Genesis 49

Yakop Ifinti Narun Rusan

1Yakop inuʼ narun rusan santan impruʼ da ini rutin ibiani, “Agam santan wabampa wampruʼ ruam watsuafiʼ dzi da dzi nani nan idzuwai nida waʼan da agam da gubuʼ bampan aga.

2Dzi, Yakop, naruŋʼ rusaŋʼ, wampruʼ ruam waba
da wariŋant i dzi, agam ramaŋgam Israil, nangaŋʼ nidan.

3Ruben, dzi naruŋgaŋʼ miamun,
u waʼ da u santiŋʼ dzi riniuruŋgaŋʼ miamun.
U yu biŋan tsiraʼ da nampaŋ iyus raim rusam.
4Agu bi mpui furan fuafagin suda tsurupiap da wasaŋʼ i garam ntiŋan u,
da bitsintaʼ wasaŋʼ i ruŋʼ tsarifa agu u,
i u ataŋʼ ramaŋgam uŋaran sib
da u rim rini miaʼ tsiraʼ biŋan da dzi.

5Simion da raiŋgan Liwai isaŋʼ ruan aŋu
i uwayant i suda baŋi biʼ da wayada nam.
6Dzi wasaŋʼ i mpada wasaʼ i rib iruʼ igi nangan maradzigin tipan u.
Iyu waŋun tsakiadan utaʼ aŋu da yis garam funub
da itipuʼ makau faga far utaʼ utaʼ aŋu isaŋʼ maraŋgan furan.
7Nam pupuarapan narut ribaraŋan i nam nugun tsakia tsiraʼ
da nugun tsiaʼan i rima tsakia da isa garam funub.
Dzi buŋʼ awat ribaraŋan rai nadzaraŋ nampa wasaʼ i garam Israil gampan.

8Yuda, u raim rusam buŋʼ atsarif agu,
da buŋʼ aidzaʼ fagan da agu.
Da agu buŋʼ agab garam ipiapam wan.
9O Yuda, agu saŋʼ laion naru faʼ maŋan
gada apu gan garadan da tipa bada gan giŋʼa gin.
Da isaŋʼ laion amputan i mprutsan
da maŋa wasaŋʼ suda frapin.
10Miŋʼa Yuda da buŋʼ agif buŋaʼ kiŋ gan i baŋiŋgan
da yaŋiŋgan taptap buŋʼ asu kiŋ,
nasaŋʼ buŋaʼ igi ramaŋgan nidzun suda wain gin bawaʼan
da garam intap wain wain ataŋʼa waraŋʼ i araŋan.
11Yuda bruʼ wain gan buŋʼ ayus da araŋan buŋʼ adzur doŋki gan
nafa bruʼ wain bini yusan maran aridagin.
Buŋʼ atip wain gurun nayus
da buŋʼ adzuʼ ŋarukui gan gin.
12Araŋan maranidzun buŋʼ asu biʼ i wain numan,
da nifu urun buŋʼ asap nidzun aŋu i makau sisu gurun numan.

13Tsebulun buŋʼ ampa namiŋʼ mpui uruts riŋan
da buŋʼ asu mumai bini madzuŋ ba antuŋʼa gin.
Da ampapan buŋʼ afan da nawaʼ gamp Saidon.

14Isakar ibi doŋki riniurun
giŋʼa wasaʼ i tayap nam bunump iruʼrun.
15Gubuʼ araŋan tsaŋanda intapan igi
bida intap ŋarubini biŋan mpada asap gin,
da buŋʼ adzuaŋʼ aruʼ da nausu ruŋgan i buariŋʼa barabin
bida mamaʼ gum utaʼ aŋu.

16Dan buŋʼ asu gudzun i raruda garaman bini
nabi utupan Israil fain naga.
17Dan buŋʼ abi muntsir isiʼ aŋu
da nampaŋ tsiraʼ giŋʼa sanab riŋan.
Da bida hos runta badan da buŋʼ agara i faga mutun,
da garam mpada hos buŋʼ aruaʼ nafa barun gin.

18O Yawe, dzi mpa irim maraŋʼ i u yuda dzi sinuŋʼ ipiap baŋiŋgan.

19Garam wapa nam buŋʼ awaʼ da nais Gat,
da bitsintaʼ araŋan buŋʼ ais ribaraŋan da nadaru rai nafan.

20Aser intapan buŋʼ anti nidzun aŋu i nam gadan bini.
Da buŋʼ arim nam bini mara maran nasaŋʼ kiŋ ruasan gadan.

21Naftali ibi dia rinan runta utaʼ aŋu yuŋan i maraŋgan furan,
da rima narun ruas bini bini aŋu.

22Yosef ibi bruʼ muntida uts da mpui maran
da kapa nidzun bini yusan
da baŋi ŋab yari ragun i nam santan.
23Garam isa nam i biriaŋ da dampa iwaʼ
da yintsaʼ i faniŋʼa araŋan da isa araŋan funub.
24Da bitsintaʼ Yosef baŋin waratarat da gan dampa gan u, imaʼ.
Baŋin ipuapap aŋu i Yakop Anutu gan nampaŋ gan irim araŋan sib,
da biŋaŋgan fain ibi Garam Mpada Tayaŋʼ Dumpa da Tauf Tsiraʼ Muntida Sib i Israil.
25Da dzi Anutu gan Nampaŋ Wain buŋʼ arim agu sib
da nanaŋ nam bini ampibiŋan nawaʼ da agu:
nataŋin gamiʼ namiŋʼ maraŋuntuŋ waguŋʼ naruʼ,
da mpui namiŋʼ intap waraŋʼ nayab,
da sagat da apu rinan santan narim narun ruas nayus.
26Nam fintidan ampibiŋan u ramaŋgam dzi riman da agu
iyus nam bini bini miŋʼa mamai ratar ratar sib.
Nam fintidan santan igi narut agu, Yosef,
i u yu biŋan tsiraʼ imiŋʼ wasaʼ i u raim rusam santan.

27Benyamin isaŋʼ iyam buman ragiyab tsiraʼ.
Tataʼ santan da araŋan igara apu funub da igan.
Da nam nufan da araŋan ifab fain rumiŋʼan igi.”

28Nigi utup 12 Israil, da raman Yakop ifinti i nan fintidan igi intuaŋ ribaraŋan ruga rugan.

Yakop Naŋgan Mampan da Riman

29Yakop ini nan babampafan da narun rusan ibiani, “Isu uts i dzi mampan. Da agam warim dzi wampruʼ da dzi ramaŋʼ rusaŋʼ namiŋʼ tauf bampun miŋʼa Efron garam Hit intapan 30miŋʼa Makpela ugu, Mamri marafain gan gubuʼ yaban miŋʼa intap Kanan. Tauf bampun da intap igi da Abraham iyu imiŋʼ Efron gin, i rima badzab in. 31I miŋʼa nigi da irim Abraham da finiŋgan Sara da Isak da finiŋgan Rebeka, da dzi rim Lia imiŋʼ nigi impruʼ. 32Dzi rumpuŋgan Abraham iyu intap da tauf bampun igi imiŋʼ garam Hit gin.” 33Yakop intsup nangan nidan da narun rusan sib da intsruŋ fagaŋgan iyab rabiʼ gan da igiŋʼ iruʼ da imamp.

Copyright information for `ADZ