Genesis 47

Ibinigi da Yosef ifani da Kiŋ Farau ini binaʼ, “Dzi ramaŋgaŋʼ da raiŋʼ rusaŋʼ mpada intap Kanan ugu ibawaʼ sib. Ribaraŋan iba intiŋ da dumpa gan da makau gan da nam bunumpan santan, da iba mpa imiŋʼ intap Gosen da aruani.” Araŋan ipiriaŋʼ rain rusan 5 da ifa rut imunti Kiŋ Farau maraŋgan.

Da kiŋ iguti ribaraŋan ini binaʼ, “Agam inaŋ gumam idzuwai?”

Da ribaraŋan ini, “U garam gumam agai ani garam mpada tayaŋʼ dumpa yatsuŋʼ ramaŋʼ rusaŋʼ sanaban musa naŋan.”
Da ribaraŋan ini da araŋan impruʼ ibiani, “Aga ba i mpada nani pas aŋu, i gubuʼ fus tsiraʼ nam mariŋʼa sib iwaʼ Kanan da u garam gumam apu gan isau sai i gadan. Ibinigi da u garam gumam agai ani igaib ruŋgaŋʼ da agu i u gaiba agai da aga fampada intap Gosen.”

Ibinigi da Kiŋ Farau ini da Yosef ibiani, “U ramaŋgam da raim rusam iba da agu; da intap Idzip ani santan isu u naŋgam da wapiriaŋʼ nasaŋʼ u maram aridagin. Bida u maram furan da wataŋin ramaŋgam da raim rusam i intap bini Gosen. Da bida u tsaŋanda ribaraŋan gan fain waʼa bini yusan i sanab mpada tayaŋʼ apu santan da nampa tayaŋʼ dzi makau gaŋʼ nampruʼ nabinigi.”

Ibinigi da Yosef ifa yu ramaŋgan iba munti Kiŋ Farau maraŋgan. Da Yakop ifinti kiŋ i nan bini, da kiŋ igut i araŋan da ini, “Agu udzufam wayawai?”

Da Yakop ini da kiŋ ibiani, “Dzi udzufaŋʼ ntsuŋʼa mpada yuŋan da aruani isaŋʼ 130 aŋu, da wasaŋʼ dzi ramaŋgaŋʼ da rumpuŋgaŋʼ udzufan ntsuŋʼa mpada yuŋan u. Da dzi waʼ da barabin ampibiŋan impruʼ.” 10 Yakop ini nan sib da ifinti Kiŋ Farau da itaŋin araŋan rai da ifan. 11 Ibinigi da Yosef itaŋin intap bini Rameses miŋʼa Idzip da ramaŋgan da rain rusan impa gin ibi kiŋ nidan. 12 Da Yosef irim nam gadan da ramaŋgan da rain rusan da ramaŋgan utupan santan yatsuŋʼ narun ruas wayawai ibinigi.

Yosef Irim Ampan Sib i Gubuʼ Maŋits

13 Gubuʼ fus tsiraʼ imiŋʼ gubuʼ guntiʼ biŋan da nam gadan santan imariŋʼ sib, da garam gar sib aŋu Idzip da Kanan impa asub i maŋits. 14 Yosef iyu moni santan ampan Idzip da Kanan suba nam gadan gin da iyu iba rim i kiŋ uŋaran. 15 Gubuʼ ampan Idzip da Kanan santan moni gan ntsupan, da rib Idzip iba da Yosef da ini, “Warim aga sib i nam gadan, i aga buŋʼ amamp i maŋits. I aga moni gaŋʼ santan intsup sib wa!”

16 Da Yosef ini, “Da bidanigi da agam wayu apu gam waba da dzi da dzi buŋʼ arim nam gadan da agam i muŋaʼ gan.” 17 Ibinigi da ribaraŋan iyu hos, dumpa, nuniŋ, makau da doŋki gan iba da Yosef i suba nam gadan. Da Yosef irim ribaraŋan santan sib i nam gadan isaŋʼ udzuf arigi.

