Genesis 46

Yakop Irut Utupan Iruʼ Intap Idzip

1Ibinigi da Israil iyu naŋgan santan da irut utupan ifa i waʼa Idzip, da gubuʼ araŋan fawaʼa Birsiba da itsara nam isu daŋki ifan da ramaŋgan Isak Anutu gan. 2Da Anutu ini nan da araŋan imiŋʼ nam puafuban da idziaŋ ibiani, “Yakop! Yakop!”

Da Yakop ini, “Dzi aruani!”

3Da Anutu ini binaʼ, “Dzi Anutu, u ramaŋgam Anutu gan. Agu anuŋʼ ratan i ruʼa Idzip u, i dzi buŋʼ anaŋ u yaŋiŋgam nawaʼ nasu garam utup tsiraʼ maŋan namiŋʼ nigi. 4Dzi buŋʼ arut agu nampruʼ ruaŋʼ naruʼ Idzip, da bampan naga da dzi buŋʼ atip nau agu natip naba. Da u buŋʼ amamp nayab Yosef baŋiŋgan.”

5Da Yakop taŋinda Birsiba rai, da narun rusan itaŋin araŋan impruʼ da ribaraŋan finin rusan da narun rusan santan iyab karis Kiŋ Farau taŋindan bada i uda ribaraŋan fadan ugu. 6Da Yakop irut narun rusan da rumpun rusan finam da marub santan ifa Idzip. Da ribaraŋan iyu apu gan mpada tayaŋʼ gin da nam bunumpan santan udan miŋʼa Kanan ugu impruʼ ibinigi.

8Israil yaŋin rusan aru ruta fada gamp Idzip ugu biŋaŋgan ibiani:

Ruben, Yakop naruŋgan miamun.
9Da Ruben narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Hanok, Palu, Hetsron da Karmi.
10Simion narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Jemuel, Jamin, Ohat, Jakin, Tsohar da Siaul. Siaul rinaŋgan sagat Kanan.
11Liwai narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Gerson, Kohat da Merari.
12Yuda narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Er, Onan, Sela, Perets da Tsera. (Da bitsintaʼ Er da Onan imamp da gubuʼ ribaraŋan ruŋʼ mpada miŋʼa intap Kanan ugu.)
Da Perets narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Hetsron da Hamul.
13Isakar narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Tola, Pua, Jasup da Simron.
14Tsebulun narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Seret, Elon da Jalil.
15Nigi Lia narun rusan gabuŋgan Yakop riman da araŋan da gubuʼ mpada miŋʼa Padan-Aram (Mesopotemia). Lia irim narun finam maŋan impruʼ biŋaŋgan Daina. Mpruʼa Yakop narun rusan rima da Lia da rumpun rusan isaŋʼ 33.

16Gat narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Tsefon, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi da Areli.
17Aser narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Imna, Iswa, Iswi da Beraia.
Ribaraŋan nafuŋgan Sera.
Da Beraia narun rusan marub biŋaŋgan ibiani,
Heber da Malkiel.
18Nigi Yakop yaŋin rusan riman da Tsilpa, sagat gum Laban riman da Lia ugu. Mpruʼa utup igi santan isaŋʼ 16.

19Retsel narun rusan Yakop riman da araŋan biŋaŋgan ibiani:
Yosef da Benyamin.
20Gubuʼ Yosef mpada gamp tsiraʼ Idzip da irim narun rusan Manase da Ifraim da finiŋgan Asenat, Potifera garam pumuʼan miŋʼa gamp On naruŋgan finam.
21Benyamin narun rusan marub biŋaŋgan ibiani:
Bela, Beker, Asbel, Gera, Neman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim da Art.
22Nigi Yakop narun rusan riman da finiŋgan Retsel mpruʼan da rumpun rusan isaŋʼ 14.

23Dan naruŋgan marub bitsintaʼ aŋu biŋaŋgan Husim.
24Naftali narun rusan marub ibiani:
Jatsiel, Guniʼ, Jetser da Silem.
25Nigi Yakop yaŋin rusan riman da Bilha, sagat gum Laban riman da Retsel ugu. Mpruʼa utup igi santan isaŋʼ 7.

26Yakop narun rusan da rumpun rusan ruta araŋan ruʼa gamp Idzip ugu isaŋʼ 66. Da wafaris araŋan narun rusan finin rusan impruʼ u. 27Yosef narun rusan marub iruʼ waʼa miŋʼa Idzip ugu bampruʼan da utup 66 igi da Yakop utupan fada Idzip igi isaŋʼ 70.
46:27Yakop utupan fada Idzip igi isaŋʼ 70:Yosef da ramaŋgan Yakop imiŋʼ wasaʼ i 70 igi impruʼ.


Yakop Irut Utupan Impa Intap Isiʼ Gosen

28Yakop itaŋin Yuda imuŋʼ i nida sisiŋʼ da Yosef i bawaʼan da ribaraŋan miŋʼa Gosen. Da gubuʼ ribaraŋan bawaʼan miŋʼa intap Gosen sib, 29da Yosef iyu karisan da ifa Gosen i waʼa da ramaŋgan Israil. Gubuʼ Yosef bawaʼan da tsaŋanda ramaŋgan da impuŋ araŋan da iraŋ guntiʼ biŋan aŋu.

30Da Israil ini da Yosef ibiani, “Aruani da dzi ruŋgaŋʼ maraŋgaŋʼ itsaŋan agu ibi agu ruŋʼ impai marataʼ, da dzi buŋʼ amamp ruta nuguŋʼ nufan.”

31Da Yosef ini da rain rusan da ramaŋgan utupan ibiani, “Dzi buŋʼ afani da Kiŋ Farau nabiani, ‘Dzi raiŋʼ rusaŋʼ da dzi ramaŋgaŋʼ da utupan santan mpada Kanan ugu ibawaʼ sib. 32Ribaraŋan garam mpada tayaŋʼ dumpa da makau da iyu apu gan santan aŋu iba impruʼ da nam bunumpan santan suda wain gin ibinigi.’ 33Da gubuʼ Farau nuʼa agam ataŋʼa fadan da guta i agam bida ani, ‘Agam inaŋ gumam ibianuŋʼ?’ 34da agam wani araŋan nangan muŋaʼ nabiani, ‘U garam gumam agai ani gumaŋʼ naŋan da ibiani, aga garam mpada tayaŋʼ dumpa da makau, yatsuŋʼ aga ramaŋʼ rusan sanaban musa naŋan. Aga atsuŋʼ gin da aga isi isiʼ isaŋʼ aga yiŋʼa rutin.’ Da nigi saŋʼ i rima agam sib i mpada intap Gosen, i garam Idzip ibugin i suda uts da garam mpada tayaŋʼ dumpa.”

Copyright information for `ADZ