Genesis 48

Yakop Irim Baŋin Ragun i Ifraim da Manase

1Gubuʼ fain fada sib da Yosef iyu sisiŋʼ i araŋan ramaŋgan giŋʼa rinin. Ibinigi da araŋan iyu narun rusan marub iruʼ igi, Manase da Ifraim, ifan i tsaŋanda Yakop. 2Gubuʼ Yakop uda sisiŋʼ i narun Yosef bada i tsaŋanda araŋan, da araŋan riniuruŋgan pas rumiŋʼan da intiŋ ruan i rabiʼ gan da impa iyab.

3Yakop ini da Yosef, “Anutu Nampaŋ Wain iwaʼ da dzi imiŋʼ Luts miŋʼa intap Kanan da ifinti dzi imiŋʼ nigi 4da ini ibiani, ‘Dzi buŋʼ arim yaŋin ampibiŋan da agu da u yaŋiŋgam buŋʼ autus i ruan nasu garam utup tsiraʼ biŋan. Da dzi buŋʼ arim intap aruani da u yaŋiŋgam taptap nasu i nam bunumpan nantiŋ.’ 5Da, Yosef, u narum rusam marub iruʼ waʼa gamp Idzip ani muŋʼ da dzi musa badan da isu dzi gaŋʼ; Ifraim da Manase buŋʼ asu dzi naruŋʼ rusaŋʼ nidzun nabi Ruben da Simion. 6Da bida u narum rusam fain waʼa bampan i mamaʼ iruʼ ani da buŋʼ asu u gam. Da intap nida faba bafadan da ribaraŋan buŋʼ amaʼ. Da buŋʼ ampa wasaʼ i Ifraim da Manase yaŋin rusan aŋu. 7Dzi ni nan igi i gubuʼ dzi miŋʼa Padan Aram badan ugu da Retsel imamp imiŋʼ sanab, uts aŋu da gamp Efrata imiŋʼ intap Kanan da irim nugu barabin tsiraʼ biŋan da dzi i u rinaŋgam. Da dzi rim araŋan i sanampun riŋan fada Efrata” (nigi Betlehem).

8Gubuʼ Israil raraba Yosef narun rusan marub igi da igutin, “Maŋa narun rusan igi?”

9Da Yosef ini, “Ramaŋʼ! Mamaʼ iruʼ ani dzi naruŋʼ rusaŋʼ Anutu riman da dzi miŋʼa ani.”

Da Israil ini, “Da wayu mamaʼ igi waba da dzi nafinti.”
10Gubuʼ arigi da Israil maran isap da watip tsaŋanda nam bini u, i araŋan ifufi funub. Ibinigi da Yosef iyu narun rusan igi iba uts aŋu da ramaŋgan Yakop, da yari baŋin ragun gin da itsutsuf. 11Yakop ini ibiani da Yosef, “Dzi maraŋʼ wafur i tipa tsaŋanda agu maram u, da bitsintaʼ Anutu irim dzi sib i dzi tsaŋanda agu mpruʼan da narum rusam.” 12Da Yosef ibibi narun rusan sinuŋʼ ramaŋgan Yakop da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ intap imiŋʼ raman maran. 13Yosef igif Ifraim i baŋi bini da yusu ifa Israil baŋi yas da igif Manase i baŋi yas da yusu ifa Israil baŋi bini, i araŋan mamaʼ miamun. 14Da bitsintaʼ Israil iraiʼ i baŋin bini da ibarim ifa ragun i mamaʼ isiʼ Ifraim gudzun. Da iraiʼ i baŋin yas da ibarim ifa ragun i mamaʼ miamun Manase gudzun. Ibinigi da Israil anuŋʼ yatsuŋʼ sanampun rima baŋi bini ragun i mamaʼ miamun da gubuʼ rima mirimp.

15Da ifinti Yosef ibiani,

“Anutu aru muŋʼ da dzi rumpuŋgaŋʼ Abraham
da dzi ramaŋgaŋʼ Isak pumuʼan ugu
da mpada tayaŋʼ dzi da gubuʼ sib aŋu
badan da bawaʼan da gubuʼ aruani,
16da Aŋira aru rima dzi sib i barabin mara maran sib aŋu
nafinti mamaʼ marub iruʼ ani.
Da buŋʼ afariŋʼ dzi biŋaŋgaŋʼ da rumpuŋgaŋʼ Abraham
da ramaŋgaŋʼ Isak biŋaŋgan nayab i ribaraŋan,
da yaŋiŋgan nautus i ruan nasu tsiraʼ namiŋʼ intap.’

17Gubuʼ Yosef tsaŋanda ramaŋgan rima baŋin bini yaba Ifraim gudzun, da waŋun i barabin gin, ibinigi da Yosef igif Yakop baŋin da inaŋ i raʼa gin sinuŋʼ Ifraim gudzun da barima fada Manase gudzun. 18Da ini, “A̛a ramaŋʼ! Nani mamaʼ miamun. Da warim baŋim bini nayab i araŋan gudzun.”

19Da bitsintaʼ Israil ibugin da ini, “Dzi sruʼgin, dzi naruŋʼ! Dzi sruʼgin i araŋan yaŋiŋgan buŋʼ awaʼ nasu garam utup tsiraʼ maŋan nabinigi. Da bitsintaʼ araŋan raiŋgan isiʼ ani yaŋiŋgan buŋʼ awaʼ nayus araŋan gan da nasu garam utup ampibiŋan aŋu.” 20Ibinigi da Israil ifinti rib iruʼ igi da gubuʼ arigi ibiani,

“Garam Israil nifun buŋʼ agamp agu biŋaŋgam i nan fintidan da nani,
‘Anutu nafinti agam nabi Ifraim da Manase.’”
I sanab igi da itaŋin Ifraim isu miamun i Manase.

21Da Israil ini da Yosef, “Dzi su uts i mampan, da Anutu buŋʼ arut agu da nau agu natip nafa u tafam rusam intapan. 22Mamai fiririʼ Sikem igi dzi rim isu u naŋgam, da dzi warim da u raim rusam u. Imaʼ. Dzi yis garam Amor i gaŋʼ bainataŋʼ da dampa gaŋʼ i uda intap igi.”

Copyright information for `ADZ