18 Gubuʼ udzuf arigi ntsupan da atupa udzuf faʼ da ribaraŋan itip iba da Yosef da ini, “O garam tsiraʼ! Aga wasaŋʼ dziginda barabin gaŋʼ i agu u. Aga moni gaŋʼ da apu gaŋʼ santan intsup sib da isu agu gam. Da aga naŋgaŋʼ maŋan ruwamiŋʼ i riman da agu i suba nam gadan gin u. Imaʼ. Agai aŋu da gaŋʼ intapaŋʼ. 19 Warim aga sib i aga anuŋʼ mampa i maŋits da aga intapaŋʼ miŋʼa utaʼ u. Wayu agai da intapaŋʼ nasub dzafain i nam gadan. Da aga nasu kiŋ garam guman da sagat guman utaʼ aŋu, da intapaŋʼ buŋʼ asu kiŋ gan. Warim nam gadan da agai i aga anuŋʼ mampan, da warim nam yamun da agai i intap anuŋʼ miŋʼa utaʼ u.”

20 Ibinigi da Yosef irim nam gadan isu nam ntsuman i rib Idzip intapan santan isu kiŋ naŋgan, iruʼ i nam maŋits tsiraʼ wayada garam Idzip santan. 21 Da Yosef inaŋ garam Idzip santan miŋʼa gubuʼ yaban da gubuʼ ruʼan isu Kiŋ Farau garam guman utaʼ aŋu i naŋa i guman. 22 Da intap Yosef mamida udan, da garam anutu wain i anutu umpur intapan, i kiŋ impa tayaŋʼ ribaraŋan da isaŋʼ i nam gadan. I wain igi da ribaraŋan rugif intapan ragun. 23 Yosef ini da ampan santan ibiani, “Agam sib aŋu wariŋantin, gubuʼ aruani da dzi yu agam da intapam isub dzafain isu Kiŋ Farau naŋgan. Da nam yamun aruani, agam wayu da wafa ntaŋ i gumam ruga rugam. 24 Gubuʼ nam igi suda nidzun sib da agam waufum nasaŋʼ 5. Da warim 5 igi gan bits nafan da kiŋ, da agam wayu gam faban igi gan 4 i agam utupam gadan da ntaŋan.

25 Da ribaraŋan ini, “Garam tsiraʼ, u rim aga sib ŋarubini, da aga rubuŋʼ ampa marataʼ. Aga taga ruaŋʼ i suda kiŋ garam guman utaʼ aŋu.” 26 Ibinigi da Yosef yudzu nan maŋan isu nan faidagin imunti wasaʼ i garam Idzip, i bida gubuʼ nam atiʼan da natsaf 5 igi gan bits nasu kiŋ gan. Da nan igi ruŋʼ imunti da gubuʼ aruani ibinigi. Da garam anutu wain i anutu umpur intapan aŋu da kiŋ anuŋʼ iyu u.

Yakop Nangan Gutagin

27 Garam Israil impai imiŋʼ intap Gosen miŋʼa Idzip da iyu intap imiŋʼ nigi, da isaŋʼ nidzun aŋu i nam bunump da irim narun rusan iyus aŋu. 28 Yakop impai Idzip isaŋʼ udzuf 17, da mpruʼ araŋan udzufan santan mpada rutin igi isaŋʼ 147. 29 Yakop gubuʼ gan naŋa i mampan basuda uts, da inuʼ naruŋgan Yosef ba da ini rutin ibiani, “Bida u maram arida nidzun aŋu i dzi da warim baŋim waruʼ dzi faga rampuat da wataga ruam nidzun aŋu da dzi i u anuŋʼ rima dzi i gamp Idzip ani u, 30 gubuʼ dzi mampa sib da watip wau dzi nawaʼ sinuŋʼ gamp Idzip da wafarim dzi nampruʼ da ramaŋʼ rusaŋʼ i gampan giŋʼa gin.”

Da Yosef ini, “Hai, ramaŋʼ! Dzi buŋʼ anaŋ nabi u nidan.”
31 Da Yakop ini, “Watsarif ruam nidzun aŋu da dzi.” Yosef itaga ruan nidzun aŋu da raman, da Yakop irim antuŋʼ iruʼ gan rabiʼ gan giŋʼa gin da irim daŋki gin.

Copyright information for `ADZ