŋgan finam.
21 Benyamin narun rusan marub biŋaŋgan ibiani:
Bela, Beker, Asbel, Gera, Neman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim da Art.
22 Nigi Yakop narun rusan riman da finiŋgan Retsel mpruʼan da rumpun rusan isaŋʼ 14.

23 Dan naruŋgan marub bitsintaʼ aŋu biŋaŋgan Husim.
24 Naftali narun rusan marub ibiani:
Jatsiel, Guniʼ, Jetser da Silem.
25 Nigi Yakop yaŋin rusan riman da Bilha, sagat gum Laban riman da Retsel ugu. Mpruʼa utup igi santan isaŋʼ 7.

26 Yakop narun rusan da rumpun rusan ruta araŋan ruʼa gamp Idzip ugu isaŋʼ 66. Da wafaris araŋan narun rusan finin rusan impruʼ u. 27 Yosef narun rusan marub iruʼ waʼa miŋʼa Idzip ugu bampruʼan da utup 66 igi da Yakop utupan fada Idzip igi isaŋʼ 70.
46:27Yakop utupan fada Idzip igi isaŋʼ 70:Yosef da ramaŋgan Yakop imiŋʼ wasaʼ i 70 igi impruʼ.


Yakop Irut Utupan Impa Intap Isiʼ Gosen

28 Yakop itaŋin Yuda imuŋʼ i nida sisiŋʼ da Yosef i bawaʼan da ribaraŋan miŋʼa Gosen. Da gubuʼ ribaraŋan bawaʼan miŋʼa intap Gosen sib, 29 da Yosef iyu karisan da ifa Gosen i waʼa da ramaŋgan Israil. Gubuʼ Yosef bawaʼan da tsaŋanda ramaŋgan da impuŋ araŋan da iraŋ guntiʼ biŋan aŋu.

30 Da Israil ini da Yosef ibiani, “Aruani da dzi ruŋgaŋʼ maraŋgaŋʼ itsaŋan agu ibi agu ruŋʼ impai marataʼ, da dzi buŋʼ amamp ruta nuguŋʼ nufan.”

31 Da Yosef ini da rain rusan da ramaŋgan utupan ibiani, “Dzi buŋʼ afani da Kiŋ Farau nabiani, ‘Dzi raiŋʼ rusaŋʼ da dzi ramaŋgaŋʼ da utupan santan mpada Kanan ugu ibawaʼ sib. 32 Ribaraŋan garam mpada tayaŋʼ dumpa da makau da iyu apu gan santan aŋu iba impruʼ da nam bunumpan santan suda wain gin ibinigi.’ 33 Da gubuʼ Farau nuʼa agam ataŋʼa fadan da guta i agam bida ani, ‘Agam inaŋ gumam ibianuŋʼ?’ 34 da agam wani araŋan nangan muŋaʼ nabiani, ‘U garam gumam agai ani gumaŋʼ naŋan da ibiani, aga garam mpada tayaŋʼ dumpa da makau, yatsuŋʼ aga ramaŋʼ rusan sanaban musa naŋan. Aga atsuŋʼ gin da aga isi isiʼ isaŋʼ aga yiŋʼa rutin.’ Da nigi saŋʼ i rima agam sib i mpada intap Gosen, i garam Idzip ibugin i suda uts da garam mpada tayaŋʼ dumpa.”

Copyright information for `ADZ